Dofinansowanie do instalacji fotowoltaiczych lub kolektorów słonecznych - nabór zgłoszeń

Ilustracja do artykułu energia (Kopiowanie).jpg

Zapraszamy do składania deklaracji osoby mieszkające na terenie Gminy Wasilków zainteresowane wykorzystaniem energii odnawialnej z paneli fotowoltaicznych i/lub kolektorów słonecznych. Jest to niezbędne do uzyskania przez Gminę grantu, który umożliwi dofinansowanie powyższych inwestycji.

Gmina Wasilków przygotowuje wniosek o przyznanie środków finansowych na realizację projektu polegającego na wykorzystaniu energii odnawialnej w ramach Osi Priorytetowej V Gospodarka niskoemisyjna, Działania 5.1 Energetyka oparta na odnawialnych źródłach energii – Projekty grantowe z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014–2020 z wyłączeniem budynków, w których prowadzona jest działalność gospodarcza, w tym działalność rolnicza.

Realizacja zakładanych inwestycji jest uzależniona od uzyskania dofinansowania, udzielanego w ramach ww. konkursu.

  1. Grant przyznawany będzie grantobiorcy w formie refundacji kosztów poniesionych na montaż instalacji OZE. Aby rozliczyć grant, mieszkaniec będzie zobowiązany potwierdzić dokonany przez siebie zakup, montaż oraz uruchomienie instalacji OZE (faktura, protokół odbioru, potwierdzenie opłaty, itp.).

Planowana wartość dofinansowania to maksymalnie 65% kosztów kwalifikowalnych.

  1. Grant będzie można przeznaczyć na montaż instalacji OZE, z której wytworzona energia pokryje wyłącznie własne potrzeby mieszkańców.
  1. Wysokość grantu będzie uzależniona od mocy instalacji. Maksymalna wartość instalacji OZE zostanie określona w Regulaminie konkursu.
  2. Plan działania w zakresie przygotowania do złożenia projektu obejmuje etapy:
  • zebranie od właścicieli budynków mieszkalnych deklaracji wraz z ankietą: do dnia 4 grudnia 2019 roku. Deklarację należy przesłać na adres kancelaria@wasilkow.pl

lub złożyć w Urzędzie Miejskim w  Wasilkowie ul. Białostocka 7 - Biuro Obsługi Interesanta,

  • przygotowanie przez Gminę Wasilków wniosku o dofinansowanie wraz z wymaganymi załącznikami do końca grudnia 2019 r.,
  • w przypadku pozytywnego rozpatrzenia wniosku przez Marszałka Województwa Podlaskiego, realizacja: lata 2020-2021.

W związku z powyższym prosimy wszystkich zainteresowanych mieszkańców Gminy Wasilków o składanie deklaracji (do pobrania w załączniku) dotyczącej udziału w projekcie, przy czym Gmina Wasilków zastrzega sobie prawo przeprowadzenia ponownego naboru w oparciu o kryteria ustalone przez Burmistrza Wasilkowa w celu wyłonienia ostatecznej listy grantobiorców. Wszelkie informacje w tym zakresie będą na bieżąco publikowane na stronie internetowej www.wasilkow.pl. Informacje można też uzyskać telefonicznie: (85) 71 85 400 wew. 027.

facebook
Urząd Miejski w Wasilkowie