„Zielony Wasilków” – ponad 300 tys. zł dotacji na zagospodarowanie terenów zielonych!

380033917_697903145699539_7817256314155182399_n.jpg
„Zielony Wasilków” – ponad 300 tys. zł dotacji na zagospodarowanie terenów zielonych! 
Dzięki pozyskanemu dofinansowaniu z Europejskiego Funduszu Rozwoju regionalnego zazielenimy Wasilków. W drodze przetargu wyłoniony został wykonawca, a dziś Burmistrz podpisał z nim umowę.
Zadanie zrealizuje firma Zielony Wilk , a jego wartość to 332.399,16 zł
Przedmiotem projektu jest zagospodarowanie zielenią sześciu lokalizacji w obrębie Wasilkowa:
-ogrodu hortiterapeutycznego i parki kieszonkowego przy ul. Nadrzecznej,
- donic z nasadzeniami przy cerkwi pw. św. Apostołów Piotra i Pawła,
- parku kieszonkowego i ogrodu deszczowego przy ul. Kryńskiej,
- parku kieszonkowego i ogrodu deszczowego przy ul. Supraślskiej,
- wielopiętrowych nasadzeń w pasie drogowym - wzdłuż ul. Polnej,
-parku kieszonkowego przy rondzie Kubali.
Dzięki temu tereny pokryte przypadkową roślinnością czy chwastami zamienią się w zagospodarowane zielone enklawy
Projekt będzie realizowany do końca 2023 r.
Głównym celem projektu jest zmiana zagospodarowania terenów na obszarze Gminy Wasilków. Działania zaplanowane w projekcie mają w szczególności przyczynić się do zachowania bogatej bioróżnorodności i zwiększenia świadomości ekologicznej mieszkańców gminy Wasilków.
Cele szczegółowe:
- zachowanie stanu środowiska naturalnego odpowiedniego dla terenów występujących na obszarze Gminy Wasilków,
- promowanie ochrony różnorodności biologicznej,
- podniesienie świadomości ekologicznej mieszkańców i odwiedzających odnośnie różnorodności biologicznej występującej w obszarze objętym projektem, zagrożeń związanych z jej utratą oraz konieczności i możliwości jej ochrony poprzez umieszczenie tablicy historycznej oraz tabliczek z nazwami roślin,
- promocja ekologicznych sposobów spędzania wolnego czasu na świeżym powietrzu,
- nadanie obszarom nowych funkcji krajobrazowych i turystycznych poprzez zagospodarowanie terenów zielonych wraz z towarzyszącymi elementami małej architektury.


facebook
Urząd Miejski w Wasilkowie