Organizacje Pozarządowe

Burmistrz Wasilkowa

ogłasza nabór

kandydatów na członków

Gminnej Rady Seniorów w Wasilkowie

 

 1. W wyniku naboru wyłonionych zostanie 9 członków Rady w tym:
 1. 2 przedstawicieli zgłoszonych przez uniwersytet trzeciego wieki;
 2. 3 przedstawicieli zgłoszonych przez organizacje pozarządowe działające na rzecz osób starszych;
 3. 4 przedstawicieli osób starszych.
 1. Nabór kandydatów na członków Gminnej Rady Seniorów w Wasilkowie prowadzony będzie od dnia 26 lutego 2018 r. do dnia 12 marca 2018 r. do godziny 15.30.
 2. Zgłoszenia kandydatów należy składać na formularzach stanowiących załączniki do Zarządzenia Burmistrza Wasilkowa Nr 438/2018.

Do formularza powinny być dołączone:

1) zgoda kandydata na kandydowanie do Gminnej Rady Seniorów w Wasilkowie,

2) zgoda kandydata na przetwarzanie danych osobowych.

Wzory formularzy dostępne są:

- na stronie Biuletynu Informacji Publicznej (www.bip.wasilkow.pl);

- na stronie Urzędu Miejskiego w Wasilkowie (www.wasilkow.pl);

- w Biurze Obsługi Interesanta i pok. nr  10 Urzędu Miejskiego w Wasilkowie.

 1. Wypełnione zgłoszenia należy składać w kopertach oznaczonych „Gminna Rada Seniorów w Wasilkowie" oraz danymi kontaktowymi zgłaszającego w dni robocze, w godzinach pracy Urzędu Miejskiego w Wasilkowie w Biurze Obsługi Interesanta (parter) lub wysłać przesyłką pocztową.
 2. O zachowaniu terminu składania zgłoszeń decyduje data wpływu zgłoszenia do Urzędu Miejskiego w Wasilkowie. Zgłoszenia złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

 

Burmistrz Wasilkowa

Mirosław Bielawski

Załączniki:

Formularz - przedstawiciel podmiotu

Formularz - Przedstawiel osób starszych


Ogłoszenie

o możliwości składania uwag do oferty

 

Zapraszamy do zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania publicznego pn.: POLSKA SIĘ DOWIE O WASILKOWIE złożonej w trybie pozakonkursowym przez POLSKI ZWIĄZEK WĘDKARSKI OKRĘG W BIAŁYMSTOKU UL. JUROWIECKA 33, 15-101 BIAŁYSTOK KRS 0000045169

Uznając celowość realizacji zadania publicznego przez w/w podmiot, na podstawie art. 19 a ustawy z dnia 24 kwietnia 2013 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie zamieszcza się ofertę w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Wasilków, na stronie Urzędu Miejskiego w Wasilkowie oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Wasilkowie, ul. Białostocka 7.

Uwagi do oferty można zgłaszać do 22 lutego 2018 r. do godz. 15.30 w formie pisemnej:

osobiście w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Miejskiego w Wasilkowie,

za pośrednictwem poczty tradycyjnej (decyduje data wpływu do BOI)

za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: j.wasilewska@wasilkow.pl .

Załączniki:

Oferta PZW

Zał. nr 2 formularz konsultacyjny - uwagi do oferty

 


 

WYNIKI OCENY MERYTORYCZNEJ

 

OFERT ZŁOŻONYCH W OTWARTYM KONKURSIE OFERT NA REALIZACJĘ ZADANIA PUBLICZNEGO

W ZAKRESIE UPOWSZECHNIANIA KULTURY FIZYCZNEJ I TURYSTYKI w 2018 r.


załącznik nr 1

 


Znak sprawy: OSO.525.1.2018JK                                                                                                       Wasilków, dn. 05.01.2018

Ogłoszenie

o możliwości składania uwag do oferty

Zapraszamy do zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania publicznego pn.: Wyjazd na ferie zimowe złożonej w trybie pozakonkursowym przez Pogotowie Opiekuńcze Opoka ul. Kościelna 40, 16-010 Wasilków (REGON 04000026-00050).

Uznając celowość realizacji zadania publicznego przez w/w podmiot, na podstawie art. 19 a ustawy z dnia 24 kwietnia 2013 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie zamieszcza się ofertę w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Wasilków, na stronie Urzędu Miejskiego w Wasilkowie oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Wasilkowie, ul. Białostocka 7.

Uwagi do oferty można zgłaszać do 12 stycznia 2018 r. do godz. 15.30 w formie pisemnej:
osobiście w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Miejskiego w Wasilkowie,
za pośrednictwem poczty tradycyjnej (decyduje data wpływu do BOI)
za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: j.wasilewska@wasilkow.pl .
                       

Oferta

Zał. nr 2 formularz konsultacyjny - uwagi do oferty


Ogłoszenie


o wynikach otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej w 2018 r.

       Informuję, iż w wyniku rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej pn. „Świadczenie usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych, w miejscu zamieszkania (z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi) obejmujących pomoc w zaspakajaniu codziennych potrzeb życiowych, opiekę higieniczną, zalecaną przez lekarza”, realizatorem zadania w 2018 roku będzie:

Polski Czerwony Krzyż ul. Warszawska 29, 15-062 Białystok

Uzasadnienie

 

W wyniku ogłoszonego konkursu na realizacje zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej w 2018 r. wpłynęła jedna oferta, która spełniła wymogi formalne. W wyniku oceny  merytorycznej Komisja uznała, że oferent posiada odpowiednie kwalifikacje, wiedzę i doświadczenie do realizacji w/w zadania.
 


Burmistrz Wasilkowa

Mirosław Bielawski

 


Ogłoszenie

o możliwości składania uwag do oferty

 

Zapraszamy do zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania publicznego pn.: Gimnastyka i profilaktyka złożonej w trybie pozakonkursowym przez Stowarzyszenie Uniwersytet Trzeciego Wieku w Wasilkowie, ul. Polna 70, 16-010 Wasilków (numer KRS 0000564025).

 

Uznając celowość realizacji zadania publicznego przez w/w podmiot, na podstawie art. 19 a ustawy z dnia 24 kwietnia 2013 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie zamieszcza się ofertę w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Wasilków, na stronie Urzędu Miejskiego w Wasilkowie oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Wasilkowie, ul. Białostocka 7.

