Rolnictwo

INFORMACJA WOJEWÓDZKIEGO INSPEKTORATU OCHRONY ROŚLIN I NASIENNICTWA W BIAŁYMSTOKU

Od połowy grudnia 2019 r. w krajach Unii Europejskiej będzie obowiązywało nowe prawo w zakresie zdrowia roślin. W linku poniżej mogą Państwo zapoznać się z podstawowymi informacjami w tym zakresie.

link


 .

Apel do rolników o zachowanie zasad bezpieczeństwa podczas żniw

Szanowni Państwo

      rozpoczęły się żniwa - okres wieńczący trud, który rolnicy codziennie wkładają w uprawianie i pielęgnowanie ziemi. To czas wytężonej pracy i ogromnego wysiłku mieszkańców wsi. Towarzyszy temu zmęczenie i pośpiech, a praca w gospodarstwach rolnych wykonywana jest często w zmiennych warunkach atmosferycznych, w czasie upału, burz i ulewnych deszczy. Na polach od rana do późnego wieczoru pracują maszyny rolnicze o bardzo skomplikowanej konstrukcji, używane tylko w tym okresie. Niestety, w czasie żniw często dochodzi do tragicznych w skutkach wypadków, które mają konkretne przyczyny.

      W obliczu możliwych zagrożeń apeluję do Państwa o przestrzeganie zasad ochrony zdrowia i życia w gospodarstwach rolnych. Zachowajcie Państwo szczególną ostrożność, zwłaszcza w czasie pracy z kombajnami, maszynami do zbioru słomy i siana oraz transportu płodów rolnych. Korzystajcie tylko z maszyn narzędzi w pełni sprawnych, w dobrym stanie technicznym. Zakładajcie osłony na ruchome elementy maszyn, szczególnie na wały przegubowo-teleskopowe i pracujcie w przylegających do ciała ubraniach. Żeby uniknąć pochwycenia przez wirujące i obracające się części maszyn, przed przystąpieniem do napraw i regulacji, koniecznie wyłączcie napęd. Pracujcie w butach chroniących przed poślizgnięciem i upadkiem, nie przewoźcie ludzi na załadowanych przyczepach, pomostach oraz dyszlach i błotnikach maszyn. Stosujcie przerwy na odpoczynek i regenerację sił, a w upalne dni ograniczcie ekspozycję ciała na działanie słońca i wysokich temperatur. Nie zapomnijcie też o zapewnieniu właściwej opieki dzieciom oraz wydzieleniu specjalnego miejsca do zabawy, z dala od wykonywanej pracy w gospodarstwie.

Tegoroczne żniwa mogą być bezpieczne! Wszystko zależy od Państwa postawy i zaangażowania.

Życzę dobrej pogody i obfitych zbiorów, a przede wszystkim bezwypadkowej pracy.

 

PREZES

KASY ROLNICZEGO

UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO

dr Aleksandra Hadzik

Warszawa,4 lipca 2019 r

Podpis

Komunikat dotyczący priorytetowego programu

pn. „Ogólnopolski program regeneracji środowiskowej gleb poprzez ich wapnowanie”

załącznik


I N F O R M A C J A

            Uprzejmie informuję, że w Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa trwa do 27 lipca 2019 roku nabór wniosków o przyznanie pomocy przeznaczonej dla rolników gospodarujących na terenach objętych afrykańskim pomorem świń, którzy planują zrezygnować z hodowli trzody chlewnej i zająć się innym rodzajem działalności. 

załącznik


Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Oddział Regionalny w Białymstoku informuje:

załącznik


KOMUNIKAT O ZAGROŻENIU UPRAW ROŚLIN

załącznik


I N F O R M A C J A

Starostwo Powiatowe w Białymstoku oraz Polski Związek Zrzeszeń Leśnych informuje o działaniach o nazwie „Inwestycje zwiększające odporność ekosystemów leśnych i ich wartość dla środowiska”. Działanie daje możliwość skorzystania ze środków PROW 2014-2020 w ramach szeregu poddziałań, które są przedstawione w treści w linku poniżej.

Nabór wniosków o dofinasowanie będzie prowadzony w terminie:

od 2 maja do 12 czerwca 2019 r.

Informacje o działaniu dostępne są na stronie ARiMR, pod linkiem:

https://www.arimr.gov.pl/ogloszenia-prezesa-arimr/artykuly/pomoc-na-inwestycje-zwiekszajace-odpornosc-ekosystemow-lesnych-i-ich-wartosc-dla-srodowiska.html


I N F O R M A C J A

 Powiatowy Lekarz Weterynarii w Białymstoku informuje o możliwości skorzystania przez rolników-hodowców świń z pomocy finansowej przewidzianej w §13p rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 27 stycznia 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu i sposobu realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (Dz.U. 2015 r. poz. 187 z późn zmianami).


