Wyłożenie projektu VI zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Wasilków

Ilustracja do artykułu ryeryqyy.jpg

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA WASILKOWA

w sprawie wyłożenia do publicznego wglądu projektu VI zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Wasilków wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

Na podstawie art. 11 pkt 7 i 8 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020 r. poz. 293 z późn. zm.) oraz w związku z art. 39 ust.1 i art. 46, pkt 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2021 r., poz. 247), zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu  

VI zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Wasilków
wraz z prognozą oddziaływania na środowisko


w dniach od 5 marca 2021 r. do 26 marca 2021 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Wasilkowie,
pokój  nr 4, w godzinach pracy Urzędu.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie VI zmiany studium rozwiązaniami, odbędzie się dnia 16 marca  2021 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Wasilkowie, ul. Białostocka 7, w sali konferencyjnej  o godz. 15.00.

Zgodnie z art. 11 pkt 8 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, osoby prawne i fizyczne oraz jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej, mogą wnosić uwagi do projektu zmiany studium oraz do prognozy oddziaływania na środowisko.

Uwagi mogą być wniesione w formie papierowej do Burmistrza Wasilkowa na adres: Urząd Miejski w Wasilkowie, ul. Białostocka 7, 16-010 Wasilków,

ustnie do protokołu lub w formie elektronicznej za pomocą środków komunikacji elektronicznej poprzez pocztę elektroniczną na adres: kancelaria@wasilkow.pl lub za pomocą platformy ePUAP, z podaniem imienia i nazwiska albo nazwy oraz adresu zamieszkania albo siedziby, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 19 kwietnia 2021 r.

Uwagi zostaną rozpatrzone przez Burmistrza Wasilkowa.

 

Dokumenty planistyczne oraz szczegółowe informacje dostępne są pod linkiem:

dokumenty planistyczne - odnośnik

 

 

facebook
Urząd Miejski w Wasilkowie