 

Uwagi do oferty można zgłaszać do 22 grudnia 2017 r. do godz. 15.30 w formie pisemnej:

 • osobiście w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Miejskiego w Wasilkowie,
 • za pośrednictwem poczty tradycyjnej (decyduje data wpływu do BOI)
 • za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: j.wasilewska@wasilkow.pl .

                  pobierz->      Gimnastyka i profilaktyka.pdf

 

    

Joanna Kowalska-Wasilewska

Urząd Miejski w Wasilkowie
ul. Białostocka 7
16-010 Wasilków
tel. 85 7185 400 wew. 036

 

 


BURMISTRZ WASILKOWA

Na podstawie art. 25 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2017 r. poz. 1769 z późn. zm.) oraz art. 11 i 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1817 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą

ogłasza otwarty konkurs ofert

na powierzenie realizacji zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej

I. Rodzaj zadania:

1) Konkurs obejmuje zadania realizowane w formie: świadczenia usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych, w miejscu zamieszkania (z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi) obejmujących pomoc w zaspokajaniu codziennych potrzeb życiowych, opiekę higieniczną, zaleconą przez lekarza, pielęgnację oraz w miarę możliwości zapewnienie kontaktów z otoczeniem, dostosowanych do szczególnych potrzeb wynikających z rodzaju schorzenia lub niepełnosprawności.

2) Zadanie winno być realizowane z najwyższą starannością, zgodnie z zawartą umową oraz obowiązującymi standardami i przepisami w zakresie opisanym w ofercie.

3) Miejsce realizacji zadania: teren Gminy Wasilków.

II. Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania:

Planowana kwota środków przeznaczonych na finansowanie realizacji zadania w okresie od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r.: 435 000,00.

III. Zasady przyznawania dotacji:

1) Zlecenie zadania i udzielenie dofinansowania odbywa się z odpowiednim zastosowaniem przepisów art. 15 ustawy oraz innych właściwych przepisów.

2) Wysokość przyznanej dotacji może być niższa niż wnioskowana w ofercie. W takim przypadku oferentowi przysługuje prawo proporcjonalnego zmniejszenia zakresu rzeczowego lub wycofanie oferty.

3) Dotacje na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej nie mogą być wykorzystane na:

przedsięwzięcia, które są dofinansowywane z budżetu gminy;

zobowiązania powstałe przed datą podpisania umowy o udzielenie dotacji;

opłaty leasingowe oraz zobowiązania z tytułu otrzymanych kredytów;

nabycie lub dzierżawę nieruchomości;

działalność gospodarczą;

kary i odsetki;

wydatki na remonty i inwestycje.

IV. Termin realizacji zadania:

od dnia 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r.

V. Termin i warunki składania ofert:

W konkursie mogą brać udział organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, których działalność statutowa obejmuje rodzaj zlecanego zadania.

Oferty wraz z wymaganymi dokumentami należy składać w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Miejskiego w Wasilkowie, ul. Białostocka 7, 16-010 Wasilków w nieprzekraczalnym terminie do dnia 13 grudnia 2017 r do godziny 15.30. Oferty należy złożyć w zaklejonej kopercie opatrzonej napisem: „Konkurs ofert - świadczenie usług opiekuńczych”. O zachowaniu terminu decyduje data wpływu oferty.

Oferty należy wypełniać na formularzu zgodnym ze wzorem określonym w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 sierpnia 2016 r. w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. z 2016 r. poz. 1300) znajdujących się na stronie internetowej Urzędu Miejskiego oraz na stronie www.bip.wasilkow.pl. Druki można również pobrać w Urzędzie Miejskim w Wasilkowie pokój nr 10.

Oferty sporządzone na innym formularzu, niekompletne co do wymaganego zestawu dokumentów i informacji zostaną odrzucone z przyczyn formalnych.

5. Zleceniodawca dopuszcza możliwość uzupełnienia przez oferenta niekompletnej oferty w wyznaczonym terminie.

6. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

VI. Termin, tryb i kryteria wyboru ofert:

Ostateczne rozstrzygnięcie konkursu nastąpi nie później, niż w ciągu 30 dni od upływu terminu przyjmowania ofert.

Wybór ofert nastąpi w oparciu o następujące kryteria:

Kryteria formalne:

zgodność druku oferty ze wzorem oferty,

uprawnienie podmiotu do złożenia oferty,

zgodność podpisów pod ofertą osoby/osób uprawnionej/uprawnionych do reprezentowania oferenta/oferentów

zgodność oferty z zasadami określonymi w ogłoszeniu,

prawidłowość wypełnienia druku oferty.

Kryteria merytoryczne:

Możliwość realizacji zadania publicznego przez organizację pozarządową lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3

0-10 pkt

- Kadra- kwalifikacje i doświadczenie zespołu, przy którego udziale będzie realizowane zadanie (spełnianie warunków określonych w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej)

0 - 30 pkt

Przedstawiona kalkulacja kosztów realizacji zadania, w tym w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania:

a) wysokość kosztu jednostkowego za 1 (jedną) godzinę usług opiekuńczych,

b) rzetelność przedłożonego planu rzeczowo-finansowego,

c) zasadność wydatkowania środków/analiza kosztów pod kontem ich celowości, oszczędności i efektywności,

d) spójność kalkulacji kosztów z opisem rzeczowym / merytorycznym.

0 - 40 pkt

Ocena realizacji zadań zleconych w latach poprzednich, w tym:

a) rzetelność i terminowość wykonywania dotychczas zrealizowanych przedsięwzięć finansowanych z budżetu Gminy,

b) rzetelność i terminowość rozliczania dotychczas zrealizowanych przedsięwzięć finansowanych z budżetu Gminy

c) doświadczenie w realizacji wcześniejszych przedsięwzięć i prawidłowe rozliczenie dotacji

0 - 10 pkt

Proponowana jakość wykonania zadania, w tym:

a) Sposób i metody realizacji usług opiekuńczych,

b) atrakcyjność i dostępność oferty projektu dla odbiorców/adresatów,

c) ilość odbiorców/ adresatów zadania.

0 - 10 pkt

Postępowanie o udzielenie dotacji jest jawne. Zleceniodawca umieści informację o wyniku konkursu na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Wasilkowie www.wasilkow.pl, na stronie BIP www.bip.wasilkow.pl oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Wasilkowie.

Od rozstrzygnięcia w sprawie wyboru ofert i udzielenia dotacji nie stosuje się trybu odwoławczego.

