Burmistrz zaprasza do składania wniosków o udzielenie stypendium szczególnie uzdolnionym uczniom

Stypendium może być przyznawane uczniom klas V-VIII szkół podstawowych oraz szkół ponadpodstawowych, którzy zamieszkują na terenie Gminy Wasilków w następujących kategoriach:

  • naukowe
  • sportowe
  • artystyczne

Uczeń może złożyć tylko jeden wniosek o stypendium w roku. Stypendium przyznawane jest za wybitne osiągnięcia naukowe, sportowe i artystyczne uzyskane w roku szkolnym poprzedzającym termin składania wniosków o stypendia czyli od 1 września 2019 r. do 31 sierpnia 2020 r.

Stypendium naukowe

Prawo do ubiegania się o stypendium za wybitne osiągnięcia naukowe przysługuje uczniom, zamieszkałym na terenie Gminy Wasilków, którzy uzyskali jednocześnie w roku szkolnym poprzedzającym termin złożenia wniosku o przyznanie stypendium:

1) średnią ocen nie niższą niż 5,5 dla szkoły podstawowej lub średnią ocen nie niższą niż 5,0 dla szkoły ponadpodstawowej;

2) miejsca od I do III w olimpiadach, konkursach, turniejach z zakresu przynajmniej jednej dziedziny nauki i wiedzy ogólnej na szczeblu wojewódzkim (ponadpowiatowym) lub wyższym, organizowanych pod patronatem kuratora oświaty, ministrów, uczelni wyższych oraz towarzystw i instytucji naukowych o charakterze ogólnopolskim lub międzynarodowym.

Stypendium sportowe

Prawo do ubiegania się o stypendium za wybitne osiągnięcia sportowe przysługuje uczniom, zamieszkałym na terenie Gminy Wasilków, którzy uzyskali jednocześnie w roku szkolnym poprzedzającym termin złożenia wniosku o przyznanie stypendium:

1) średnią ocen nie niższą niż 4,0;

2) miejsca od I do III w konkursach, turniejach, zawodach lub innych imprezach sportowych na szczeblu wojewódzkim (ponadpowiatowym) lub wyższym, organizowanych przez związki sportowe albo zostali powołani do reprezentowania co najmniej województwa w zawodach sportowych rangi ogólnopolskiej lub wyższej.

Stypendium artystyczne

Prawo do ubiegania się o stypendium za wybitne osiągnięcia artystyczne przysługuje uczniom, zamieszkałym na terenie Gminy Wasilków, którzy uzyskali jednocześnie w roku szkolnym poprzedzającym termin złożenia wniosku o przyznanie stypendium:

1) średnią ocen nie niższą niż 4,0;

2) miejsca od I do III w konkursach, wystawach, festiwalach, przeglądach i innych imprezach z zakresu twórczości artystycznej na szczeblu wojewódzkim (ponadpowiatowym) lub wyższym, organizowanych pod patronatem kuratora oświaty, ministrów, uczelni wyższych oraz towarzystw i instytucji kultury o charakterze ogólnopolskim lub międzynarodowym.

 

Kandydatów do stypendium mogą zgłaszać:

1) dyrektorzy szkół,

2) rodzice (opiekunowie prawni) albo pełnoletni uczeń,

3) kluby sportowe, w których uczeń trenuje.

Stypendium przyznawane jest na okres od 1 września roku, w którym złożono wniosek do 30 czerwca roku następnego.

Wnioski o przyznanie stypendium naukowego, sportowego lub artystycznego należy składać w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Miejskiego w Wasilkowie, ul. Białostocka 7, 16-010 Wasilków w godzinach: 9.00-17.00 we wtorki, 7.30-15.30 w pozostałe dni robocze w terminie do 15 września 2020  r. Wnioski złożone po terminie nie będą rozpatrywane. Jeżeli termin złożenia wniosków przypada na dzień wolny od pracy za terminowe złożenie wniosku uznaje się najbliższy dzień roboczy.

W przypadku wysłania wniosków drogą pocztową, muszą one być dostarczone do Urzędu ww. terminie.

Wnioski powinny być składane w formie papierowej i opatrzone własnoręcznym podpisem wnioskodawcy. 
Wniosek o przyznanie stypendium naukowego, sportowego lub artystycznego powinien zawierać: dane kandydata (imię i nazwisko, data urodzenia, PESEL, adres zamieszkania, nazwę i adres szkoły oraz klasę), średnią ocen za ostatni rok szkolny (potwierdzoną przez dyrektora szkoły) i opis osiągnięć kandydata. Do wniosku o przyznanie stypendium należy dołączyć potwierdzone przez wnioskodawcę za zgodność z oryginałem kopie dokumentów wskazujących na szczególne osiągnięcia naukowe, sportowe lub artystyczne.

Regulamin przyznawania stypendium  naukowego, sportowego i artystycznego szczególnie uzdolnionym uczniom zamieszkałym na terenie Gminy Wasilków określa uchwała Nr X/107/19 Rady Miejskiej w Wasilkowie z dnia 27 czerwca 2019 r. zmieniająca Regulamin przyznawania stypendium naukowego, sportowego i artystycznego szczególnie uzdolnionym uczniom zamieszkałym na terenie Gminy Wasilków

Wnioski o przyznanie stypendium naukowego, sportowego lub artystycznego można składać na formularzu zamieszczonym poniżej (Załącznik nr 1).

Zalacznik

facebook
Urząd Miejski w Wasilkowie