Nowe źródło finansowania działań obywatelskich

Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy to nowy program dotacyjny, którego celem rozwój społeczeństwa obywatelskiego i aktywności obywatelskiej oraz wspieranie grup zagrożonych wykluczeniem. Budżet programu - 30 milionów euro - tworzą środki pomocowe z krajów Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

O wsparcie mogą ubiegać się organizacje społeczne, w tym stowarzyszenia, fundacje, spółdzielnie socjalne, koła gospodyń wiejskich, prowadzące działania na rzecz zwiększania udziału obywateli w życiu publicznym, ochrony prawa człowieka i równego traktowania, ochrony środowiska, przeciwdziałania zmianom klimatycznym, jak też wzmacniania grup narażonych na wykluczenie.

Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy będzie wspierać projekty zgłaszane przez organizacje z całej Polski, zwłaszcza przez organizacje mniej doświadczone, spoza dużych aglomeracji i z terenów o ograniczonym dostępie do programów pomocowych. 

W ramach program można uzyskać dotacje na działania edukacyjne oraz aktywizacyjne i wolontariackie, akcje i kampanie świadomościowe na temat zmian klimatycznych, przeciwdziałania uprzedzeniom czy przemocy. Wspierane też będą projekty zwiększające uczestnictwo obywateli w podejmowaniu decyzji, działania strażnicze oraz interwencyjne dotyczące przestrzegania praw człowieka, jak i projekty służące usamodzielnieniu grup narażonych na ryzyko wykluczenia społecznego. Na przyznanie dotacji mogą też liczyć działania integracyjne w środowiskach lokalnych oraz projekty służące poprawie standardów funkcjonowania instytucji publicznych i jakości świadczonych przez nie usług.

Nabór wniosków w pierwszym konkursie dotacyjnym rozpocznie się 3 lutego. Kolejny – na projekty sektorowe w kwietniu 2020. 18 lutego br. w Białymstoku odbędzie się spotkanie informacyjne dotyczące programu. Rejestracja na https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfyjsfn4SgG_fR8TvclRUXW2sfjWOwXWeX9CkIzY3xIdOtPCQ/viewform

Więcej informacji na stronie http://aktywniobywatele.org.pl

Realizatorem programu jest konsorcjum trzech organizacji: Fundacja im. Stefana Batorego (lider), Fundacja Pracowania Badań i Innowacji Społecznych „Stocznia” oraz Fundacja Akademia Organizacji Obywatelskich.

facebook
Urząd Miejski w Wasilkowie