VII. Informacje o tego samego rodzaju zadaniach publicznych zrealizowanych w roku bieżącym i w roku poprzednim oraz związanymi z ich realizacją poniesionymi kosztami:

1) Koszt realizacji usług opiekuńczych ogółem w 2016 r. wyniósł 399 993,00 zł.

2) Koszt realizacji zadania w okresie od stycznia do września br. wyniósł 399 988,00 .

Ogłoszenie o konkursie zamieszcza się na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Wasilkowie www.wasilkow.pl, na stronie BIP Urzędu Miejskiego w Wasilkowie www.bip.wasilkow.pl oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskiem w Wasilkowie.


Burmistrz Wasilkowa Mirosław Bielawski
serdecznie zaprasza organizacje pozarządowe działające na terenie Gminy Wasilków 
do udziału w spotkaniu informacyjno-konsultacyjnym, 
które odbędzie się 20 października 2017 r. o godz. 17.00.
w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Wasilkowie. 

 

Spotkanie będzie poświęcone ustawie o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, w tym m.in.: 
zlecaniu zadań publicznych
 organizacjom pozarządowych 
oraz źródłom finansowania działalności organizacji.

Zapraszamy serdecznie

Stowarzyszenie Na Rzecz Pomocy Osobom Niepełnosprawnym oraz ich Rodzinom „Perspektywa”jest organizacją, która za główne cele stawia sobie rozwój różnorodnych inicjatyw z zakresu aktywizacji osób niepełnosprawnych. Jednym z założeń Stowarzyszenia jest utworzenie na terenie gminy Wasilków Warsztatów Terapii Zajęciowej. Placówka taka jest miejscem, gdzie osoby niepełnosprawne nabywają , jak również trenują umiejętności z zakresu czynności życia codziennego, społecznego oraz zawodowego. Głównym celem WTZ jest doprowadzenie do podjęcia praktyki/stażu/zatrudnienia przez osobę niepełnosprawną.

W związku z powyższą inicjatywą Stowarzyszenie Perspektywa poszukuje osób, które chciałyby uczestniczyć w tego rodzaju zajęciach. Uczestnikiem WTZ może zostać każda pełnoletnia osoba z orzeczeniem o niepełnosprawności, w którym zawarte jest wskazanie do terapii zajęciowej. Brak wskazania do uczestnictwa w WTZ w posiadanym orzeczeniu o niepełnosprawności nie jest w żadnym wypadku przeszkodą do stania się uczestnikiem WTZ. Wystarczy zgłosić się ponownie do Miejskiego Zespołu do spraw Orzekania o Niepełnosprawności (mieszczącym się na ulicy Waryńskiego 32A w Białymstoku, tel. 856647435) oraz wystosować tam wniosek o dodanie zmiany w posiadanym już orzeczeniu.

Dodatkowo, osoba chętna do uczestnictwa w WTZ powinna mieścić się w odpowiednim przedziale wiekowym (18-53 lata).

Osoby zainteresowane proszone są o kontakt telefoniczny (tel. 693425646) lub e-mailowy (wtz.wasilkow@o2.pl)  z Zespołem WTZ, gdzie uzyskają szersze informacje na temat funkcjonowania placówki oraz różnorodnych spraw organizacyjnych z tym związanych.

 

Pozdrawiam,

Zespół WTZ w Wasilkowie

 

 

Ulotka


Ogłoszenie

o możliwości składania uwag do oferty

Zapraszamy do zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania publicznego pn.: „Harcerska Akcja Zimowa 2017” złożonej w trybie pozakonkursowym przez Okręg Mazowiecki Związku Harcerstwa RzeczypospolitejKRS 0000115148.

Uznając celowość realizacji zadania publicznego przez w/w podmiot, na podstawie art. 19 a ustawy z dnia 24 kwietnia 2013 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie zamieszcza się ofertę w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Wasilków, na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Wasilkowie, na stronie www.wasilkow.pl oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Wasilkowie, ul. Białostocka 7.

Uwagi do oferty można zgłaszać do 19.01.2017 r. (czwartek) do godz. 15.30 w formie pisemnej:

 • osobiście w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Miejskiego w Wasilkowie,

 • za pośrednictwem poczty tradycyjnej (decyduje data wpływu do BOI)

 • za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: u.kosinska@wasilkow.pl

oferta 19a harcerze.

Dokument_nr_15117


 

 

OGŁOSZENIE

BURMISTRZ WASILKOWA

zaprasza organizacje pozarządowe i inne uprawnione podmioty z terenu Gminy Wasilków
do składania ofert w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych w 2017 r. w zakresie

UPOWSZECHNIANIA KULTURY FIZYCZNEJ I TURYSTYKI

 

Prosimy o zapoznanie się Regulaminem konkursu.


Szczegółowych informacji na temat konkursu udzieli Państwu pracownik Urzędu Miejskiego
w Wasilkowie - Urszula Kosińska (email: u.kosinska(at)wasilkow.pl / tel. 85 718 57 00 wew. 12) lub kierownik Wydziału OiSO – p. Zbigniew Tochwin (tel. 85 718 54 00, e-mail: sekretarz@wasilkow.pl)Załączniki:

Regulamin konkursu

Wzór oferty

Wzór umowy

Koszty, o których mowa w pkt. IV.1 lit. c Regulaminu otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i turystyki na 2017 rok stanowiącego załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 251/2016 Burmistrza Wasilkowa z dnia 20 grudnia 2016 r. powinny być wykazane w kosztach merytorycznych (pkt. 8. I „Kalkulacja przewidywanych kosztów… „ „ pkt. I „Koszty merytoryczne”) o ile odnoszą się jednoznacznie do zadania i są bezpośrednio związane z celem zadania publicznego.

Wyniki oceny merytorycznej


 

 

BURMISTRZ WASILKOWA ogłasza konkurs dotacyjny na realizację zadań Gminy Wasilków w 2017 roku

określonych w art. 25 Ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 930 z późn. zm.)

 

Konkurs obejmuje następujące zadanie:

 1. Świadczenie usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych, w miejscu zamieszkania (z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi), obejmujących pomoc w zaspokajaniu codziennych potrzeb życiowych, opiekę higieniczną, zaleconą przez lekarza pielęgnację oraz, w miarę możliwości, zapewnienie kontaktów z otoczeniem, dostosowanych do szczególnych potrzeb wynikających z rodzaju schorzenia lub niepełnosprawności przyznanych decyzjami przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Wasilkowie (wartość zadania 400.000 zł).

