Wyłożenie do publicznego wglądu projektu VII zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Wasilków

OBRAZ STOPKA OBWIESZCZENIE.jpg

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA WASILKOWA

w sprawie wyłożenia do publicznego wglądu
projektu VII zmiany Studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Wasilków
wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

 

            Na podstawie art. 11 pkt. 7 i 8 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2023 r. poz. 977) w związku z Uchwałą Nr XLIII/401/21 z dnia 26 sierpnia 2021 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia VII zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Wasilków zawiadamiam o  wyłożeniu do publicznego wglądu projektu VII zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Wasilków wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

Projekt VII zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko zostanie wyłożony do publicznego wglądu w dniach od 2 sierpnia 2023 r. do 23 sierpnia 2023 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Wasilkowie, ul. Białostocka 7, 16-010 Wasilków, pokój nr 4, w godzinach pracy urzędu oraz w Biuletynie Informacji Publicznej w zakładce - Zagospodarowanie przestrzenne.

            Dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie VII zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego odbędzie się w dniu 8 sierpnia 2023 r. o godz. 1500 w Sali Konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Wasilkowie, ul. Białostocka 7, 16-010 Wasilków.

Równocześnie na podstawie art. 39, art. 46 ust. 1 pkt 1, art. 54 ust.2 i ust.3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2023 r., poz. 1094 ze zm.) zawiadamiam, że ww. projekt VII zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego podlega strategicznej ocenie oddziaływania na środowisko, w tym zapewnieniu możliwości udziału społeczeństwa w okresie wyłożenia do publicznego wglądu, o którym mowa powyżej.

Osoby prawne i fizyczne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej mogą wnosić uwagi do projektu VII zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz w ramach strategicznej oceny oddziaływania na środowisko w nieprzekraczalnym terminie do dnia 14 września 2023 r. Uwagi należy składać do Burmistrza Wasilkowa:

  • na piśmie na adres Urząd Miejski w Wasilkowie, ul. Białostocka 7, 16-010 Wasilków,
  • ustnie do protokołu w pokoju nr 4 Urzędu Miejskiego w Wasilkowie,
  • za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, o którym mowa w ustawie z dnia 5 września 2016 r. o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej (Dz. U. z 2021 roku, poz. 1797) na adres: kancelaria@wasilkow.pl lub na elektroniczną skrzynkę podawczą Urzędu Miejskiego w Wasilkowie (adres skrzynki: 1r6q5g3po2/SkrytkaESP).

 

Składanie uwag z użyciem adresu e-mail równoznaczne jest z wyrażeniem zgody na przetwarzanie tego adresu.

Uwagi powinny zawierać imię i nazwisko lub nazwę jednostki organizacyjnej, adres, oznaczenie nieruchomości, której uwaga dotyczy. Organem właściwym do rozpatrzenia uwag jest Burmistrz Wasilkowa.

 

SZCZEGÓŁY:

https://bip.wasilkow.pl/zagospodarowanieprzestrzenne/obwieszczenia_dotyczace_procedur_planistycznych/obwieszczenie-burmistrza-wasilkowa-o-wylozeniu-do-publicznego-wgladu-vii-zmiany-studium-uwarunkowan-i-kierunkow-zagospodarowania-przestrzennego-miasta-i-gminy-wasilkow.html

                                                                                 

facebook
Urząd Miejski w Wasilkowie