XXVIII nadzwyczajna sesja Rady Miejskiej w Wasilkowie

Szanowni Państwo, 

W poniedziałek 14 września 2020 r. odbyła się nadzwyczajna sesja Rady Miejskiej w Wasilkowie zwołana na wniosek Burmistrza Wasilkowa. Burmistrz w celu przywrócenia ulg w komunikacji miejskiej przedstawił radnym projekt uchwały.

Uchwała dotycząca „biletów ulgowych za złotówkę” nie mogła zostać wykonana, gdyż Miasto Białystok - właściciel spółek komunikacyjnych realizujących w gminie Wasilków usługi transportu zbiorowego odmówiło podpisania aneksu do porozumienia międzygminnego (które jest niezbędnym warunkiem wykonania uchwały). Z tego względu „uchwała złotówkowa” nie mogła zostać wykonana, a nasi mieszkańcy zostali od września pozbawieni ulg.

Po długiej dyskusji radni przeszli do głosowania. Po oddaniu głosów na tabletach wyświetlił się wynik głosowania - 7 radnych było „za”, 6 „przeciw”, zaś jedna osoba wstrzymała się od głosu. Nie wyświetliły się natomiast imienne wyniki jawnego głosowania, gdyż system e-sesja nie odnotował tych danych. Przewodniczący Rady Miejskiej prowadzący obrady i odpowiadający za ich przebieg nie dostrzegł tego błędu.

Zgodnie z ustawą o samorządzie gminnym, głosowanie w powyższej sprawie było jawne. W celu zapewnienia zgodności aktu głosowania z prawem radni obecni na sesji zostali poproszeni o złożenie podpisów pod oddanym przez siebie głosem.

Część radnych zgłosiła się do biura rady i złożyła podpis pod oddanym głosem. Byli to radni: Andrzej Augustynowicz, Marek Ignatowski, Janusz Kozłowski, Karol Krakowiecki, Michał Król, Tomasz Sawicki oraz Monika Targońska-Dakowicz.

Pozostali obecni na sesji radni stwierdzili, że pod swoim głosem się nie podpiszą i nie ujawnią, jak głosowali. Odmówili podpisania się pod oddanym głosem następujący radni: Adam Szmurło, Magdalena Jakuć, Anna Pszczółka, Piotr Półtorak, Robert Lewkowicz oraz Jarosław Zalejski.

Następnie w dniu 16 września 2020 r.  Przewodniczący Rady Miejskiej Jarosław Zalejski zgłosił się do biura rady i zażądał zniszczenia dokumentu – protokołu, pod którym podpisało się ośmioro radnych. Dzięki interwencji Burmistrza do tej czynności nie doszło.

Ważne jest to, że procedura głosowania musiała zostać przeprowadzona poprawnie, aby uchwała nie została wycofana z obrotu prawnego. Uchwała ma istotne znaczenie, gdyż stanowi o cenach biletów na komunikację zbiorową i dotyczy bardzo dużej grupy mieszkańców.

W wyniku postępowania części radnych Burmistrz ponownie zawnioskował o zwołanie sesji nadzwyczajnej, a ta odbędzie się 17 września 2020 r. Została ona zwołana tylko dlatego, że sześcioro  radnych odmówiło złożenia podpisu pod oddanym przez siebie głosem. 

Działania radnych pozostawiamy ocenie mieszkańców i wszystkich zapraszamy do oglądania dzisiejszej sesji - czwartek - godzina 19.00 - transmisja on-line:

http://wasilkow.esesja.pl/transmisje_z_obrad_rady?fbclid=IwAR0V73MeLALlJxWAZNIzFn3biOIkwMF5P13FNo9C_E4k6rCHeA9S33wFM2g

 

facebook
Urząd Miejski w Wasilkowie