Ogłoszenie o zamiarze bezpośredniego zawarcia umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego

Ilustracja do artykułu ogłoszenie O ZAMIARZE.jpg

OGŁOSZENIE

 

o zamiarze bezpośredniego zawarcia umowy o świadczenie usług w zakresie

publicznego transportu zbiorowego

 

             Działając na podstawie art. 7 ust. 2 (WE) nr 1370/2007 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 października 2007 r. dotyczącego usług publicznych w zakresie kolejowego i drogowego transportu pasażerskiego oraz uchylającego rozporządzenia Rady (EWG) nr 1191/69 i (EWG) nr 1107/70 (Dz. Urz. UE L 315.1 z późn. zm.) oraz na podstawie art. 23 ust. 1 pkt 1, ust. 2, ust. 3 i 4 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz.U. z 2020 r. poz. 1944 z późn. zm.) niniejszym ogłaszam

o zamiarze Gminy Wasilków bezpośredniego zawarcia umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego w rozumieniu ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r,

o publicznym transporcie zbiorowym

 

1) Nazwa i adres właściwego organizatora

Gmina Wasilków w imieniu, której działa Burmistrz Wasilkowa.

16-010 Wasilków ul. Białostocka 7

 

2) Określenie przewidywanego trybu udzielania zamówienie

            Przewiduje się, że zamówienie będzie udzielone w trybie bezpośredniego zawarcia umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego, o którym mowa w art. 22 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia  16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym. W trybie tym możliwe jest udzielenie zamówienia przez bezpośrednie zawarcie umowy w sytuacji gdy: „średnia wartość roczna przedmiotu umowy jest mniejsza niż 1 000 000 euro lub świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego dotyczy świadczenia tych usług w wymiarze mniejszym niż 300 000 kilometrów rocznie”.

 

3) Określenie rodzaju transportu oraz linii komunikacyjnych, na której będą wykonywane przewozy

 

            Planowane zamówienie dotyczy przewozu osób w transporcie drogowym świadczonym autobusami w ramach publicznego transportu zbiorowego na podstawie umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego, na liniach komunikacyjnych:

 

  • Studzianki-Dąbrówki-Wasilków-Dąbrówki-Studzianki,
  • Wasilków-Sochonie-Katrynka-Rybniki-Wólka Przedmieście-Woroszyły-Sochonie-Wasilków.

 

4) Przewidywana data zawarcia umowy

 10 grudnia 2021 r.

 

5) Przewidywany czas trwania umowy o świadczenie usług:

4 lata od dnia zawarcia umowy

 

6) Informacje dodatkowe

Zastrzega się możliwość zmiany podanych danych zgodnie z zasadami wynikającymi z przepisów prawa.

 

Ogłoszenie o o zamiarze bezpośredniego zawarcia umowy o świadczenie usług w zakresie

publicznego transportu zbiorowego podlega ogłoszeniu:

  1. Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Wasilków,
  2. Strona Internetowa Gminy Wasilków,
  3. Tablica Ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Wasilkowie,
  4. Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej.

Zalacznik

facebook
Urząd Miejski w Wasilkowie