Stypendia naukowe, artystyczne i sportowe - wnioski do 15 września 2023 r.

grafika na wasilkow.pl(3).png

Złóż wniosek o stypendium naukowe, artystyczne lub sportowe do 15 września 2023 r.


Stypendium może być przyznawane uczniom klas V-VIII, którzy uczęszczają do szkół podstawowych terenie Gminy Wasilków w następujących kategoriach:

  • naukowe
  • sportowe
  • artystyczne

Stypendium przyznawane jest za wybitne osiągnięcia naukowe, sportowe lub artystyczne uzyskane w roku szkolnym poprzedzającym termin składania wniosków o stypendia czyli od 1 września poprzedniego roku do 31 sierpnia bieżącego roku.

Stypendium naukowe - warunki, które mu spełniać uczeń:
1) średnia ocen nie niższa niż 5,5;
2) miejsca od I do III w olimpiadach, konkursach, turniejach z zakresu przynajmniej jednej dziedziny nauki i wiedzy ogólnej na szczeblu powiatowym, wojewódzkim lub wyższym, organizowanych pod patronatem kuratora oświaty, ministrów, uczelni wyższych oraz towarzystw i instytucji naukowych o charakterze ogólnopolskim lub międzynarodowym.

Stypendium sportowe - warunki, które mu spełniać uczeń:
1) średnia ocen nie niższa niż 4,0;
2) miejsca od I do III w konkursach, turniejach, zawodach lub innych imprezach sportowych na szczeblu powiatowym, wojewódzkim lub wyższym, organizowanych pod patronatem kuratora oświaty, ministrów, uczelni wyższych oraz stowarzyszeń i związków sportowych albo zostali powołani do reprezentowania co najmniej województwa w zawodach sportowych rangi ogólnopolskiej lub wyższej.

Stypendium artystyczne - warunki, które mu spełniać uczeń:
1) średnia ocen nie niższa niż 4,0;
2) miejsca od I do III w konkursach, wystawach, festiwalach, przeglądach i innych imprezach z zakresu twórczości artystycznej na szczeblu powiatowym, wojewódzkim lub wyższym, organizowanych pod patronatem kuratora oświaty, ministrów, uczelni wyższych oraz towarzystw i instytucji kultury o charakterze ogólnopolskim lub międzynarodowym.

Kandydatów do stypendium mogą zgłaszać:
1) rodzice (opiekunowie prawni),
2) dyrektorzy szkół,
3) kluby sportowe, w których uczeń trenuje.

Wnioski o przyznanie stypendium naukowego, sportowego lub artystycznego należy składać w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Miejskiego w Wasilkowie, ul. Białostocka 7 w Wasilkowie w godzinach: 9.00-17.00 we wtorki, 7.30-15.30 - w pozostałe dni robocze w terminie od 1 września do 15 września danego roku.

Wnioski złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

Wnioski o przyznanie stypendium naukowego, sportowego lub artystycznego należy składać na formularzu - do pobrania:

https://bip.wasilkow.pl/oswiata/stypendia_naukowe_sportowe_i_artystyczne/

Do wniosku o przyznanie stypendium należy dołączyć potwierdzone za zgodność z oryginałem przez wnioskodawcę kopie dokumentów wskazujących na szczególne osiągnięcia naukowe, sportowe lub artystyczne.

facebook
Urząd Miejski w Wasilkowie