17 - 31 marca 2023 r. - konsultacje społeczne w sprawie projektów statutów sołectw

Dodaj podtytuł (29).jpg

W dniach 17-31 marca 2023 r. odbędą się wśród mieszkańców sołectw Gminy Wasilków konsultacje społeczne w sprawie projektów statutów sołectw. 

Obecnie obowiązujące statuty zostały przyjęte przez Radę Miejską w Wasilkowie w 2003 r. Konieczność wprowadzenia zmian wynika z potrzeby uaktualnienia i dostosowania do obecnych zasad funkcjonowania jednostek samorządu terytorialnego. Uszczegółowienia wymaga m.in. procedura zwoływania zebrań wiejskich, określenie kompetencji sołtysa i rady sołeckiej.

Statuty w proponowanym brzmieniu obowiązują obecnie w sołectwach:
Horodnianka, Katrynka, Studzianki I, Studzianki II i Woroszyły.

Mieszkańcy Dąbrówek, Jurowiec, Nowodworc, Rybnik, Sochoń, Sielachowskich/Osowicz, Wólki Przedmieście/ Poduchownej mogą składać u sołtysów lub w Urzędzie Miejskim w Wasilkowie wypełnione Formularze Konsultacyjne w sprawie projektów statutów sołectw w dniach 17-31 marca 2023 r.

W poniższych załącznikach jest dostępny formularz konsultacyjny oraz projekt statutu sołectwa.


facebook
Urząd Miejski w Wasilkowie