Wsparcie rodzin w społecznościach lokalnych - nabór wniosków

Ilustracja do artykułu lgd (Kopiowanie).jpg

LGD Puszcza Knyszyńska zaprasza organizacje pozarządowe, instytucje pomocy i integracji społecznej, publiczne i prywatne instytucje opieki medycznej, podmioty ekonomii społecznej oraz jednostki samorządu terytorialnego, do składania wniosków w zakresie działań skierowanych do rodzin, w tym rodzin przeżywających trudności opiekuńczo-wychowawcze, dzieci i młodzieży zagrożonej wykluczeniem społecznym.

Dofinansowanie mogą uzyskać projekty w zakresie wsparcia rodzin z obszaru LGD Puszcza Knyszyńska, na rzecz wzmocnienia ich roli i funkcji. Projekty służyć będą rozwijaniu umiejętności opiekuńczo-wychowawczych rodziny, podniesieniu świadomości w zakresie planowania oraz funkcjonowania rodziny. Przewiduje się wsparcie działań przewidzianych w projektach dotyczących konsultacji i poradnictwa specjalistycznego, rodzinnego (w tym specjalistycznego), pedagogicznego, psychologicznego, terapii dla rodzin dotkniętych przemocą, mediacje, usługi dla rodzin z dziećmi, w tym usługi opiekuńcze i specjalistyczne, pomoc prawna, organizacja grup wsparcia lub grup samopomocowych. Ponadto projekty dotyczyć będą również wsparcia dla tworzenia i funkcjonowania środowiskowych placówek wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży, m.in. ogniska wychowawcze i koła zainteresowań, świetlice środowiskowe, świetlice socjoterapeutyczne, kluby młodzieżowe organizujące zajęcia socjoterapeutyczne lub z programami socjoterapeutycznymi.

Maksymalny poziom dofinansowania UE wydatków kwalifikowalnych na poziomie projektu wynosi 95%. Wnioskodawca jest zobowiązany do wniesienia do projektu wkładu własnego stanowiącego minimum 5% wydatków kwalifikowanych.

Termin naboru wniosków: od 13.11.2019r. od godz. 8.00 do 27.11.2019r. do godz. 15.00 (wnioski do siedziby LGD można dostarczyć do 27.11.2019r. do godz. 16.00).

Całkowita kwota środków w ramach EFS i BP przeznaczonych na nabór wynosi 1.450.963,90 PLN. UWAGA! Nabór dotyczy projektów rozliczanych za pomocą kwot ryczałtowych. Szczegółowe informacje w siedzibie LGD Puszcza Knyszyńska: ul. Piłsudskiego 17 w Supraślu, na stronie internetowej https://www.puszczaknyszynska.org/

NABÓR nr 5/2019 w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju LGD Puszcza Knyszyńska 2014-2020, PRZEDSIĘWZIĘCIE I.1.4. Lokalnej Strategii Rozwoju LGD Puszcza Knyszyńska: Wsparcie rodzin w społecznościach lokalnych, OŚ PRIORYTETOWA IX. Rozwój lokalny, DZIAŁANIE 9.1 Rewitalizacja społeczna i kształtowanie kapitału społecznego, Typ projektu nr 10, RPOWP 2014-2020.

facebook
Urząd Miejski w Wasilkowie