Burmistrz Wasilkowa informuje o naborze na wolne stanowisko pomocnicze i obsługi – kierowca – mechanik w OSP w Wasilkowie

Ilustracja do artykułu OSP Wasilków - nabór 2tyut.jpg

OGŁOSZENIE O ZATRUDNIENIU

w Urzędzie Miejskim w Wasilkowie

            Burmistrz Wasilkowa informuje o naborze na wolne stanowisko pomocnicze i obsługi – kierowca – mechanik w OSP w Wasilkowie.

Podstawa prawna: ustawa z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1260 z późn. zm.).

 1. Początek zatrudnienia – wrzesień 2021 r.
 2. Wymiar czasu pracy – 3/4 etatu.
 3. Zakres obowiązków:
 • utrzymywanie powierzonego sprzętu i wyposażenia we właściwym stanie technicznym i stałej gotowości do użytku,
 • kierowanie pojazdem uprzywilejowanym w czasie wyjazdów do akcji.

Szczegółowy zakres obowiązków zostanie ustalony przez Burmistrza Wasilkowa. 

 1. Wymagania:
 • niezbędne:

- obywatelstwo polskie,

- ukończone 21 lat,

- prawo jazdy kat. C oraz doświadczenie (czynne) w prowadzeniu samochodu ciężarowego o masie własnej ponad 3,5 t,

- pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,

- stan zdrowia pozwalający na udział w działaniach ratowniczo-gaśniczych
i kierowanie pojazdem uprzywilejowanym,

- znajomość topografii Gminy Wasilków,

2) dodatkowe:

     - umiejętność współpracy w zespole,

     - obowiązkowość i dokładność w wykonywaniu zadań,

     - dyspozycyjność,

     - wysoka kultura osobista i komunikatywność,

     - umiejętność dobrej organizacji pracy,

     - umiejętność działania w sytuacjach stresowych i pod presją czasu,

     - ukończenie kursu podstawowego Strażaków Ochotników lub Strażaków PSP.

 

 1. Wymagane dokumenty:
 • list motywacyjny,
 • CV,
 • kwestionariusz osobowy osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i kwalifikacje zawodowe,
 • oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz o korzystaniu z pełni praw publicznych,
 • oświadczenie kandydata o posiadaniu obywatelstwa polskiego,
 • oświadczenie kandydata o stanie zdrowia pozwalającym na pracę na wskazanym stanowisku (w przypadku zatrudnienia, kandydat zostanie skierowany na wstępne badania lekarskie do lekarza medycyny pracy),
 • klauzula zgody kandydata na przetwarzanie danych do celów rekrutacji w brzmieniu: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych przez Burmistrza Wasilkowa na potrzeby przeprowadzenia procedury naboru na stanowisko pomocnicze i obsługi, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.”,
 1. Dokumenty należy składać w Urzędzie Miejskim w Wasilkowie ul. Białostocka 7, w Punkcie Obsługi Interesanta – parter, w godz. 9.00-17.00 we wtorki, 7.30-15.30
  w pozostałe dni robocze, w zaklejonej kopercie oznaczonej imieniem i nazwiskiem kandydata z dopiskiem "Dotyczy ogłoszenia na stanowisko kierowca-mechanik w OSP w Urzędzie Miejskim w Wasilkowie” w nieprzekraczalnym terminie do dnia 30 sierpnia 2021 r. (do godz. 15:30).
 2. Osoby spełniające wymogi formalne zostaną zaproszone telefonicznie na rozmowę kwalifikacyjną w Urzędzie Miejskim w Wasilkowie ul. Białostocka 7.

 

 

                                                                                      Burmistrz Wasilkowa

                                                                                        Adrian Łuckiewicz

facebook
Urząd Miejski w Wasilkowie