Pomoc Ukrainie

KOMUNIKAT NR 13
5 marca 2024

Nowy wzór wniosku o świadczenie pieniężne z dnia 28 lutego 2024r.

Urząd Miejski w Wasilkowie informuje, że ogłoszono rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 28 kwietnia 2023 r. (Dz. U. poz. 297) zmieniające rozporządzenie w sprawie wzoru wniosku o świadczenie pieniężne za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy.

Wzór wniosku o świadczenie pieniężne za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy oraz załącznik do wniosku o świadczenie pieniężne za zapewnienie zakwaterowania znajdują się na dole strony (Załącznik nr 4a oraz 4b).
KOMUNIKAT NR 12
(nieaktualny)

Nowy wzór wniosku o świadczenie pieniężne

Urząd Miejski w Wasilkowie informuje, że 2 maja 2023 r. zostało ogłoszone rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 28 kwietnia 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzoru wniosku o świadczenie pieniężne za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy przybywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w związku z działaniami wojennymi.

Wzór wniosku o świadczenie pieniężne za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy znajduje się na dole strony (Załącznik nr 4).KOMUNIKAT NR 11

Aktualny formularz: https://wasilkow.pl/resource/file/preview/id.13636

Wniosek o świadczenie pieniężne za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy

przybywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w związku z działaniami wojennymi

prowadzonymi na terytorium Ukrainy

KOMUNIKAT NR 10

Informacja, dotycząca możliwości złożenia wniosku o świadczenie pieniężne za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy nieposiadającym numeru PESEL

 

1 lipca 2022 r. wszedł w życie przepis art. 8 ustawy z dnia 8 czerwca 2022 r. o zmianie ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1383), umożliwiający składanie wniosków o świadczenie pieniężne za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy nieposiadającym numeru PESEL.

Wnioski - które powinny obejmować okres przed dniem 30 kwietnia 2022 r. - czyli przed wprowadzeniem obowiązku podawania numeru PESEL obywateli Ukrainy -  należy złożyć w okresie 14 dni od dnia wejścia w życie ww. ustawy (do dnia 15 lipca 2022 r.)

Wnioski składa się na formularzu według wzoru wniosku o świadczenie pieniężne za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w związku z działaniami wojennymi, obowiązującego przed dniem
30 kwietnia 2022 r.

https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20220000608/O/D20220608.pdf

 

Wnioski złożone po 15 lipca 2022 r. nie będą rozpatrywane

KOMUNIKAT NR 9


Wsparcie finansowe dla osób z Gminy Wasilków przyjmujących uchodźców z Ukrainy pod swój dach

Informujemy, iż wsparcie dla osób przyjmujących uchodźców z Ukrainy pod swój dach będzie rozpatrywane w Urzędzie Miejskim w Wasilkowie (ul. Białostocka 7). Świadczenie będzie przyznawane na podstawie złożonego wniosku za okres faktycznego zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy, nie dłużej niż za okres 60 dni. Wnioski będą rozpatrywane w terminie miesiąca od momentu złożenia wniosku.

Więcej informacji w artykule: Wsparcie finansowe dla osób z Gminy Wasilków przyjmujących uchodźców z Ukrainy pod swój dach


Miejski Zespół Zarządzania Kryzysowego w Wasilkowie informuje, że:

 

 

KOMUNIKAT NR 8


zorganizowane wyjazdy do Austrii, Grecji i Hiszpanii

Podlaski Urząd Wojewódzki w Białymstoku przedstawia oferty zorganizowanych wyjazdów do Austrii, Grecji i Hiszpanii dedykowane uchodźcom z Ukrainy.

Zainteresowanie przedstawionymi niżej wyjazdami można zgłaszać do Wojewódzkiego Centrum Zarządzania Kryzysowego: 

Tel. 85 74 39 535

czk@bialystok.uw.gov.pl

  Austria

oferta Rządu Austrii. Planowana liczba osób, które mogą z niej skorzystać to około 500 osób. Pierwszeństwo wykorzystania oferty mają:

·       Osoby, które mają członków rodziny lub inne powiązania z Austrią;

·       Matki z małymi lub wieloma dziećmi;

·       Osoby starsze (60+)

·        Osoby niepełnosprawne i ich rodziny,

·        Osoby w ciężkim stanie zdrowia i ich rodziny.

Chętni będą zapisywani na podstawie kolejności wpływania zgłoszeń.

Transport zostanie zorganizowany specjalnym pociągiem dokładny termin i miejsce wylotu zostanie uzgodnione w terminie późniejszym, realizacja planowana jest w pierwszej połowie kwietnia.

 

Grecja

oferta Rządu Grecji -w zakresie przyjęcia 130 osób. W przypadku, gdy niezbędne będzie wykonanie roboczego tłumaczenia na język polski informacji z formularza prosimy o wiadomość. Chętni będą zapisywani zgodnie z kolejnością wpływania wiadomości. Dokładny termin i miejsce wylotu zostanie uzgodnione w terminie późniejszym, jednakże realizacja planowana jest na początku kwietnia

 

Hiszpania

oferta organizacji hiszpańskiej, która chce przyjąć 52 osoby do miejscowości La Línea de la Concepción przy granicy z Gibraltarem. Transport zostanie zorganizowany - dokładny termin i miejsce wyjazdu zostanie uzgodnione w terminie późniejszym.

