Rewitalizacja

Dokumenty o rewitalizacji do pobrania.
 

 


Burmistrz Wasilkowa          ogłasza konsultacje społeczne Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Wasilków wypracowanego w ramach projektu „Gminny Program Rewitalizacji Gminy Wasilków na lata 2017-2023”” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020.
Cel konsultacji.
Celem konsultacji społecznych jest:
1) poznanie opinii mieszkańców o poddanym konsultacjom Programie,
2) stworzenie możliwości zgłoszenia uwag do projektu Programu.
Data rozpoczęcia i zakończenia konsultacji.
Konsultacje będą trwały od 14 września 2017 r. do 21 września 2017 r.
Formy udziału w konsultacjach.
a)    protokołowanego, bezpośredniego spotkania z mieszkańcami Wasilkowa w dniu 18 września 2017 r. o godz. 16:00 w Urzędzie Miejskim w Wasilkowie, ul. Białostocka 7
b)    wydarzenia w przestrzeni publicznej 14 września o godzinie 14:00 (skwer między ul. Kościelną, a Rynkiem Kilińskiego)
c)    poprzez składanie wniosków, uwag i opinii w formie pisemnej w „Ankiecie konsultacyjnej” (stanowiącej załącznik nr 3 do niniejszego zarządzenia) w przedmiocie konsultacji. Formularze można składać bezpośrednio w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Miejskiego w Wasilkowie, za pośrednictwem poczty tradycyjnej na adres pocztowy: Urząd Miejski, ul. Białostocka 7, 16-010 Wasilków lub przesyłać drogą elektroniczną na adres: rewitalizacja@wasilkow.pl w dniach od 14 września 2017 r. do 21 września 2017
Sposób dostarczenia formularza konsultacyjnego.
1) drogą elektroniczną na adres: rewitalizacja@wasilkow.pl;
2) drogą korespondencyjną na adres: Urzędu Miejskiego w Wasilkowie, ul. Białostocka 7, 16-010 Wasilków, z dopiskiem: „Konsultacje społeczne projektu Lokalnego Programu Rewitalizacji”;
3) podczas otwartego spotkania konsultacyjnego w dniu 18 września 2017 r.
4) w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Miejskiego w Wasilkowie,

Sposób udostępnienia poddanych konsultacjom dokumentów.
1) w Biuletynie Informacji Publicznej, adres: www.bip.wasilkow.pl, kategoria: Komunikaty
2) na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Wasilkowie: www.rewitalizacja.wasilkow.pl  
3) w Urzędu Miejskiego w Wasilkowie, ul. Białostocka 7, 16-010 Wasilków 7,  pok. 25

Lokalny Program Rewitalizacji - do konsultacji

Ankieta konsultacyjna

 

 

 


Informacja o konsultacjach.

 

Burmistrz Wasilkowa informuje, iż od dnia 22 kwietnia 2017 r. do 22 maja 2017 r trwają konsultacje społeczne w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji. Celem konsultacji jest pozyskanie wniosków, uwag i opinii mieszkańców do projektu uchwały w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji.

Konsultacje przeprowadza się w następujących formach:

a) protokołowanego, bezpośredniego spotkania z mieszkańcami Gminy Wasilków na którym nastąpi prezentacja projektu uchwały w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji oraz będzie możliwość składania wniosków, uwag i opinii; spotkanie odbędzie się w dniu 9 maja 2017 r. o godz. 16.00 w Miejskiej Bibliotece Publicznej ul. Białostocka 19.

b) spaceru badawczego z mieszkańcami Miasta Wasilków w granicach obszaru zdegradowanego i rewitalizacji, który rozpocznie się 16 maja 2017 r. o godzinie 16.00 na skwerze przy Cerkwi. Podczas spaceru nastąpi prezentacja projektu uchwały oraz możliwe będzie składanie wniosków, uwag i opinii dotyczących obszaru.

c) Poprzez składanie wniosków, uwag i opinii w formie pisemnej na „Formularzu konsultacyjnym” (stanowiącym załącznik nr 3 do niniejszego zarządzenia) w przedmiocie konsultacji. Formularze można składać bezpośrednio w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Miejskiego w Wasilkowie, za pośrednictwem poczty tradycyjnej na adres pocztowy: Urząd Miejski w Wasilkowie, ul. Białostocka 7, 16-010 Wasilków lub przesyłać drogą elektroniczną na adres: rewitalizacja@wasilkow.pl w dniach od  22 kwietnia 2017 r. do 22 maja 2017 r.

Projekt uchwały w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji, oraz „Formularz konsultacyjny” są dostępne od 22 kwietnia 2017 r. do 22 maja 2017 r. do wglądu w Urzędzie Miejskim w Wasilkowie, w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na stronie internetowej www.wasilkow.pl. Wnioski uwagi i opinie zgłoszone w trakcie trwania akcji informacyjnej będą uwzględniane, jako złożone w trakcie konsultacji społecznych.

Formularz konsultacyjny

projekt uchwały w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacj


Rozpoczęły się prace nad Programem Rewitalizacji Gminy Wasilków

Głównym celem opracowania i wdrożenia programu rewitalizacji jest rozwiązanie istniejących problemów społecznych, gospodarczych, poprawa atrakcyjności i funkcjonalności przestrzeni miejskiej. Wdrażanie programu będzie procesem wieloletnim, nakierowanym na rozwój gminy. Działania rewitalizacyjne mają służyć poprawie jakości życia mieszkańców.

Mogą to być działania związane z poprawą infrastruktury, warunków życia mieszkańców, zagospodarowaniem wspólnej przestrzeni, ale przede wszystkim są to działania na rzecz społeczności lokalnej.

Istotnym elementem rewitalizacji jest włączenie mieszkańców oraz przedstawicieli lokalnych instytucji społecznych czy gospodarczych zarówno w proces tworzenia programu jak i jego realizacji.

Podczas opracowywania Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Wasilków zaplanowano wdrożenie następujących narzędzi uczestnictwa mieszkańców:

• warsztaty diagnostyczno-planistyczne

• spacery badawcze

• wywiady z mieszkańcami i użytkownikami

• sonda wśród mieszkańców

• możliwość zgłaszania własnych projektów do ujęcia w programie

• konsultacje opracowanego projektu dokumentu

• działania informacyjno-promocyjne (m.in. zakładka na www.wasilkow.pl poświęcona rewitalizacji, plakaty, ulotki, prasa lokalna, informacja przekazywana w trakcie spotkań, informacja dostępna w Urzędzie Miejskim).Rewitalizacja Wasilkow - prezentacja
Informacja o realizacji projektu

Gmina Wasilków realizuje projekt pn. „Gminny Program Rewitalizacji Gminy Wasilków na lata 2017-2027.” na podstawie umowy nr UOD-POPT.052.3.39.2016 zawartej 216-12-07 r. pomiędzy Województwem Podlaskim a Gminą Wasilków.

Wartość projektu: 120 600 zł

Dofinansowanie: 108 500 zł

Dotacja współfinansowana jest w 85% ze środków Unii Europejskiej, Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 oraz w 15 % z budżetu państwa.

Celem projektu jest opracowanie Gminnego Programu Rewitalizacji (GPR). GPR będzie podstawą do ubiegania się o środki zewnętrzne, w tym z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 na finansowanie działań rewitalizacyjnych nakierowanych na poprawę warunków życia oraz zwiększenie aktywności mieszkańców obszarów, na których występuje najsilniejsza koncentracja negatywnych zjawisk w sferze społecznej, gospodarczej, środowiskowo – przestrzennej lub technicznej

facebook
Urząd Miejski w Wasilkowie