oświata

Publiczne szkoły i placówki oświatowe funkcjonujące na terenie gminy Wasilków 2019/2020:

1. Przedszkole Publiczne

2. Szkoły Publiczne

  • Szkoła Podstawowa im. Króla Zygmunta Augusta w Wasilkowie: ul Polna 1/4a 16-010 Wasilków, tel. 085 718 54 98, http://spwasilkow.pl/
  • Szkoła Filialna w Jurowcach: ul. Wasilkowska 2, 16-010 Jurowce, tel. 533 307 947
  • Szkoła Filialna w Sochoniach: ul. Kościelna 1, 16-010 Sochonie, tel. 085 718 52 66
  • Szkoła Podstawowa nr. 1 im. ks. Wacława Rabczyńskiego w Wasilkowie: ul. A. Mickiewicza 2, 16-010 Wasilków, tel. 085 718 52 63, http://www.sp1wasilkow.pl/
  • Publiczna Szkoła Podstawowa w Studziankach: ul. Supraślska 2, 16-010 Studzianki, tel. 085 718 46 31

2. Punkty przedszkolne

  • Punkt Przedszkolny „Bajkowy Dom” w Jurowcach: ul. Wasilkowska 2, 16-010 Jurowce,
  • Punkt Przedszkolny „Małe Przedszkole” w Studziankach: ul. Supraślska 2, 16-010 Studzianki,
  • Punkt Przedszkolny „Przedszkolak” w Sochoniach: ul Kościelna 1, 16-010 Sochonie.

 


Stypendia naukowe, sportowe lub artystyczne:

Zapraszamy do składania wniosków o udzielenie stypendium szczególnie uzdolnionym uczniom zamieszkałym na terenie Gminy Wasilków. Stypendium może być przyznane uczniom klas V-VIII szkół podstawowych, szkół ponadpodstawowych oraz uczniom gimnazjów i klas gimnazjalnych prowadzonych w szkołach innego typu, którzy zamieszkują na terenie Gminy Wasilków w następujących kategoriach: 

1. naukowe,

2. sportowe,

3. artystyczne.

Stypendium naukowe
Prawo do ubiegania się o stypendium za wybitne osiągnięcia naukowe przysługuje uczniom, zamieszkałym na terenie Gminy Wasilków,  którzy uzyskali jednocześnie w roku szkolnym poprzedzającym termin złożenia wniosku o przyznanie stypendium:
1) średnią ocen nie niższą niż 5,5 (dla szkoły podstawowej, gimnazjum, klasy gimnazjalnej prowadzonej w szkole innego typu), 5,0 (dla szkoły ponadpodstawowej);
2) miejsca od I do III w olimpiadach, konkursach, turniejach z zakresu przynajmniej jednej dziedziny nauki i wiedzy ogólnej na szczeblu powiatowym, wojewódzkim lub wyższym, organizowanych pod patronatem kuratora oświaty, ministrów, uczelni wyższych oraz towarzystw i instytucji naukowych o charakterze ogólnopolskim lub międzynarodowym.

Stypendium sportowe
Prawo do ubiegania się o stypendium za wybitne osiągnięcia sportowe przysługuje uczniom, zamieszkałym na terenie Gminy Wasilków, którzy uzyskali jednocześnie w roku szkolnym poprzedzającym termin złożenia wniosku o przyznanie stypendium:
1) średnią ocen nie niższą niż 4,0;
2) miejsca od I do III w konkursach, turniejach, zawodach lub innych imprezach sportowych na szczeblu powiatowym, wojewódzkim lub wyższym, organizowanych pod patronatem kuratora oświaty, ministrów, uczelni wyższych oraz stowarzyszeń i związków sportowych albo zostali powołani do reprezentowania co najmniej województwa w zawodach sportowych rangi ogólnopolskiej lub wyższej.

Stypendium artystyczne
Prawo do ubiegania się o stypendium za wybitne osiągnięcia artystyczne przysługuje uczniom, zamieszkałym na terenie Gminy Wasilków, którzy uzyskali jednocześnie w roku szkolnym poprzedzającym termin złożenia wniosku o przyznanie stypendium:
1) średnią ocen nie niższą niż 4,0;
2) miejsca od I do III w konkursach, wystawach, festiwalach, przeglądach i innych imprezach z zakresu twórczości artystycznej na szczeblu powiatowym, wojewódzkim lub wyższym, organizowanych pod patronatem kuratora oświaty, ministrów, uczelni wyższych oraz towarzystw i instytucji kultury o charakterze ogólnopolskim lub międzynarodowym.