Powiatowy Lekarz Weterynarii w Białymstoku informuje.

 

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Białymstoku informuje o opublikowaniu w dniu 10 stycznia 2019 r. rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie środków podejmowanych w związku z wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń (Dz.U. 2019 r. poz. 90). W związku z nowelizacją na hodowców trzody nałożono dodatkowe obowiązki.

W SI ust I pkt 8 rozporządzenia nakazuje się prowadzenie rejestru środków transportu do przewozu świń, paszy lub produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego, wjeżdżających na teren gospodarstwa oraz rejestru wejść osób do pomieszczeń, w których są utrzymywane świnie.

     Dodatkowo w SI ust I pkt 10 nakazuje się wdrożenie programu monitorowania i zwalczania gryzoni.

Kolejnym obowiązkiem jest umieszczenie przy wejściach do budynków, w których utrzymywane są zwierzęta (świnie), tablic z napisem "Osobom nieupoważnionym wstęp wzbroniony". Obowiązek ten wynika z 3 rozporządzenia MRiRW w sprawie szczegółowych warunków weterynaryjnych, jakie muszą spełniać gospodarstwa w przypadku, gdy zwierzęta lub środki spożywcze pochodzenia zwierzęcego pochodzące z tych gospodarstw są wprowadzane na rynek.

Aktualna lista obszarów objętych restrykcjami zamieszczona jest pod adresem http://www.wetgiw.gov.pl/nadzor-weterynaryjny/asf-w-polsce

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Białymstoku w związku z informacjami dotyczącymi problemów w identyfikacji przemieszczanych świń, informuje aby hodowcy trzody zwrócili szczególną uwagę na sposób tatuowania świń oraz jakość tatuownic oraz tuszy używanych do tego celu. W pierwszej kolejności należy rozważyć oznakowanie zwierząt przy pomocy kolczyków, dopiero w przypadku, gdy nie ma możliwości zastosowania tej metody, zalecane jest znakowanie za pomocą tatuaży. Powiatowy Lekarz Weterynarii w Białymstoku pragnie zaznaczyć że niedopuszczalne jest oznakowanie świń tylko przy użyciu tatuownicy uderzeniowej bez użycia tuszu oraz używanie tuszy w sprayu.


INFORMACJA O KONKURSIE: "BEZPIECZNE GOSPODARSTWO"

Udział w Konkursie mogą brać osoby pełnoletnie, prowadzące produkcyjną działalność rolniczą i ubezpieczone w KRUS (przynajmniej jeden z właścicieli)
Warunkiem uczestnictwa jest zgłoszenie gospodarstwa rolnego do Konkursu w najbliższej Placówce Terenowej KRUS w terminie do 29 marca 2019 roku.
Szczegółowe informacje o Konkursie i druk zgłoszenia uzyskasz w placówkach Kasy, prasie rolniczej oraz na stronie internetowej www.krus.gov.pl
Laureaci konkursu regionalnego, wojewódzkiego i krajowego zdobędą cenne nagrody i wyróżnienia!

 

 Regulamin i więcej informacji na stronie www.krus.gov.pl


Informacje na temat polowań Koła łowieckiego "Łoś"

w obwodzie 161, Nadleśnictwo Dojlidy

załącznik nr 1

 


INFORMACJA GŁÓWNEGO LEKARZA WETERYNARII

w sprawie realizacji na terytorium Polski dobrowolnego programu zwalczania zakaźnego zapalenia nosa i tchawicy/otrętu bydła (IBR/IPV) oraz wirusowej biegunki bydła i choroby błon śluzowych (BVD MD) w stadach bydła

załącznik nr 1


Biuro Wsparcia Inwestycyjnego
Podlaskiego Oddziału Regionalnego
Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

w Białymstoku

 

zaprasza na bezpłatne szkolenia informacyjne wnioskodawców Poddziałania 5.1 Wsparcie inwestycji w środki zapobiegawcze, których celem jest ograniczenie skutków prawdopodobnych klęsk żywiołowych, niekorzystnych zjawisk klimatycznych i katastrof

 

Działanie skierowane do:

- rolników prowadzących chów lub hodowlę co najmniej 50 świń

- spółek wodnych lub związków spółek wodnych

 

TERMINY SZKOLEŃ:

 • 20 listopada 2018 r. (wtorek) godzina 1000 Sala w siedzibie Biura Powiatowego ARiMR w Augustowie, ul. Przemysłowa 6

 • 21 listopada 2018 r. (środa) godzina 1000 Sala szkoleniowa w siedzibie Podlaskiej Izby Rolniczej, Porosły, ul. Wierzbowa 57

 • 23 listopada 2018 r. (piątek) godzina 1000 Sala Starostwa Powiatowego w Łomży, ul. Szosa Zambrowska 1/27

 • 27 listopada 2018 r. (wtorek) godzina 1000 Gminny Ośrodek Kultury w Boćkach ul. Dubieńska 11

 


INSPEKCJA WETERYNARYJNA

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Białymstoku

Dariusz Filianowicz

SZKOLENIE DLA OSÓB PROWADZĄCYCH UBÓJ NA UŻYTEK WŁASNY.

