XXVIII sesja Rady Miejskiej w Wasilkowie

O G Ł O S Z E N I E

 

Informuję, iż w dniu 24 listopada 2016 roku, o godzinie 15-ej
w Urzędzie Miejskim w Wasilkowie przy ulicy Białostockiej 7, w sali konferencyjnej, na parterze odbędzie się
XXVIII sesja Rady Miejskiej w Wasilkowie.

 

PORZĄDEK OBRAD:

 

 1. Otwarcie obrad sesji.
 2. Sprawozdanie Burmistrza z działalności między sesjami Rady Miejskiej.
 3. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia programu współpracy gminy Wasilków z organizacjami pozarządowymi w roku 2017.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w 2017 r.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie przyjęcia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Wasilków na lata 2014-2044.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie zbycia nieruchomości.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zmian do budżetu gminy na 2016 rok.
 8. Zapytania i wolne wnioski.
 9. Sprawy różne.
 10. Przyjęcie protokołu z XXVII sesji Rady Miejskiej.
 11. Zamknięcie obrad sesji.

Projekty uchwał>>

Obrady sesji są jawne.

Zaprasza się mieszkańców do wzięcia udziału w posiedzeniu.

 

Przewodniczący Rady Miejskiej

  Piotr Adam Półtorak

facebook
Urząd Miejski w Wasilkowie