Kandydatów do stypendium mogą zgłaszać:

1) dyrektorzy szkół,

2) rodzice (opiekunowie prawni) albo pełnoletni uczeń,

3) kluby sportowe, w których uczeń trenuje.

Stypendium przyznawane jest za wybitne osiągnięcia naukowe, sportowe i artystyczne uzyskane w roku szkolnym poprzedzającym termin składania wniosków o stypendia czyli od 1 września 2018 r. do 31 sierpnia 2019 r.


Wnioski
o przyznanie stypendium naukowego, sportowego lub artystycznego należy składać w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Miejskiego w Wasilkowie, ul. Białostocka 7 16-010 Wasilków w godzinach: 9.00-17.00 we wtorki, 7.30-15.30 w pozostałe dni robocze w terminie do 15 września 2019 r.

Wnioski złożone po terminie nie będą rozpatrywane. Jeżeli termin złożenia wniosków przypada na dzień wolny od pracy za terminowe złożenie wniosku uznaje się najbliższy dzień roboczy.
 
Wniosek o przyznanie stypendium
naukowego, sportowego lub artystycznego powinien zawierać: dane kandydata (imię i nazwisko, data urodzenia, adres zamieszkania, nazwa i adres szkoły oraz klasa), średnią ocen za ostatni rok szkolny (potwierdzoną przez dyrektora szkoły) i opis osiągnięć kandydata. Do wniosku o przyznanie stypendium należy dołączyć potwierdzone za zgodność z oryginałem kopie dokumentów wskazujących na szczególne osiągnięcia naukowe, sportowe lub artystyczne.

Wnioski o przyznanie stypendium naukowego, sportowego lub artystycznego można również składać na formularzu zamieszczonym poniżej.

Wniosek o przyznanie stypendium

Wniosek o przyznanie stypendium

 


Świadczenia pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym:

Stypendium szkolne

Termin składania wniosków o pomoc w formie stypendium szkolnego upływa z dniem 15 września danego roku.

Wysokość stypendium wynosi od  99,20zł miesięcznie.

Od 01.10.2018 r. dochód uprawniający do ubiegania się w stypendium szkolne wynosi

528 zł/netto na osobę w rodzinie.

W art. 90d ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2018.1457t.j. z późn. zm.) określono, że stypendium szkolne może otrzymać uczeń znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie, w szczególności gdy w rodzinie tej występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, a także gdy rodzina jest niepełna lub wystąpiło zdarzenie losowe,[…].

 

Zasiłek szkolny

Zasiłek to forma pomocy materialnej o charakterze socjalnym. Takie świadczenie przysługuje uczniom, którzy znajdują się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej z powodu zdarzenia losowego, np. których sytuacja materialna uległa pogorszeniu z powodu śmierci rodzica.

Zasiłek szkolny może być przyznawany w formie świadczenia pieniężnego na pokrycie wydatków związanych z procesem edukacyjnym lub w formie pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym. Zasiłek szkolny nie może przekroczyć jednorazowo pięciokrotności kwoty zasiłku rodzinnego, przysługującego na dziecko w wieku 5-18 lat, określanego w art. 6 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 28 listopada 2003 roku o świadczeniach rodzinnych, obecnie wynoszącego 124,00zł.

Szczegółowe rozwiązania prawne dotyczące realizacji pomocy materialnej dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Wasilków znajdują się w Uchwale nr XXII/151/16 Rady Miejskiej w Wasilkowie z dnia 23 czerwca 2016 r. w sprawie uchwalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Wasilków (Dz.Urz. Woj. Podl. z 2016. poz. 2720).

Zapraszamy do składania wniosków na formularzach dostępnych: pod linkiem http://bip.wasilkow.pl/oswiata/, w biurze obsługi interesanta Urzędzie Miejskim w Wasilkowie oraz w sekretariatach szkół prowadzonych przez Gminę Wasilków.

 

Informacje dotyczące systemu oświaty

facebook
Urząd Miejski w Wasilkowie