Rewitalizacja

OGŁOSZENIE

BURMISTRZ WASILKOWA ZAPRASZA DO UDZIAŁU
W KONSULTACJACH SPOŁECZNYCH DOTYCZĄCYCH WYZNACZENIA OBSZARU ZDEGRADOWANEGO I OBSZARU REWITALIZACJI GMINY WASILKÓW

Na podstawie art. 6 ust. 1 i ust. 2 oraz art. 11 ust. 3 ustawy o rewitalizacji z dnia
9 października 2015 r. (Dz. U. z 2024 r. poz. 278) Burmistrz Wasilkowa informuje o sposobach, miejscach i terminach prowadzenia konsultacji społecznych projektu uchwały w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji gminy Wasilków.

Osoby zainteresowane tematyką objętą zakresem konsultacji mogą składać uwagi do projektu uchwały w terminie od 14 maja do 17 czerwca 2024 r. w następujących formach:

  • w formie pisemnej poprzez formularz (dostępny do pobrania na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Wasilkowie – https://www.wasilkow.pl/, który należy dostarczyć do Biura Obsługi Interesanta w Urzędzie Miejskim w Wasilkowie (ul. Białostocka 7, 16-010 Wasilków, na parterze) lub mailem na adres: rewitalizacja@wasilkow.pl  w terminie trwania konsultacji. W przypadku dostarczenia uwag za pośrednictwem poczty decyduje data wpływu korespondencji do Urzędu Miejskiego w Wasilkowie;
  • w formie elektronicznej poprzez formularz online dostępny po kliknięciu w link: https://twojwasilkow.pl/pl-PL/
  • ustnie do protokołu podczas zbierania uwag ustnych w Sali Konferencyjnej w Urzędzie Miejskim w Wasilkowie (ul. Białostocka 7, 16-010 Wasilków) w dniu 22 maja 2024 r.
    w godzinach 17.00-19.00;
  • w trakcie otwartego spotkania konsultacyjnego, które odbędzie się w dniu
    3 czerwca 2024 roku w godzinach 18.00 – 20.00 w Miejskiej Bibliotece Publicznej im. prof. Haliny Krukowskiej w Wasilkowie, ul. Białostocka 19, 16-010 Wasilków.

W celu opracowania Gminnego Programu Rewitalizacji (GPR) konieczne jest określenie obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie gminy. W tym celu przeprowadzona została diagnoza, która pozwoliła określić zróżnicowanie wewnętrzne gminy i wskazać obszary, które ze względu na wysokie nagromadzenie negatywnych zjawisk społecznych, gospodarczych czy przestrzennych, powinny zostać objęte wsparciem w ramach GPR. Z całości lub części obszaru zdegradowanego wyznacza się obszar rewitalizacji, który nie może stanowić więcej niż 20% powierzchni gminy i obejmować więcej niż 30% mieszkańców gminy. Zarówno obszar zdegradowany jak i obszar rewitalizacji mogą być podzielone na podobszary.

Gminny Program Rewitalizacji to dokument, który programuje proces rewitalizacji na tych obszarach gminy, w których stwierdzono największe nasilenie negatywnych zjawisk. Działania rewitalizacyjne zaplanowane na wyznaczonym obszarze, które zostaną wpisane do Gminnego Programu Rewitalizacji, mają szansę na uzyskanie zewnętrznego finansowania m.in. z funduszy Unii Europejskiej. Mając na względzie powyższe zachęcamy do wzięcia udziału w konsultacjach społecznych oraz zgłaszania uwag do - wyznaczonego w procesie diagnostycznym - obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji gminy Wasilków.

Projekt uchwały w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji gminy Wasilków oraz dokument Diagnozy służącej wyznaczeniu obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji gminy Wasilków dostępne będą w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Wasilków, na stronie www Urzędu Miejskiego  (https://www.wasilkow.pl/) oraz w siedzibie Urzędu Miejskiego w Wasilkowie (ul. Białostocka 7, 16-010 Wasilków w pok. 15 w godzinach pracy Urzędu.

Niezwłocznie po zakończeniu niniejszych konsultacji sporządzona zostanie informacja podsumowująca ich przebieg, zawierająca dane o miejscu i czasie ich przeprowadzenia, omówienie ich przebiegu oraz zgłoszonych uwag wraz z odniesieniem się do nich.

facebook
Urząd Miejski w Wasilkowie