 

Oferty należy składać w formie pisemnej w terminie do 12 grudnia 2016 r. do godz. 8.00 w BOI Urzędu Miejskiego w Wasilkowie w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Konkurs ofert - świadczenie usług opiekuńczych”

 

Szczegółowe warunki konkursu dostępne są na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Wasilkowie: www.wasilkow.pl, www.bip.wasilkow.pl oraz w siedzibie Zamawiającego (Wasilków, ul. Białostocka 7).

 

Załączniki

1-formularz oferty

1a-wzór umowy na realizację zadania publicznego tryb art. 11

1b-formularz sprawozdania z realizacji zadania tryb art.11

2-ogłoszenie o konkursie

Zarządzenie 234_2016 - konkurs usł.opiekuńcze


Ogłoszenie

o możliwości składania uwag do oferty

Zapraszamy do zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania publicznego pn.: Organizacja i przeprowadzenie zawodów powiatowych, podsumowanie współzawodnictwa sportowego szkół powiatu Białostockiego złożonej w trybie pozakonkursowym przez Białostocki Powiatowy Szkolny Związek Sportowy (KRS 0000301472).

Uznając celowość realizacji zadania publicznego przez w/w podmiot, na podstawie art. 19 a ustawy z dnia 24 kwietnia 2013 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie zamieszcza się ofertę w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Wasilków, na stronie Urzędu Miejskiego w Wasilkowie oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Wasilkowie, ul. Białostocka 7.

Uwagi do oferty można zgłaszać do 17 listopada 2016 r. do godz. 15.30 w formie pisemnej:

 • osobiście w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Miejskiego w Wasilkowie,

 • za pośrednictwem poczty tradycyjnej (decyduje data wpływu do BOI)

 • za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: u.kosinska@wasilkow.pl

Załączniki:

PSZS oferta


Wasilków, dn. 07.10.2016

Znak sprawy: OSO.525.10.2016

Ogłoszenie

o możliwości składania uwag do oferty

Zapraszamy do zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania publicznego pn.: Sport-dobry wybór złożonej w trybie pozakonkursowym przez Klub Sportowy Wasilków (KRS 0000177648).

Uznając celowość realizacji zadania publicznego przez w/w podmiot, na podstawie art. 19 a ustawy z dnia 24 kwietnia 2013 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie zamieszcza się ofertę w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Wasilków, na stronie Urzędu Miejskiego w Wasilkowie oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Wasilkowie, ul. Białostocka 7.

Uwagi do oferty można zgłaszać do 14 października 2016 r. do godz. 15.30 w formie pisemnej:

 • osobiście w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Miejskiego w Wasilkowie,

 • za pośrednictwem poczty tradycyjnej (decyduje data wpływu do BOI)

 • za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: u.kosinska@wasilkow.pl


Załączniki

Oferta

Sprawę prowadzi: Urszula Kosińska, tel. 85 718 54 00 wew. 12 e-mail: u.kosinska@wasilkow.pl  Urząd Miejski w Wasilkowie pok. 08


Znak sprawy: OSO.525.9.2016

Wasilków, dn. 05.10.2016

Ogłoszenie
o możliwości składania uwag do oferty

Zapraszamy do zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania publicznego pn.: Razem złożonej w trybie pozakonkursowym przez Stowarzyszenie Koło Gospodyń Wiejskich w Dąbrówkach (KRS 0000388951).

Uznając celowość realizacji zadania publicznego przez w/w podmiot, na podstawie art. 19 a ustawy z dnia 24 kwietnia 2013 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie zamieszcza się ofertę w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Wasilków, na stronie Urzędu Miejskiego w Wasilkowie oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Wasilkowie, ul. Białostocka 7.

Uwagi do oferty można zgłaszać do 12 października 2016 r. do godz. 15.30 w formie pisemnej:

 • osobiście w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Miejskiego w Wasilkowie,

 • za pośrednictwem poczty tradycyjnej (decyduje data wpływu do BOI)

 • za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: u.kosinska@wasilkow.pl


Załączniki

Oferta


 

Ogłoszenie

o możliwości składania uwag do oferty

Zapraszamy do zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania publicznego pn.: Kręcioły, czyli zajęcia kreatywne w Sochoniach cz.III złożonej w trybie pozakonkursowym przez Stowarzyszenie Bajeczne Sochonie (KRS 00000412892).

Uznając celowość realizacji zadania publicznego przez w/w podmiot, na podstawie art. 19 a ustawy z dnia 24 kwietnia 2013 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie zamieszcza się ofertę w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Wasilków, na stronie Urzędu Miejskiego w Wasilkowie oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Wasilkowie, ul. Białostocka 7.

Uwagi do oferty można zgłaszać do 29 września 2016 r. do godz. 15.30 w formie pisemnej:

 • osobiście w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Miejskiego w Wasilkowie,

 • za pośrednictwem poczty tradycyjnej (decyduje data wpływu do BOI)

 • za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: u.kosinska@wasilkow.pl


oferta


Ogłoszenie

o możliwości składania uwag do oferty

Zapraszamy do zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania publicznego pn.: „Wsparcie Orlików – dziecięcego zespołu piłkarskiego KS Studzianki” złożonej w trybie pozakonkursowym przez Klub Sportowy Studzianki (zarejestrowany w rejestrze Starostwa Powiatowego w Białymstoku pod numerem SP.4222.10.2011).

Uznając celowość realizacji zadania publicznego przez w/w podmiot, na podstawie art. 19 a ustawy z dnia 24 kwietnia 2013 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie zamieszcza się ofertę w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Wasilków, na stronie Urzędu Miejskiego w Wasilkowie oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Wasilkowie, ul. Białostocka 7.

Uwagi do oferty można zgłaszać do 28 czerwca 2016 r. (wtorek) do godz. 16.00 w formie pisemnej:

 • osobiście w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Miejskiego w Wasilkowie,
 • za pośrednictwem poczty tradycyjnej (decyduje data wpływu do BOI).
 • za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: u.kosinska@wasilkow.pl

Ogłoszenie o możliwości składania uwag do oferty.


Ogłoszenie

o możliwości składania uwag do oferty

Zapraszamy do zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania publicznego pn.: „Harcerska Akcja Letnia 2016” złożonej w trybie pozakonkursowym przez Okręg Mazowiecki ZHR,  KRS 0000115148.

