Nabór wniosków o dofinansowanie rozpoczęcia działalności gospodarczej

LGD Puszcza Knyszyńska ogłosiła nabór wniosków w ramach przedsięwzięcia II.1.1. Podejmowanie działalności gospodarczej. Nabór wniosków rozpocznie się 6 grudnia i potrwa do 20 grudnia br. Pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów wynosi 1 380 000 zł.

W ramach przedsięwzięcia wspierane będą operacje mieszkańców obszaru LGD Puszcza Knyszyńska, planujących rozpocząć działalność gospodarczą na terenie LGD Puszcza Knyszyńska. Szczególnie wspierane będą działalności zgodne z domenami rozwojowymi obszaru, w tym przetwórstwem (rolno-spożywczym, drzewnym), „zielonymi miejsca pracy”, usługami turystycznymi, rekreacyjnymi, prozdrowotnymi, rehabilitacyjnymi, uzdrowiskowymi, rozwijającymi usługi w branży „silver economy”.

Ponadto premiowane będą te działalności, które zakładają utworzenie więcej niż jednego miejsca pracy oraz realizujące biznesplany, przewidujące dodatkowy wkład własny do kosztów planowanych w ramach operacji. Przedsięwzięcie to w pierwszej kolejności będzie adresowane do grup defaworyzowanych, jakimi są osoby bezrobotne, osoby młode do 29 roku życia, a także mieszkańcy gmin spoza aglomeracji białostockiej, tj. gmin Czarna Białostocka, Gródek, Knyszyn, Jasionówka i Michałowo. Wyżej wymienione osoby będą także premiowane dodatkowymi punkami w kryteriach wyboru.

Termin naboru wniosków:  od 06 grudnia do 20 grudnia 2019 r. (do godz. 16:00).

Pomoc przyznawana jest w formie premii w wysokości: 85.000 zł 

Szczegółowe informacje w siedzibie LGD Puszcza Knyszyńska: ul. Piłsudskiego 17 w Supraślu oraz na stronie internetowej www.puszczaknyszynska.org

NABÓR nr 6/2019  w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju Lokalnej Grupy Działania – Puszcza Knyszyńska, PRZEDSIĘWZIĘCIE II.1.1. Podejmowanie działalności gospodarczej na operacje w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020 z zakresu tematycznego: rozwój przedsiębiorczości na obszarze wiejskim objętym strategią rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność, przez podejmowanie działalności gospodarczej – w tym podnoszenie kompetencji osób realizujących operacje w tym zakresie.

facebook
Urząd Miejski w Wasilkowie