Przystąpienia do sporządzenia MPZP części obszaru miasta Wasilków w sąsiedztwie drogi krajowej DK 19

Dodaj podtytuł - 2024-06-26T121722.255.jpg

BGGN.6721.2.2024                                                                                                                                                                                       Wasilków, 25 czerwca 2024 r.

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA WASILKOWA

w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obszaru miasta Wasilkowa

w sąsiedztwie drogi krajowej DK 19

Na podstawie art. 17 pkt 1 i w związku z art. 8g ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2023 r., poz. 977 ze zm.) oraz w związku z art. 39 ust. 1 pkt 1 i art. 40 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2023 r., poz. 1094 ze zm.), w ramach strategicznej oceny oddziaływania na środowisko, zawiadamiam o podjęciu przez Radę Miejską w Wasilkowie uchwały Nr LXXVIII/628/23 z dnia 21 sierpnia 2023 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obszaru miasta Wasilków w sąsiedztwie drogi krajowej DK 19.

Wnioski do ww. projektu planu i prognozy można wnosić w terminie do 31 lipca 2024 r.

Wnioski do projektu planu składa się na formularzu, którego wzór został określony w rozporządzeniu Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 13 listopada 2023 r. w sprawie wzoru formularza pisma dotyczącego aktu planowania przestrzennego (Dz. U. z 2023 r. poz. 2509) – osobiście, pocztą (na adres: Urzędu Miejskiego w Wasikowie, ul. Białostocka 7, 16-010 Wasików), drogą elektroniczną (na adres e-mail: kancelaria@wasilkow.pl) lub za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej ePUAP. Wzór ww. formularza jest dostępny na stronie:

https://www.gov.pl/web/rozwoj-technologia/formularz-pisma-dotyczacego-aktu-planowania-przestrzennego 
oraz

https://bip.wasilkow.pl/poradnikinteresanta/planowanie_przestrzenne/planowanie-przestrzenne.html?vid=7621.

W ramach opracowania sporządzona zostanie prognoza oddziaływania na środowisko.

Wnioski do strategicznej oceny oddziaływania na środowisko należy składać w formie pisemnej (na adres: Urzędu Miejskiego w Wasilkowie, ul. Białostocka 7, 16-010 Wasików), lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej (na adres e-mail: kancelaria@wasilkow.pl).

Złożone wnioski zostaną rozpatrzone przez Burmistrza Wasilkowa.

Burmistrz Wasilkowa

 

Administratorem danych osobowych jest Burmistrz Wasilkowa. Dane będą przetwarzane w celu prowadzenia postępowania wskazanego w ogłoszeniu. Wnioskodawcom przysługują prawa: do żądania dostępu do własnych danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania. Więcej informacji o przetwarzaniu danych osobowych i realizacji praw znajduje się pod adresem: https://bip.wasilkow.pl/ochrona_danych_osobowych/

facebook
Urząd Miejski w Wasilkowie