Uznając celowość realizacji zadania publicznego przez w/w podmiot, na podstawie art. 19 a ustawy z dnia 24 kwietnia 2013 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie zamieszcza się ofertę w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Wasilków, na stronie Urzędu Miejskiego w Wasilkowie oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Wasilkowie, ul. Białostocka 7.

Uwagi do oferty można zgłaszać do 23 czerwca 2016 r. (czwartek) do godz. 15.30 w formie pisemnej:

 • osobiście w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Miejskiego w Wasilkowie,
 • za pośrednictwem poczty tradycyjnej (decyduje data wpływu do BOI)
 • za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: u.kosinska@wasilkow.pl

Oferta


Ogłoszenie

o możliwości składania uwag do oferty

Zapraszamy do zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania publicznego pn.: „Kręcioły, czyli zajęcia kreatywne w Sochoniach cz.II” złożonej w trybie pozakonkursowym przez Stowarzyszenie „Bajeczne Sochonie”.

Uznając celowość realizacji zadania publicznego przez w/w podmiot, na podstawie art. 19 a ustawy z dnia 24 kwietnia 2013 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie zamieszcza się ofertę

 • w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Wasilków
 • na stronie wasilkow.pl oraz
 • na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Wasilkowie, ul. Białostocka 7.

Uwagi do oferty można zgłaszać do 13 czerwca 2016 r. (poniedziałek) do godz. 15.30w formie pisemnej:

 • osobiście w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Miejskiego w Wasilkowie,
 • za pośrednictwem poczty tradycyjnej (decyduje data wpływu do BOI)
 • za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: kosinska@wasilkow.pl

525.5.2016 – Kręcioły Sochonie


BURMISTRZ WASILKOWA

zaprasza organizacje pozarządowe i inne uprawnione podmioty z terenu Gminy Wasilków do składania ofert w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego w zakresie

WYPOCZYNKU DZIECI I MŁODZIEŻY

Prosimy o zapoznanie się Regulaminem konkursu.

Szczegółowych informacji na temat konkursu udzieli Państwu pracownik Urzędu Miejskiego w Wasilkowie – Urszula Kosińska (email: u.kosinska(at)wasilkow.pl / tel. 85 718 54 00 wew.27)

Regulamin konkursu

Wzór oferty

Oświadczenie o przestrzeganiu warunków


SPRAWOZDANIE Z ROCZNEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY GMINY WASILKÓW Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI

Trzeci sektor jest ważnym partnerem dla Gminy Wasilków, obok sektora publicznego i rynkowego. Od wielu lat współpraca ta jest systematycznie budowana i umacniana, obopólnymi wysiłkami. Współpraca organizacji pozarządowych z samorządem i mieszkańcami Gminy Wasilków oparta jest na zapisach ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, dokumentach strategiczno-programowych określających politykę Gminy oraz uchwalanym corocznie Programie współpracy Gminy Wasilków z organizacjami pozarządowymi.

Niniejszy dokument jest sprawozdaniem z realizacji takiego Programu w 2015 roku.

Zapraszamy do zapoznania się z nim.

Sprawozdanie z Programu współpracy 2015

 

 

 

 

 

 

Zapraszamy do zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania publicznego pn.: „Zajęcia sportowe dla wszystkich” złożonej w trybie pozakonkursowym przez Stowarzyszenie „Koło Gospodyń Wiejskich” w Dąbrówkach.

Uznając celowość realizacji zadania publicznego przez w/w podmiot, na podstawie art. 19 a ustawy z dnia 24 kwietnia 2013 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie zamieszcza się ofertę w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Wasilków na stronie www.wasilkow.pl oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Wasilkowie, ul. Białostocka 7.

Uwagi do oferty można zgłaszać do 30 marca 2016 r. do godz. 15.30

w formie pisemnej:

 • osobiście w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Miejskiego w Wasilkowie,
 • za pośrednictwem poczty tradycyjnej (decyduje data wpływu do BOI)
 • za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: u.kosinska@wasilkow.pl

 

 

PROGRAM WSPÓŁPRACY GMINY Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI – PRZYJĘTY

Na posiedzeniu Rady Miejskiej w Wasilkowie w dn. 26 listopada 2015 r, Radni Miejscy podjęli uchwalę o przyjęciu Programu współpracy na rok 2016 Gminy Wasilków z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Poniżej publikujemy treść Programu.

 

 

Nowelizacje 2015

 • Ustawa o rachunkowości
 • Ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
 • Prawo o stowarzyszeniach

Ustawa o rachunkowości

 • Jednostka prowadząca księgowość wg pełnych zasad ustawy o rachunkowości – bez uproszczeń
  • Każda organizacja może prowadzić pełną księgowość.
  • Wszystkie organizacje, które nie zdecydują się na inne opcje automatycznie pozostają jednostkami prowadzącymi księgowość z zastosowaniem bardzo szerokiego zakresu przepisów ustawy o rachunkowości.
  • Oznacza to m.in. sporządzanie sprawozdania finansowego, podsumowującego rok według najbardziej rozbudowanego i szczegółowego wzoru z załącznika 1 do ustawy o rachunkowości.
 • Jednostka mała – NOWOŚĆ!
 • Jednostką małą może stać się każda organizacja, która za poprzedni rok obrotowy nie przekroczyła co najmniej dwóch z następujących trzech wielkości:
 • 17 mln zł – w przypadku wartości ogółu majątku, obliczanego na koniec roku obrotowego i podawanego w bilansie, tzw. sumy aktywów bilansu,
 • 34 mln zł – w przypadku wartości przychodów netto ze sprzedaży towarów i produktów za rok obrotowy,
 • 50 osób – w przypadku średniorocznego zatrudnienia w przeliczeniu na pełne etaty.

Co należy zrobić, by stać się jednostką małą?

Organizacja musi podjąć formalną decyzję, że staje się jednostką małą w trybie określonym w statucie, np. uchwałą zarządu. Ułatwieniem, z którego korzystają jednostki małe, jest nowy i znacząco uproszczony wzór sprawozdania finansowego (w konsultacjach)

 • Jednostka mikro –

Jednostką mikro może stać się każda organizacja, która za poprzedni rok obrotowy nie przekroczyła co najmniej dwóch z następujących trzech wielkości:

 • 1,5 mln zł – w przypadku wartości ogółu majątku, obliczanego na koniec roku obrotowego i podawanego w bilansie, tzw. sumy aktywów bilansu ,
 • 3 mln zł– w przypadku przychodów netto ze sprzedaży towarów i produktów za rok obrotowy,
 • 10 osób – w przypadku średniorocznego zatrudnienia w przeliczeniu na pełne etaty.

