„Czyste Środowisko” Sp. z o.o. ogłasza postępowanie konkursowe na stanowisko Prezesa Zarządu Spółki

Rada Nadzorcza Przedsiębiorstwa Komunalnego
Gospodarki Odpadami „Czyste Środowisko” Sp. z o.o.
ogłasza postępowanie konkursowe na stanowisko

Prezesa Zarządu Spółki


Kandydat na Prezesa Zarządu powinien spełniać następujące wymagania formalne:
1. posiadać wykształcenie wyższe; 2. posiada co najmniej 5-letni okres zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania, spółdzielczej umowy o pracę, lub świadczenia usług na podstawie innej umowy lub wykonywania działalności gospodarczej na własny rachunek w zakresie gospodarowania odpadami; 3. posiadać kwalifikacje w zakresie gospodarowania odpadami tj. świadectwo stwierdzające kwalifikacje w zakresie gospodarowania odpadami, odpowiednie do prowadzonych procesów przetwarzania odpadów zgodnie z art. 164 ustawy z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach (Dz. U. 2020, poz. 797 t.j. z dnia 2020.05.04);
4. posiadać pełnię praw publicznych;
5. posiadać pełną zdolność do czynności prawnych; 7. nieskazanie prawomocnym wyrokiem za przestępstwa określone w przepisach rozdziałów XXXIII-XXXVII Kodeksu karnego oraz w art. 585 5 , art. 587, art. 590 i art. 591 ustawy Kodeksu Spółek Handlowych.
Zgłoszenie kandydata powinno zawierać:
1. list motywacyjny (maksymalnie 2 strony);
2. kwestionariusz osobowy;
3. dyplom ukończenia studiów wyższych; 4. świadectwa pracy, umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania, spółdzielczej umowy o pracę, oświadczenie o świadczeniu usług na podstawie innej umowy lub oświadczenie o wykonywaniu działalności gospodarczej na własny rachunek w zakresie gospodarowania odpadami; potwierdzające co najmniej 5 letni staż pracy na stanowisku kierowniczym w zakresie gospodarowania odpadami; 5. potwierdzenie posiadania kwalifikacji w zakresie gospodarowania odpadami tj. świadectwo stwierdzające kwalifikacje w zakresie gospodarowania odpadami, odpowiednie do prowadzonych procesów przetwarzania odpadów zgodnie z art. 164 ustawy z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach (Dz. U. 2020, poz. 797 t.j. z dnia 2020.05.04);
6. oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych;
7. oświadczenie o pełni zdolności do czynności prawnych; 8. oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za przestępstwa określone w przepisach rozdziałów XXXIII-XXXVII Kodeksu karnego oraz w art. 585 5 , art. 587, art. 590 i art. 591 ustawy Kodeksu Spółek Handlowych.
10. inne dokumenty potwierdzające dodatkowe kwalifikacje, doświadczenie zawodowe i osiągnięcia zawodowe np. zaświadczenia o ukończeniu kursów i szkoleń oraz o nagrodach i wyróżnieniach;
11. pisemny projekt strategii rozwoju przedsiębiorstwa na lata 2020 – 2023 (zawierający koncepcję rozwoju, w tym ewentualne rozszerzenie działalności na inne pokrewne dziedziny).
Pisemne zgłoszenie do konkursu należy dostarczyć w zaklejonej, nie podpisanej adresem nadawcy kopercie, z napisem „Konkurs na stanowisko Prezesa Zarządu Przedsiębiorstwa Komunalnego Gospodarki Odpadami „Czyste Środowisko” Sp. z o. o. z dopiskiem: „Nie otwierać”. Zgłoszenia będą przyjmowane w terminie do dnia 06.07.2020 r. do godz. 15:00 w siedzibie (sekretariat) Przedsiębiorstwa Komunalnego Gospodarki Odpadami „Czyste Środowisko” Sp. z o. o. przy ul. Supraślskiej 21, 16-010 Wasilków.


Osoba odpowiedzialna za proces rekrutacji: Piotr Kruszewski Przewodniczący Komisji Konkursowej

 

REGULAMIN KONKURSU>>

facebook
Urząd Miejski w Wasilkowie