Poprawa jakości powietrza w Gminie Wasilków poprzez wymianę kotłów węglowych - zgłoszenia od 1 marca 2024 r.

piece www.jpg

O G Ł O S Z E N I E

Burmistrz Wasilkowa zaprasza mieszkańców Gminy Wasilków do udziału w projekcie pn. „Poprawa jakości powietrza w Gminie Wasilków poprzez wymianę kotłów węglowych na ogrzewanie ekologiczne”. Projekt polega na trwałej likwidacji pieców/kotłów węglowych niespełniających normy klasy 5 wg PN-EN 3030-5:2012 i ich zamianę na ogrzewanie ekologiczne.

Warunkiem uczestnictwa w projekcie jest prawidłowe wypełnienie zgłoszenia, które jest dostępne do pobrania jako załącznik u dołu strony lub w Biurze Obsługi Interesanta i dostarczenie w terminie od 01.03.2024 r. do wyczerpania środków.

Zgłoszenia będą przyjmowane za pośrednictwem:

- poczty tradycyjnej (Urząd Miejski w Wasilkowie, Białostocka 7, 16-010 Wasilków),

- osobiście w Urzędzie Miejskim w Wasilkowie ul. Białostocka 7 w punkcie obsługi interesanta,

Szczegółowe warunki naboru określa uchwała zamieszczona w załączeniu u dołu strony.

  • Wnioskodawcy posiadają tytuł prawny do dysponowania nieruchomością.
  • Wnioskodawcy zamieszkują daną nieruchomość i jednocześnie są zameldowani na pobyt stały na terenie Gminy Wasilków.
  • Pod adresem nieruchomości, w której ma zostać zainstalowane ekologiczne źródło ciepła nie może być prowadzona działalność gospodarcza.
  • Właściciel/właściciele nieruchomości nie mogą posiadać zaległości w zapłacie podatków i innych opłat lokalnych wobec Gminy Wasilków.
  • Dotacja będzie udzielana w wysokości 50 % poniesionych kosztów wymiany źródła ciepła, ale nie więcej niż 5 000 zł.

W 2024 r. Gmina przeznaczy na realizację projektu 35 000 zł

Kompletne i prawidłowo wypełnione wnioski będą rozpatrywane przez Burmistrza Wasilkowa, według poniższych kryteriów.

 

Lp.

Kryterium oceny

Ilość punktów

1

Rodzaj zmodernizowanej kotłowni na:

- kocioł gazowy – 25 pkt

- pompa ciepła – 25 pkt

- piec elektryczny – 25 pkt

- kocioł olejowy – 20 pkt

- kocioł na biomasę – 15 pkt

- kocioł na ekogroszek – 10 pkt

10 – 25

2

Budynek jest zamieszkały przez osobę niepełnosprawną  (potwierdzone odpowiednim orzeczeniem lub innym stosownym dokumentem) w stopniu:

- znacznym  – 15 pkt

- umiarkowanym – 10 pkt

- lekkim – 5 pkt

 

 

 

5 – 15

3

Nieruchomość znajduje się w obszarze rewitalizacji Gminy Wasilków zgodnie z uchwałą Nr XXXVI/290/17 z dnia 28.09.2017 r. w sprawie przyjęcia Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Wasilków na lata 2017 – 2023 z póź. zm.

30

4

W budynku nie zamontowano kolektorów słonecznych w ramach programu „Modernizacja indywidualnych źródeł energii cieplnej lub elektrycznej w Gminie Wasilków”

 

15

5

Wnioskodawca posiada „Kartę Dużej Rodziny”

 

20

6

Wnioskodawca jest osobą starszą w rozumieniu ustawy z dnia 11 września 2015 r. o osobach starszych (Dz.U. z 2015. poz.1705), prowadzi samodzielne gospodarstwo domowe, w skład którego wchodzą wyłącznie osoby starsze.

20

W przypadku otrzymania tej samej liczby punktów decyduje kolejność zgłoszeń.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: 85-718-54-00 w. 040. e-mail: l.karasewicz@wasilkow.pl

facebook
Urząd Miejski w Wasilkowie