Organizacja podejmuje formalną decyzję, że staje się jednostką mikro w trybie określonym w statucie, np. uchwałą zarządu. – wzór sprawozdania wprowadzony załącznikiem 4 do Ustawy o rachunkowości.

 • Jednostka prowadząca uproszoną ewidencję przychodów i kosztów –NOWOŚĆ!
 • uproszona ewidencja przychodów i kosztów (określone rozporządzeniem zestawienie przychodów i kosztów w układzie pozwalającym na zebranie wszystkich danych do wypełnienia deklaracji CIT-8 oraz ewentualnych ewidencji indywidualnych zatrudnionych osób i środków trwałych)
 • brak obowiązku przygotowywania rocznego sprawozdania finansowego i posiadania polityki rachunkowości.
 • 1nie ma miejsca na księgowy opis prowadzonych przez organizację projektów (księgowe wyodrębnienie projektów jest w wielu sytuacjach obowiązkowe).
 • do wewnętrznej decyzji organizacji pozostaje czy i w jaki sposób będzie prowadzić ewidencję kasy, zaliczek, rozrachunków, funduszu statutowego (po to by nie utracić kontroli finansowej nad stanem gotówki w organizacji).

Jakie organizacje mogą prowadzić ewidencję przychodów i rozchodów?

 • prowadzą działania w sferze pożytku
 • nie prowadzą działalności gospodarczej
 • nie mają statusu organizacji pożytku publicznego
 • osiągają przychody wyłącznie z
  • działalności nieodpłatnej pożytku publicznego (składki, darowizny, spadki, dotacje, subwencje, przychodów pochodzących z ofiarności publicznej)
  • odpłatnej pożytku publicznego z tytułu sprzedaży towarów i usług,
  • sprzedaży, najmu lub dzierżawy składników majątkowych,
  • odsetek od środków pieniężnych na rachunkach bankowych prowadzonych w związku z wykonywaną działalnością, w tym także odsetek od lokat terminowych
 • w roku poprzednim osiągnęły przychody w wys. nieprzekraczającej 100 000 zł.

Organizacja musi podjąć formalną decyzję, że rezygnuje z prowadzenia pełnej księgowości na rzecz książki przychodów i rozchodów w trybie określonym w statucie, np. uchwałą zarządu. najpóźniej do 31 stycznia 2016 r. musi poinformować o zmianie właściwy jej Urząd Skarbowy.

Nowelizacja Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

 • opublikowana 9 września 2015 r.
 • od 24 września – art. 36
 • od 9 listopada – pozostałe
 • REGRANTING
 • regulacje dotyczące zlecania zadań z wykorzystaniem formy tzw. regrantingu
 • ustawa wprowadza pojęcie:

– projektu,

– operatora projektu

– realizatora projektu

 • NOWE SFERY POŻYTKU
 • 5a) działalność na rzecz integracji cudzoziemców;
 • 6) ochrona i promocja zdrowia, w tym działalność lecznicza w rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2015 r. poz. 618, 788 i 905);
 • 15)działalność na rzecz dzieci i młodzieży,w tym wypoczynek dzieci i młodzieży;
 • 22a) udzielanie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego;
 • NOWE SFERY POŻYTKU
 • udzielanie świadczeń zdrowotnych
 • promocja zdrowia
 • realizacja zadań dydaktycznych i badawczych w powiązaniu z udzielaniem świadczeń zdrowotnych i promocją zdrowia, w tym wdrażaniem nowych technologii medycznych oraz metod leczenia.
 • INFORMACJA PUBLICZNA
 • organizacje pozarządowe (+ art.3ust.3) wykonujące zadania publiczne lub dysponujące majątkiem publicznym są obowiązane udostępniać informacje publiczne w co najmniej 1 z 3 wskazanych sposobów:
  • na własnej stronie internetowej,
  • w Biuletynie Informacji Publicznej na zasadach, o których mowa w ustawie z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej lub
 • na wniosek.
 • PROGRAMY WSPÓŁPRACY
 • odmienne uregulowanie zakresu przedmiotowego rocznego i wieloletniego
 • przesunięto sprawozdanie na 31 maja (z 30 kwietnia)
 • opinia RDPP o projekcie rocznego lub wieloletniego programu współpracy jako załącznik do organu stanowiącego

Roczny program współpracy a wieloletni, w szczególności:

 • cel główny i cele szczegółowe programu;
 • zasady współpracy;
 • formy współpracy, o których mowa w art. 5 ust. 2;
 • priorytetowe zadania publiczne;
 • okres realizacji programu;
 • sposób realizacji programu;
 • wysokość środków planowanych na realizację programu;
 • sposób oceny realizacji programu;
 • informację o sposobie tworzenia programu oraz o przebiegu konsultacji;
 • tryb powoływania i zasady działania komisji konkursowych do opiniowania ofert w otwartych konkursach ofert.
 • DZIAŁALNOŚĆ ODPŁATNA

Przywrócono sprzedaż przedmiotów darowizny do zakresu przedmiotowego działalności odpłatnej pożytku publicznego

 • Podzlecanie zadań art. 16

Zadanie publiczne nie może być realizowane przez podmiot niebędący stroną umowy, o której mowa w ust. 1, chyba że umowa ta zezwala na wykonanie określonej części zadania przez taki podmiot.

Zadanie publiczne nie może być realizowane przez podmiot niebędący stroną umowy o wsparcie realizacji zadania publicznego lub o powierzenie realizacji zadania publicznego, z zastrzeżeniem ust.7.

 • KONTROLA ZADAŃ PUBLICZNYCH

Art. 17. Organ administracji publicznej zlecający zadanie publiczne dokonuje kontroli i oceny realizacji zadania konieczność dokonania kontroli wszystkich umów zawartych na realizację zadań publicznych – art. 17 Organ administracji publicznej może dokonywać bieżącej oceny realizacji zadania lub dokonać kontroli zrealizowanego już zadania.

