Zapraszamy do składania ofert na usuwanie wyrobów zawierających azbest

Ilustracja do artykułu azbestprzetarg.jpg

ZAPYTANIE OFERTOWE

 

Burmistrz Wasilkowa zaprasza do składania ofert na usługę pn.:

 

“USUWANIE WYROBÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST Z TERENU GMINY WASILKÓW W 2021 ROKU”.

I. OPIS ZAMÓWIENIA

 1. Przedmiotem zamówienia jest usunięcie i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Wasilków.
 2. Opis przedmiotu zamówienia:

Usługa obejmuje: odebranie (w tym przygotowanie do transportu: zebranie składowanego luzem azbestu, oznakowanie, załadunek, oczyszczenie terenu), transport i unieszkodliwianie składowanych wyrobów zawierających azbest z nieruchomości położonych na terenie Gminy Wasilków, którego szacunkowa ilość wynosi:

 • do odbioru, transportu i unieszkodliwiania – 4158,71 m2 ≈ 62,38 Mg – 45 punktów adresowych. Na każdym etapie realizacji umowy ilość odpadów zawierających azbest oraz ilość punktów adresowych może ulec zmniejszeniu lub zwiększeniu.

Do obliczenia wagi odpadów przyjęto 15 kg na 1 m2 wyrobów zawierających azbest.

 1. Obowiązki Wykonawcy w zakresie realizacji zamówienia.
 • Wykonawca skontaktuje się i ustali dogodny termin odbioru odpadów zawierających azbest z właścicielami nieruchomości wyszczególnionymi w otrzymanym od Zamawiającego wykazie.
 • Wykonawca w terminie 7 dni od podpisania umowy przedstawi Zamawiającemu w formie pisemnej harmonogram realizacji zadania zawierający termin wykonania prac na poszczególnych nieruchomościach uzgodniony z właścicielami (posiadaczami) nieruchomości. Harmonogram winien uwzględniać 7 dniowy okres przypadający od zgłoszenia do rozpoczęcia prac na terenie gminy.
 • Wykonawca sporządzi dokumentację fotograficzną każdej nieruchomości, z której usunięto wyroby/odpady zawierające azbest, przed i po wykonaniu prac – w formie elektronicznej (fotografie z każdej nieruchomości w oddzielnym folderze nazwanym adresem nieruchomości).
 • Wykonawca przeprowadzi ważenie odbieranych wyrobów zawierających azbest bezpośrednio na każdej nieruchomości w obecności jej właściciela (posiadacza). Okoliczność zważenia wyrobów i ich waga winny być potwierdzone protokołem odbioru odpadu (na formularzu zgodnym z załącznikiem nr 5) z podpisami przedstawiciela Wykonawcy wykonującego tę czynność oraz właściciela (posiadacza) nieruchomości.
 • Jeden egzemplarz potwierdzenia odbioru odpadu od właściciela nieruchomości (protokół odbioru odpadu) oraz karty przekazania odpadów Wykonawca przekaże Zamawiającemu, drugi dla właściciela nieruchomości.
 • Przed rozpoczęciem prac (w terminie co najmniej 7 dni) Wykonawca dokona zgłoszenia przystąpienia do prac polegających na zabezpieczaniu lub usunięciu wyrobów zawierających azbest (właściwemu organowi nadzoru budowlanego, właściwemu okręgowemu inspektorowi pracy oraz właściwemu państwowemu inspektorowi sanitarnemu) - zgodnie z § 6 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 kwietnia 2004 r. (j. Dz. U. z 2004 r. Nr 71, poz. 649, z późn. zm.) w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest oraz stosownie do przepisów Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 5 sierpnia 2010 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest (t.j. Dz. U. z 2010 r., Nr 162, poz. 1089 z późn. zm.).
 • Wykonawca udokumentuje przekazanie odebranych wyrobów zawierających azbest na składowisko odpadów niebezpiecznych poprzez przekazanie Zamawiającemu po jednym egzemplarzu kart przekazania odpadów.
 • Wykonawca zadania złoży Zamawiającemu oświadczenie o prawidłowości wykonania całego zakresu prac oraz oczyszczeniu terenu z pyłu azbestowego, z zachowaniem właściwych przepisów technicznych i sanitarnych (zgodnie z § 8 ust. 3 Rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 kwietnia 2004 r. w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest (t.j. Dz. U. z 2004 r. Nr 71, poz. 649 z późn. zm.).
 • Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność wypadkową, a także za zniszczenia własności prywatnej spowodowane swoim działaniem lub niedopatrzeniem związanym z realizacją niniejszego zamówienia.
 • Wykonawca w ramach ceny ofertowej m. in. winien zapewnić:
 1. organizację poszczególnych etapów związanych z wykonywaniem usługi i zabezpieczenie placu, na którym usługa jest wykonywana,
 2. uporządkowanie terenu po zakończeniu prac oraz ewentualną wypłatę odszkodowań z tytułu zniszczeń powstałych w wyniku prowadzenia prac lub w związku z nimi.
 • Wykonawca musi posiadać uprawnienia na prace na danym terenie określone w rozporządzeniu Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 kwietnia 2004 r. w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest (t.j. Dz. U. z 2004 Nr 71, poz. 649 z późn. zm.) oraz wpis do rejestru, o którym mowa w art. 49 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 779 z późn. zm).
 1. Szczegółowe wymagania związane z realizacją przedmiotu zamówienia.
  • Usuwanie i unieszkodliwianie odpadów musi być zgodne z obowiązującymi przepisami prawa.
  • Wykonawca zobowiązany jest sukcesywnie począwszy od dnia zawarcia umowy do dnia 31 października 2021 roku wykonać przedmiot zamówienia.
  • Wykonawca zamówienia staje się posiadaczem wszystkich odpadów niebezpiecznych powstałych w wyniku prowadzenia prac.
  • Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność odszkodowawczą za szkody spowodowane swoim działaniem lub niedopatrzeniem związanym z realizacją niniejszego zamówienia.
  • Planowana do usunięcia ilość wyrobów zawierających azbest (m2) może ulec zmianie, w takim przypadku Wykonawcy nie będą przysługiwać żadne roszczenia wobec Zamawiającego

II. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

Wymaganym terminem realizacji zamówienia – do 31.10.2021 r.

III. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY

 1. Wymagania podstawowe.
 • Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
 • Oferta musi być podpisana przez osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy (Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia). Oznacza to, iż jeżeli z dokumentu(ów) określającego(ych) status prawny Wykonawcy(ów) lub pełnomocnictwa (pełnomocnictw) wynika, iż do reprezentowania Wykonawcy(ów) upoważnionych jest łącznie kilka osób, dokumenty wchodzące w skład oferty muszą być podpisane przez wszystkie te osoby.
 • Dokumenty sporządzane przez Wykonawcę powinny zostać sporządzone wg dołączonych wzorów.
 • Zamawiający dopuszcza złożenie oferty i załączników do oferty na formularzach sporządzonych przez Wykonawcę, pod warunkiem, że ich treść, a także opis kolumn i wierszy odpowiadać będzie formularzom określonym przez Zamawiającego w załącznikach do niniejszej Specyfikacji.
 • Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
 1. Zawartość oferty.

               Kompletna oferta musi zawierać:

 • formularz oferty, sporządzony na podstawie wzoru stanowiącego załącznik nr 1,
 • kalkulację ceny ofertowej, sporządzoną na podstawie wzoru stanowiącego załącznik nr 2.
 • pozostałe dokumenty określone w dziale I ust. 3 pkt 11,
 • zaakceptowany (poprzez zaparafowanie) wzór umowy z Wykonawcą,
 • zaakceptowany (poprzez zaparafowanie) wzór umowy na przekazanie danych osobowych.

 

IV. OSOBY UPRAWNIONE DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI

W sprawach związanych z prowadzonym postępowaniem należy zwracać się do:

 • w kwestiach dotyczących przedmiotu zamówienia – Marta Goralewska, pokój nr 13 Urzędu Miejskiego w Wasilkowie w godz. poniedziałek, środa, czwartek, piątek - 730 – 1530, wtorek 800 – 1600 857185400 wew. 021, email: m.goralewska@wasilkow.pl.

 V. MIEJSCE, TERMIN I SPOSÓB ZŁOŻENIA OFERTY.

 • Ofertę należy złożyć za pośrednictwem poczty (innego doręczyciela) lub osobiście w Urzędzie Miejskim w Wasilkowie w Biurze Obsługi Interesanta,nie później niż w dniu 14 lipca 2021  do godz. 15:30. Za datę i godz. złożenia oferty uważa się datę i godz. wpływu.
 • Oferta winna być złożona Zamawiającemu w kopercie (opakowaniu) zaadresowanej do Zamawiającego z opisem: „Oferta na usuwanie wyrobów zawierających azbest“, wraz z kompletem wymaganych dokumentów. Jednocześnie na kopercie należy zamieścić nazwę i adres Wykonawcy w celu ewentualnego odesłania jej bez otwierania w przypadku złożenia oferty po wyznaczonym terminie.
 • Oferty zostaną otwarte w dniu 15 lipca 2021 godz. 8:00.

 VI. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ

Wykonawca pozostaje związany złożoną ofertą przez 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

 VII. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY

 1. Cena musi uwzględniać wszystkie wymagania niniejszego oraz obejmować wszelkie koszty, jakimi Wykonawca obciąży Zamawiającego z tytułu należytej oraz zgodnej z obowiązującymi przepisami realizacji przedmiotu zamówienia.
 2. Ceną oferty jest kwota wymieniona w formularzu oferty, wynikająca z kalkulacji ceny ofertowej, której wzór stanowi załącznik nr 2. Kalkulując cenę ofertową należy wnikliwie przeanalizować zapisy niniejszego zaproszenia w części dotyczącej opisu zamówienia.
 3. Podana w ofercie cena musi być wyrażona w złotych (PLN) netto i brutto z uwzględnieniem należnego podatku VAT.
 4. Ceny jednostkowe netto wskazane w kolumnie 3 załącznika nr 2 nie ulegają zmianie przez okres ważności oferty (związania) oraz przez cały okres realizacji zamówienia.

 VIII. KRYTERIA OCENY OFERT

 1. Przy dokonywaniu wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający stosować będzie kryterium ceny - CENA 100%. Wygra oferta o najniższej cenie.
 2. Jeżeli Zamawiający nie może dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że zostały złożone oferty o takiej samej cenie, wówczas wzywa Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w określonym terminie ofert dodatkowych.
 3. Wykonawcy składając oferty dodatkowe nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w złożonych ofertach.

 IX. ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA, KTÓRE ZOSTANĄ WPROWADZONE DO TREŚCI ZAWIERANEJ UMOWY, OGÓLNE WARUNKI UMOWY (WZÓR UMOWY)

 1. Zamawiający podpisze umowę (projekt umowy załącznik nr 4) z Wykonawcą, którego oferta została uznana za najkorzystniejszą.
 2. Złożenie oferty jest równoznaczne z pełną akceptacją wzoru umowy przez Wykonawcę.

 

Szczegóły: http://bip.wasilkow.pl/gospodarkaodpadami/zapytanie-ofertowe.html

facebook
Urząd Miejski w Wasilkowie