Zapraszamy do udziału w projekcie "Ochrona zasobów wodnych, polegająca na gromadzeniu wód opadowych w miejscu ich powstania"

Ilustracja do artykułu Plakat - retencja min.jpg

 O G Ł O S Z E N I E

Burmistrz Wasilkowa zaprasza do udziału w projekcie pn. „Ochrona zasobów wodnych, polegająca na gromadzeniu wód opadowych w miejscu ich powstania”.

W ramach projektu mieszkańcy Gminy Wasilków mogą uzyskać dotację  na wykonanie na terenie nieruchomości systemu do gromadzenia wód opadowych typu naziemnego, zamkniętego lub wolnostojącego, o łącznej pojemności co najmniej  2 m3 wraz z instalacją do podłączenia do rynny.

Warunkiem uczestnictwa w projekcie jest prawidłowe wypełnienie zgłoszenia, które jest dostępne do pobrania jako załącznik u dołu strony lub w Biurze Obsługi Interesanta i dostarczenie go w terminie do 20.10.2020 r.

FORMULARZ WNIOSKU O UDZIELENIE DOTACJI>>

Zgłoszenia będą przyjmowane za pośrednictwem:

- poczty elektronicznej - należy przesłać skan lub czytelne zdjęcie prawidłowo uzupełnionego wniosku na email: kancelaria@wasilkow.pl,

- poczty tradycyjnej (Urząd Miejski w Wasilkowie, Białostocka 7, 16-010 Wasilków),

- skrzynki podawczej ustawionej przy bocznym wejściu do Urzędu od strony Sienkiewicza,

Szczegółowe warunki naboru określa Uchwała NR XXVI/249/20 Rady Miejskiej w Wasilkowie z dnia 24 sierpnia 2020 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej z budżetu gminy na zadania służące ochronie zasobów wodnych, polegające na gromadzeniu wód opadowych w miejscu ich powstania.

  • Wnioskodawcy posiadają tytuł prawny do nieruchomości położonej w granicach administracyjnych Gminy Wasilków, wynikający z prawa własności, użytkowania wieczystego, ograniczonego prawa rzeczowego lub innego stosunku zobowiązaniowego.
  • Dotacja obejmuje nieruchomości, na których nie jest prowadzona działalność gospodarcza lub nieruchomości, na których znajdują się budynki pełniące funkcję mieszkaniową, i na których łącznie nie więcej niż 20% powierzchni użytkowej przeznaczone jest pod działalność gospodarczą.
  • Dofinansowanie obejmuje pokrycie części kosztów wykonania na nieruchomości systemu do gromadzenia wód opadowych typu naziemnego, zamkniętego lub wolnostojącego, o łącznej pojemności nie mniejszej niż 2 m3 wraz z instalacją do podłączenia do rynny.
  • Dotacja udzielana jest w wysokości do 50% poniesionych kosztów systemu deszczowego, ale nie większej niż 3000 zł.
  • Beneficjent zobowiązany jest do utrzymania systemu deszczowego objętego dotacją przez okres co najmniej 5 lat, licząc od dnia otrzymania dotacji.
  • Dotacja dla danego Beneficjenta na daną nieruchomość przysługuje tylko raz.

W 2020 r. Gmina przeznaczy na realizację projektu 60 000. zł

Kompletne i prawidłowo wypełnione wnioski będą rozpatrywane przez Burmistrza Wasilkowa, według poniższych kryteriów:

Lp.

Kryterium oceny

Ilość punktów

1

Liczba osób zamieszkałych w miejscu, gdzie będzie realizowane zadanie:

- 1 osoba – 5 pkt

- 2 osoby – 10 pkt

- 3 osoby – 15 pkt

- 4 osoby – 20 pkt

- 5 osób – 25 pkt

- 6 osób i więcej – 30 pkt

5 – 30

2

Pojemności instalacji:

instalacja o pojemności od 2 do 4 m– 5 pkt

instalacja o pojemności ponad 4 m3 – 10 pkt

 

5 – 10

3

Rozliczania PIT przez Beneficjentów w Gminie Wasilków (stan na koniec roku kalendarzowego poprzedzającego rok, w którym ogłoszono nabór; dotyczy rozliczania się z podatku przez wszystkich Beneficjentów objętych obowiązkiem podatkowym zamieszkujących daną nieruchomość)

 

10

W przypadku otrzymania tej samej liczby punktów decyduje kolejność zgłoszeń.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: 85-718-54-00 w. 014.

 

Zapraszamy do udziału w projekcie "Ochrona zasobów wodnych, polegająca na gromadzeniu wód opadowych w miejscu ich powstania"

 

facebook
Urząd Miejski w Wasilkowie