 • Eksperci w komisji konkursowej

W pracach komisji konkursowej mogą uczestniczyć także, z głosem doradczym, osoby posiadające specjalistyczną wiedzę w dziedzinie obejmującej zakres zadań publicznych, których konkurs dotyczy. Osoby te mogą w szczególności:

1) uczestniczyć w pracach komisji z głosem doradczym;

2) wydawać opinie.

 • UPROSZCZONY WZÓR OFERTY

Zdecydowano się upoważnić ministra właściwego do spraw zabezpieczenia społecznego do wydania rozporządzenia określającego uproszczony wzór oferty i sprawozdania dla zadań realizowanych w trybie art. 19a, tj. tzw. małych dotacji.

 • INICJATYWA LOKALNA

Zdecydowano, że inicjatywa lokalna może obejmować m.in. budowę, rozbudowę lub remont budynków oraz obiektów małej architektury niekoniecznie stanowiących własność jednostki samorządu terytorialnego, np. parki, place zabaw należące do wspólnot mieszkaniowych

 • INICJATYWA LOKALNA

Zdecydowano, że inicjatywa lokalna może obejmować m.in. budowę, rozbudowę lub remont budynków oraz obiektów małej architektury niekoniecznie stanowiących własność jednostki samorządu terytorialnego, np. parki, place zabaw należące do wspólnot mieszkaniowych

 • RADY POŻYTKU

Tak jak w przypadku Wojewódzkich Rad Działalności Pożytku Publicznego ustawa przewiduje obligatoryjny obowiązek tworzenia Powiatowej lub Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego. Różnica polega na tym, że wymaga się wniosku co najmniej 5 organizacji pozarządowych

 • kadencja Rady Powiatowej oraz Rady Gminnej trwa 3 lata
 • wprowadzono zapis regulujący kwestię odwoływania członka Rady Powiatowej lub Rady Gminnej przed upływem kadencji
 • Rada Powiatowa lub Rada Gminna, po zasięgnięciu opinii organu wykonawczego, określa w uchwale sposób realizacji swoich zadań
 • 1 %
 • sankcje za pośrednictwo w zbieraniu i przekazywaniu 1% podatku dla organizacji pożytku publicznego, które w danym roku nie znalazły się na liście OPP uprawnionych do otrzymywania 1% podatku dochodowego od osób fizycznych;
 • utworzenie Funduszu Wspierania Organizacji Pożytku Publicznego, który ma być zasilany m.in. niewykorzystanymi (np. z powodu utraty statusu OPP) lub nieprawidłowo wydatkowanymi przez OPP środkami z 1%;
 • informowanie o wykorzystaniu środków z 1% na promocję OPP;
 • informowanie o możliwości (lub braku możliwości) wyboru organizacji pożytku publicznego w programach komputerowych do rozliczania podatku dochodowego od osób fizycznych;
 • Nadzór nad działalnością pożytku publicznego organizacji pożytku publicznego
 • Nie można równocześnie podejmować i prowadzić więcej niż jednej kontroli wobec tej samej organizacji pożytku publicznego.
 • Czas trwania wszystkich kontroli w jednym roku kalendarzowym nie może przekraczać 24 dni roboczych.
 • Przedłużenie czasu trwania kontroli wymaga uzasadnienia na piśmie.
 • Zmiana w sprawozdawczości

Fundacje posiadające status OPP nie muszą już wysyłać dwóch sprawozdań –wystarczy sprawozdanie do MPiPS

Nowelizacja ustawy Prawo o stowarzyszeniach

 • 19 listopada 2015 r. w Dzienniku Ustaw opublikowano ustawę o zmianie ustawy – Prawo o stowarzyszeniach oraz niektórych innych ustaw.
 • Najważniejsze przepisy zaczną obowiązywać 20 maja 2016 r.
 • 4 grudnia 2015 r. wchodzą w życie art. 4 pkt 1 i 2. Te artykuły dotyczą zwolnienia z opłaty za zamieszczenie w Monitorze Sądowym i Gospodarczym ogłoszeń:
 • o rozwiązaniu podmiotu wpisanego do Krajowego Rejestru Sądowego bez przeprowadzania postępowania likwidacyjnego i jego wykreśleniu z Rejestru.
 • o wszczęciu postępowania o rozwiązanie podmiotu wpisanego do Rejestru bez przeprowadzania postępowania likwidacyjnego,
 • 20 maja 2016 r. (6 miesięcy od dnia ogłoszenia)

Wejście w życie wszystkich przepisów z wyjątkiem tych, które mają wpisaną inną datę wejścia w życie. Zaczną więc obowiązywać m.in.: wszystkie ułatwienia w rejestracji stowarzyszeń, w tym mniejsza liczba osób potrzebnych do założenia stowarzyszenia, zmiany dotyczące nadzoru czy nowy kształt stowarzyszeń zwykłych.

 • 1 stycznia 2017 r.

Wchodzą w życie art. 1 pkt 22, art. 3, art. 4 pkt 3 oraz art. 5 pkt 1. Jest to grupa przepisów wprowadzających procedurę przekształcenia się stowarzyszenia zwykłego w stowarzyszenie rejestrowe

 • 24 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy – 20 maja 2018 r.

Do 20 maja 2018 r. stowarzyszenia mają czas, żeby w pełni dostosować się do

nowego kształtu Prawa o stowarzyszeniach.

 • artykuł 8 na niezbędne dostosowanie statutów Stowarzyszeń np. stowarzyszenia, które mają oddziały (terenowe jednostki organizacyjne) powinny w statutach określić zasady rozwiązywania tych oddziałów.
 • to czy dane stowarzyszenie będzie musiało dokonać zmian w statucie, będzie kwestią indywidualną – kwestią potrzeby i decyzji. Przykładowo: jeśli stowarzyszenie będzie planowało opłacać pracę członków zarządu, musi dokonać odpowiedniego zapisu w statucie (będzie to właśnie dostosowanie statutu do nowych przepisów). Ale jeśli w stowarzyszeniu nie ma potrzeby wynagradzania członków zarządu (a takich stowarzyszeń będzie zdecydowana większość), nie będzie trzeba poprawiać statutu.
 • artykuł 10 stowarzyszeniom zwykłym na uzyskanie wpisu do nowej ewidencji.

Takie stowarzyszenia zwykłe muszą uzyskać wpis do nowej ewidencji. Jeśli wpisu nie uzyskają, zostaną rozwiązane z mocy prawa.

 • Ułatwienia przy rejestracji stowarzyszenia.

