Informujemy o możliwości pomocy przy usuwaniu azbestu z nieruchomości

Gmina Wasilków planuje złożyć wniosek do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku o dofinansowanie kosztów związanych z usuwaniem i unieszkodliwieniem wyrobów zawierających azbest. W związku z tym tworzona jest lista zainteresowanych skorzystaniem z pomocy przy usuwaniu wyrobów zawierających azbest z nieruchomości położonych na terenie Gminy Wasilków w 2020 r.

Do projektu mogą przystąpić jednostki samorządu terytorialnego, stowarzyszenia, fundacje, osoby fizyczne, jednostki sektora finansów publicznych, kościoły i związki wyznaniowe oraz wspólnoty i spółdzielnie mieszkaniowe.

Dofinansowaniem zostanie objęty demontaż, transport oraz unieszkodliwienie wyrobów azbestowych w wysokości nawet do 100% poniesionych kosztów. Koszty związane z zakupem i wykonaniem nowego pokrycia dachowego leżą po stronie właściciela nieruchomości.

 Ww. prace realizowane będą przez uprawniony podmiot wyłoniony przez Urząd Miejski w Wasilkowie w wyniku procedury udzielania zamówienia publicznego.

 Wobec powyższego osoby zainteresowane skorzystaniem z pomocy, posiadające tytuł prawny do nieruchomości znajdujących się na terenie Gminy Wasilków, planujące w 2020 r. usunięcie wyrobów zawierających azbest, proszone są o złożenie wniosku wraz z wymaganymi załącznikami do dnia 15 stycznia 2020 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Wasilkowie. Wzory druków można otrzymać w siedzibie Urzędu Miejskiego w Wasilkowie (pokój nr 13) oraz pobrać ze strony internetowej www.wasilkow.pl i www.bip.wasilkow.pl.

Wszelkie informacje dotyczące zasad pomocy przy usuwaniu azbestu można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Wasilkowie, pokój nr 13, tel. 85 718 54 00 wew. 021. Sprawę prowadzi p. Marta Goralewska.

facebook
Urząd Miejski w Wasilkowie