Zapraszamy do wypełnienia ankiety z zakresu poprawy dostępności na rzecz osób potrzebujących wsparcia

Dodaj podtytuł (78).jpg

Uwaga!

Gmina Wasilków planuje złożenie wniosku o dofinansowanie remontów lokali mieszkalnych w celu ich adaptacji do potrzeb osób ze szczególnymi potrzebami.

W przypadku otrzymania grantu nasi mieszkańcy będą mogli uzyskać grant w wysokości do 50 tys. zł (dofinansowanie na poziomie 75-85% wartości remontu).

W celu złożenia wniosku pragniemy zapoznać się z zapotrzebowaniem w tym zakresie.
Dlatego prosimy o przekazanie tej informacji wszystkim osobom, które mogą być potencjalnie zainteresowane takim dofinansowaniem.
Dzięki projektowi możemy realnie wpłynąć na polepszenie sytuacji życiowej osób wymagających szczególnego wsparcia. Wszelkie informacje dostępne są poniżej:

 

Zapraszamy do udziału w ankiecie, której celem jest poznanie potrzeb mieszkańców Gminy Wasilków w zakresie poprawy dostępności na rzecz osób potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu (w tym osób z niepełnosprawnościami, przewlekle chorych i osób starszych).

Badanie to realizowane jest w związku z planowanym udziałem Gminy Wasilków w naborze wniosków o dofinansowanie projektów ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Priorytetu IV. Przestrzeń społeczna wysokiej jakości, Działanie 4.3. Inwestycje społeczne, numer naboru FEPD.04.03-IZ.00-001/24.

Ankieta pozwoli nam zbadać zainteresowanie, potrzeby Mieszkańców Gminy, a także lepiej dostosować nasze działania do Państwa oczekiwań.

 • Maksymalna wartość grantu na 1 mieszkańca może wynieść do 50 000,00 PLN.
 • Grant może zostać przeznaczony na wydatki poniesione na remont lokali mieszkalnych w celu ich adaptacji do potrzeb osób wymagających wsparcia w codziennym funkcjonowaniu i likwidacji barier architektonicznych, w tym:
 • prace remontowo-instalacyjne,
 • wydatki związane z nadzorem inwestorskim,
 • opracowanie dokumentacji technicznej,
 • winda zewnętrzna/wewnętrzna,
 • budowa podjazdu do budynku dla wózków inwalidzkich,
 • dostosowanie wejścia do budynku umożliwiającego swobodę poruszania się osobom z niepełnosprawnościami,
 • pochylnia umożliwiająca dostęp do budynku z poziomu terenu,
 • domofon umożliwiający kontakt osobie z niepełnosprawnością i przystosowany technicznie dla osób z niepełnosprawnościami,
 • dostosowanie pomieszczeń i urządzeń higieniczno-sanitarnych (elementy montowane na stałe), np. uchwyty, poręcze.

Możliwe są również racjonalne usprawnienia np. urządzenia głośnomówiące.

 • O granty mogą ubiegać się osoby posiadające prawo do dysponowania nieruchomością, której dotyczyć będzie grant, przy czym:

-  w przypadku dysponowania nieruchomością na podstawie umowy dzierżawy, najmu, użyczenia, trwałego zarządu itp., termin jej obowiązywania powinien obejmować co najmniej okres realizacji i trwałości projektu (tj. 5 lat),

-  w przypadku współwłasności nieruchomości, należy posiadać pisemne oświadczenie współwłaściciela nieruchomości o wyrażeniu zgody na realizację przedmiotowego projektu,

-  w przypadku robót budowlanych wymagających jedynie czasowego zajęcia terenu, nie będącego własnością Grantobiorcy, należy posiadać dokumenty potwierdzające uzyskanie zgody właścicieli gruntów na czasowe zajęcie terenu.

 • Dofinansowanie nie może być przeznaczone na remont lokali mieszkalnych, w których prowadzona jest działalność gospodarcza.

 

Anonimowe formularze ankietowe prosimy przesłać na adres e-mail: kancelaria@wasilkow.pl  w terminie do 29.02.2024 r. lub dostarczyć do Biuro Obsługi Interesanta Urzędu Miejskiego w Wasilkowie.

Więcej informacji tel. 857185400 w. 027

Jednocześnie informujemy, że uzupełnienie i przesłanie ankiety nie jest równoznaczne z kwalifikacją do udziału w projekcie. Właściwy nabór zostanie ogłoszony po otrzymaniu dofinansowania przez Gminę Wasilków z Funduszy Europejskich dla Podlaskiego 2021 - 2027.

Dziękujemy za poświęcony czas!

facebook
Urząd Miejski w Wasilkowie