Art. 9. Osoby w liczbie co najmniej siedmiu, zamierzające założyć stowarzyszenie, uchwalają statut stowarzyszenia oraz wybierają komitet założycielski albo władze stowarzyszenia.

 • Mniej nadzoru starosty

Przepisy dotyczące postępowania podczas rejestracji, mają zastosowanie również w przypadku zgłaszania do sądu rejestrowego zmian w statucie stowarzyszenia.

Zgłaszane sądowi zmiany w statutach również nie będą podlegały jego kontroli. Podobnie jak w przypadku rejestracji, sąd wyśle do nadzoru informację o dokonanej zmianie.

 • Nadzór nad działającym stowarzyszeniem
 • (STARY NADZÓR) Art. 25. Organ nadzorujący ma prawo: 1) żądać dostarczenia przez zarząd stowarzyszenia, w wyznaczonym terminie, odpisów uchwał walnego zebrania członków (zebrania delegatów); 2) (uchylony) 3) żądać od władz stowarzyszenia niezbędnych wyjaśnień.
 • (NOWY NADZÓR)

Art. 25. 1. Organ nadzorujący sprawuje nadzór nad działalnością stowarzyszeń wyłącznie w zakresie zgodności ich działania z przepisami prawa i postanowieniami statutu. 2. Organ nadzorujący ma prawo w wyznaczonym terminie żądać: 1) dostarczenia przez zarząd stowarzyszenia odpisów uchwał walnego zebrania członków (zebrania delegatów), 2) niezbędnych wyjaśnień od władz stowarzyszenia. 3. Organ nadzorujący jest obowiązany wskazać uzasadnienie żądań, o których mowa w ust. 2.”;

 • 7 dni na rejestrację. – Termin z ustawy o KRS

Zniknął z ustawy 3-miesięczny termin na rozpoznanie wniosku o rejestrację. Prawo o stowarzyszeniach w ogóle nie wspomni o terminie, co oznacza, że zastosowanie będzie miał termin ogólny zapisany w innej ustawie – w ustawie z 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym (art. 20a. ust. 1 ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym)

Wniosek o wpis sąd rejestrowy rozpoznaje nie później niż w terminie 7 dni od daty jego wpływu do sądu. (termin instrukcyjny)

 • Nowe stowarzyszenia zwykłe
 • Nowelizacja nadaje stowarzyszeniom zwykłym tzw. ułomną osobowość prawną.
 • Nadal wystarczą trzy osoby do założenia takiego stowarzyszenia.
 • Powstanie ewidencja stowarzyszeń zwykłych. Prowadzona będzie przez starostwa według jednolitego wzoru.
 • Stowarzyszenia zwykłe będą mogły „we własnym imieniu nabywać prawa, w tym własność i inne prawa rzeczowe, zaciągać zobowiązania, pozywać i być pozywane „.

Nowe zwykłe mogą:

 • korzystać z dotacji (czyli np. do udziału w konkursach ogłaszanych przez samorząd gminy).
 • finansować działalność ze środków z darowizn, spadków, zapisów, dochodów z majątku stowarzyszenia oraz ofiarności publicznej
 • zarejestrować status organizacji pożytku publicznego i zbierać 1 proc.
 • EWIDENCJA PRZED I PO NOWELIZACJI

Dziś starosta zbiera informacje o stowarzyszeniach zwykłych. Nie ma ustalonych reguł ani wzorów, dlatego „ewidencje” (a więc i realia zakładania stowarzyszeń zwykłych) w poszczególnych powiatach mogą się od siebie różnić.

Po nowelizacji EWIDENCJA BĘDZIE JEDNOLITA. Zasady jej prowadzenia określi rozporządzenie.

W czerwcu 2018 r. brak wpisu do ewidencji będzie oznaczał rozwiązanie stowarzyszenia zwykłego z mocy prawa.

 • Przekształcanie się stowarzyszeń zwykłych w stowarzyszenia rejestrowe

Korzyści – będzie mogło:

 • prowadzić odpłatną działalność pożytku
 • prowadzić działalność gospodarczą,
 • tworzyć terenowe jednostki organizacyjne.
 • stowarzyszenie rejestrowe musi posiadać zarząd i organ kontroli wewnętrznej. Oznacza to również inny rozkład odpowiedzialności niż w stowarzyszeniu zwykłym (zarząd odpowiada).

Przekształcenia od 1 stycznia 2017 r.

 • Opisane powyżej przepisy dotyczące przekształceń wchodzą w życie 1 stycznia 2017 r. (art. 1 pkt 22, art. 3, art. 4 pkt 3 oraz art. 5 pkt 1 z dnia 25 września 2015 r. o zmianie ustawy – Prawo o stowarzyszeniach oraz niektórych innych ustaw). To niemal 8 miesięcy po wejściu w życie trzonu nowelizacji.

Co mają zrobić stare stowarzyszenia zwykłe

 • dostosować swoje regulaminy i zasady działania do nowych przepisów i uzyskać wpis do nowej ewidencji prowadzonej przez starostę – uzyskają ułomną osobowość prawną – czyli staną się stowarzyszeniami zwykłymi w rozumieniu nowych przepisów. Czas na zastanowienie się i wpis do ewidencji do 20 maja 2018r. Dopóki nie dokonają wpisu, działają na podstawie starych zasad.
 • nie dostosowywać regulaminów i nie uzyskiwać wpisu. Stowarzyszenie zwykłe, które w wyznaczonym terminie nie uzyska wpisu do ewidencji, zostanie rozwiązane z mocy prawa. Nie będzie się liczyło ani to, że stowarzyszenie prężnie działa, ani to, że założono je np. 20 lat temu. Ustawa wyraża się jasno: brak wpisu równa się rozwiązanie z mocy prawa.
 • Zarządzanie wynagradzane

Jednym z celów nowelizacji było rozwiązanie wątpliwości, co do możliwości wynagradzania osób pracujących w stowarzyszeniach, również tych, które są członkami organizacji i zasiadają w ich władzach. Nowelizacja wskazuje więc wyraźnie, że możliwe jest wynagradzanie członków zarządu „za czynności związane z pełnioną funkcją”. Nie chodzi tu o wynagradzanie samego faktu „bycia członkiem zarządu”, ale o opłacanie konkretnej, często wymagającej dużych kompetencji i zaangażowania pracy, świadczonej na rzecz stowarzyszenia.

facebook
Urząd Miejski w Wasilkowie