KOMUNIKAT NR 7


 PRZYJMOWANIE DO SZKÓŁ I PRZEDSZKOLI UCZNIÓW Z UKRAINY

Poniżej zamieszczamy wzory wniosków i zgłoszeń dotyczących przyjmowania cudzoziemców z Ukrainy do przedszkola i szkół w Gminie Wasilków w dwóch wersjach językowych: 


Wniosek o przyjęcie dziecka do przedszkola:
- Załącznik nr 1 w języku ukraińskim
- Załącznik nr 1 w języku polskim


Zgłoszenie ucznia do klasy I publicznej obwodowej szkoły podstawowej:
- Załącznik nr 2 w języku ukraińskim
- Załącznik nr 2 w języku polskim


Zgłoszenie ucznia do klas II - VIII publicznej obwodowej szkoły podstawowej:
- Załącznik nr 3 w języku ukraińskim
- Załącznik nr 3 w języku polskim

 

Załączniki dostępne są na samym dole tej strony.

 

 

KOMUNIKAT NR 6

NABÓR ZASOBÓW MIESZKANIOWYCH PRZEZNACZONYCH DLA UCHODŹCÓW
 

Szanowni Mieszkańcy,


dziękujemy za nieocenioną pomoc w zorganizowaniu opieki dla osób przybywających z Ukrainy. Dzięki Waszej wspaniałej postawie osoby, które przybyły do naszej gminy, znalazły już bezpieczne schronienie.


W związku z tym, że mogą zostać do nas skierowane kolejne osoby, zwracamy się do wszystkich, którzy mogą zaoferować przyjęcie uchodźców z Ukrainy o zgłoszenie się do Gminnego Centrum Reagowania na adres:
GCR@WASILKOW.PL

 

 

KOMUNIKAT NR 5

NOWE ZASADY PRZYZNAWANIA NR PESEL

 

 

W związku z wejściem w życie USTAWY z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. 2022 poz. 583) zmieniły się zasady przyznawania numeru PESEL. Z dniem 16 marca 2022 r. Ministerstwo Cyfryzacji uruchomi system do rejestracji wniosków. Wnioski i wyjaśnienia znajdują się na stronie:

 

 https://www.gov.pl/web/gov/uzyskaj-numer-pesel-oraz-profil-zaufany--usluga-dla-obywateli-ukrainy

 

Prosimy o zapoznanie się z wymaganiami i wypełnienie wniosków na wszystkie osoby.

Jednocześnie informujemy, że wszyscy obywatele Ukrainy, którzy przebywają na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej są objęci ochroną państwa. Nie ma potrzeby pilnego zgłaszania się do urzędu gminy, na terenie której uchodźcy przebywają.

KOMUNIKAT NR 4

 PIERWSI UCHODŹCY ZAKWATEROWANI W OBIEKTACH ZARZĄDZANYCH PRZEZ GMINĘ WASILKÓW

 

Dziś w obiektach zarządzanych przez gminę Wasilków pojawili się pierwsi uchodźcy z Ukrainy (38 osób).
Pomimo przeżyć związanych z wybuchem wojny, ucieczki z kraju i długiej podróży, uśmiechają się serdecznie i dziękują za przyjęcie.
Dziękujemy wolontariuszom, darczyńcom i naszym wspaniałym mieszkańcom za nieocenioną aktywność. Wasze wsparcie jest bezcenne.

KOMUNIKAT NR 3

DARMOWE KARTY SIM

Informujemy, że operatorzy sieci komórkowych (Play, T-mobile, Orange, Plus) udostępniają uchodźcom z Ukrainy darmowe karty SIM. Warunkiem otrzymania karty jest wyrobienie nr PESEL. Można tego dokonać m.in. w Urzędzie Stany Cywilnego w Wasilkowie (ul. Białostocka 7). Wszelkie aktualne informacje na ten temat można znaleźć na stronach internetowych operatorów:

- www.orange.pl

- www.t-mobile.pl

- www.play.pl

- www.plus.pl 

KOMUNIKAT NR 2

SYGNAŁY ALARMOWE


Przypominamy, że na terenie Gminy Wasilków ludność powiadamiana jest sygnałami alarmowymi w zależności od rodzaju zdarzenia:

1. Alarm przeciwpożarowy przez 3 minuty sygnał modulowany 30s x 15s;
2. Alarm o zagrożeniach przez 3 minuty sygnał modulowany 15s x 15s;
odwołanie alarmu przez 3 minuty sygnał ciągły.
Prosimy o informowanie uchodźców o istniejącym systemie alarmowym, tak aby nie obawiali się każdorazowo słysząc syrenę alarmową.

 

 

 

KOMUNIKAT NR 1

INFORMACJE OGÓLNE

 

w dniu 9 marca 2022 r. odbyło się 4 posiedzenie Zespołu, na którym podsumowano dotychczasową działalność Zespołu i społeczeństwa Gminy Wasilków.

Utworzona została baza danych osób i instytucji, które zaoferowały swoją pomoc dla uchodźców w następujących zakresach:

-chcące udostępnić swoje zasoby mieszkaniowe i/lub środki transportu
-oferujące usługi cateringowe, pomoc w nauce i/lub tłumaczeniu
-mogące zorganizować zajęcia świetlicowe dla dzieci.

Należy zrozumieć, że pomoc uchodźcom to nie doraźne przyjęcie grupy ludzi, ale działania długofalowe, z bliżej nieokreślonym terminem zakończenia.


Serdecznie zapraszamy do zgłaszania możliwości pomocowych: rzeczowych, lokalowych, usługi transportowe i wolontariat na adres:

GCR@WASILKOW.PL


Zespół Zarządzania Kryzysowego składa gorące podziękowanie osobom prywatnym, instytucjom, przedsiębiorstwom aktualnie zaangażowanym w niesienie pomocy osobom pokrzywdzonym działaniami wojennymi.

 

UWAGA

Warunkiem sprawnego udzielenia pomocy przez instytucje rządowe i samorządowe jest zgłoszenie przyjezdnych w Urzędzie Stanu Cywilnego – nadanie numeru PESEL – w Wasilkowie.

facebook
Urząd Miejski w Wasilkowie