Zapytanie ofertowe na zaplanowanie projektu odwodnienia

Dodaj podtytuł (3).jpg
ZAPYTANIE OFERTOWE

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o przedstawienie propozycji cenowej na opracowanie PROJEKTU ODWODNIENIA TERENU DZIAŁEK POŁOŻONYCH PO PRZY UL. ZACISZNEJ, UL. GAJOWEJ ORAZ PO WSCHODNIEJ STRONIE DROGI NR 675 (UL. SUPRAŚLSKA) W NOWODWORCACH, GM. WASILKÓW
Przedmiot zamówienia obejmuje:


1)Wykonanie projektu odwodnienia w dziedzinie hydrologii, hydrogeologii lub melioracji wodnej zgodnie z posiadaną przez organ opinią hydrologiczną sporządzoną na zlecenie Urzędu Miejskiego w Wasilkowie przez eksperta względem możliwości naruszenia stosunków wodnych na ww. terenie.


2)W celu realizacji zamówienia Zamawiający, udostępni Wykonawcy niezbędne posiadane dokumenty oraz udzieli niezbędnych informacji, które są w jego posiadaniu.


3)Po sporządzeniu projektu w przypadku złożenia przez zamawiającego uwag, Wykonawca będzie miał obowiązek ustosunkować się do nich na piśmie w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie.


4)Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć do Urzędu Miejskiego w Wasilkowie projekt, o którym mowa wyżej, w trzech egzemplarzach w wersji papierowej oraz w jednym egzemplarzu w wersji elektronicznej.


5) Wybór oferty zostanie dokonany w oparciu wyłącznie o cenę. W cenie oferty należy zawrzeć wszelkie koszty związane ze sporządzeniem opracowania i jego późniejszej
obsługi.


6)Termin wykonania przedmiotu zamówienia określi Wykonawca w ofercie. Termin ten powinien być możliwy do dotrzymania. Jednakże w przypadku wystąpienia okoliczności, które uniemożliwiają wykonanie usługi w tym terminie, może on ulec zmianie na umotywowany wniosek Wykonawcy za porozumieniem stron, na podstawie pisemnie sporządzonego aneksu do umowy.


1.Wymagania jakie powinien złożyć Wykonawca zamówienia w zakresie
dokumentów i oświadczeń.
1) Złożona przez Wykonawcę oferta wykonania przedmiotu umowy.
2) Kopia uprawnień uzyskanych w dziedzinie hydrologii, hydrogeologii lub melioracji
wodnej.


2.Opis oferty. Dokumenty należy przesłać w jeden z podanych sposobów:
1)pocztą lub za pośrednictwem kuriera w zamkniętej kopercie z
dopiskiem „Oferta dot. BGGN.6331.8.2021.ŁK” na adres: Urząd Miejski w Wasilkowie
ul. Białostocka 7, 16-010 Wasilków
2)elektronicznie na adres e-mail:
kancelaria@wasilków.pl
3.Termin złożenia oferty: do dnia 29.03.2024 r.


4.Inne informacje
Dodatkowe materiały dotyczące wykonania zamówienia można uzyskać w pokoju nr 7
Urzędu Miejskiego w Wasilkowie. Osobą uprawnioną do kontaktowania się z Wykonawcami jest Pan Łukasz Karasewicz pod nr tel. 85 71 85
400 wew. 021, e-mail: l.karasewicz@wasilkow.pl
facebook
Urząd Miejski w Wasilkowie