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Białymstoku zawiadamia, że istnieje możliwość odbycia szkolenia w zakresie uboju zwierząt w gospodarstwie w celu pozyskania mięsa na użytek własny.

Szkolenie będzie przeprowadzane co kwartał, termin i miejsce szkolenia zostanie ustalone po zgłoszeniu się osób zainteresowanych ( minimum 15 osób) odbyciem szkolenia.

Szkolenie będzie obejmowało zakres rozporządzenia Rady nr. 1099/2009 z dnia 24 września 2009 r., w sprawie ochrony zwierząt podczas uśmiercania (WEL z 2009r, Nr 303 str. 1) , ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r o ochronie zwierząt (DZU z 2017r poz 1840 ze zna), rozp. MRiRWsi z dnia 21 października 2010 r w sprawie wymagań weterynaryjnych przy produkcji mięsa przeznaczonego na użytek własny( DZ.U. z 2015 r. poz.392 ze zm) Koszt szkolenia: bezpłatny

Zapisy na szkolenia:

- telefonicznie 85(651-67-46)

- osobiście w formie pisemnej w siedzibie Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Białymstoku(w godz. 7,3015,30)

- drogą elektroniczną: i.olejkowska@piwbial.pl

Po zakończeniu szkolenia Powiatowy lekarz Weterynarii w Białymstoku wystawi zaświadczenie o odbyciu szkolenia. Za wystawienie zaświadczenia pobierana jest opłata skarbowa w wysokości 17 zł, którą należy uiścić na konto Urząd Miejski w Białymstoku Departament Finansów Miasta.

Bank PKO S.A: 26 1240 5211 1111 0010 3553 3132

 


Ogłoszenia ARiMR:

załącznik nr 1

załącznik nr 2


INFORMACJA
DLA MIESZKAŃCÓW TERENÓW,
NA KTÓRYCH ZOSTANĄ WYŁOŻONE
PRZYNĘTY ZE SZCZEPIONKĄ DO ZWALCZANIA
WŚCIEKLIZNY U LISÓW WOLNO ŻYJĄCYCH

załącznik: Wojewódzki Inspektorat Weterynarii informuje

 

GO Agri BIO

Społeczny Instytut Ekologiczny zaprasza rolników do udziału w projekcie „GO Agri BIO” finansowanym z grantu przekazanego przez Fundację Carrefour. Projekt przeznaczony jest

dla tych rolników, którzy chcieliby  uprawiać warzywa z certyfikatem rolnictwa ekologicznego i przejść pełen proces konwersji na rolnictwo ekologiczne.

Zapewniamy wsparcie finansowe i merytoryczne. Informacje oraz warunki uczestnictwa są w załącznikach oraz do pobrania tutaj: GO Agri BIO

Wypełniony formularz zgłoszeniowy należy przesłać wyłącznie e-mailem na adres: biuro@sie.org.pl najpóźniej do 20 września 2018 r.

Do projektu zakwalifikowanych zostanie 5 rolników, dlatego w przypadku dużej ilości zgłoszeń o udziale w projekcie może decydować kolejność wpłynięcia wniosku.

Szczegóły dotyczące projektu znajdą Państwo na stronie www.sie.org.pl oraz w załącznikach.

 

załącznik nr 1 informacje o projekcie

załącznik nr 2 formularz rekrutacyjny

 


Demokratyzacja BIO

W ramach inicjatywy „Demokratyzacja BIO” realizowanej przez Fundację AgriNatura jest szansa na pomoc finansową, doradztwo i szkolenia, celem których jest wspieranie rozwoju towarowej produkcji warzyw ekologicznych.

Uprzejmie prosimy o rozpowszechnienie informacji wśród rolników ekologicznych. Zachęcamy do zapoznania się z dołączonymi materiałami. Formularze rekrutacyjne należy kierować  na adres mailowy: biuro@agrinatura.pl. Zgłoszenia przyjmowane są do 20 września 2018 r.

 

Szczegółowe informacje znajdują się również na stronie www.agrinatura.pl

 

załącznik nr 1 opis projektu

załącznik nr 2 formularz zgłoszeniowy

 


 Szacowanie szkód w rolnictwie

Dokumenty należy złożyć niezwłocznie po wystąpieniu szkód spowodowanych niekorzystnymi zjawiskami atmosferycznymi (tj. susza, grad, deszcz nawalny, ujemne skutki przezimowania, przymrozki wiosenne, powódź, huragan, piorun, obsuniecie się ziemi lub lawina).

Wniosek powinien zawierać następujące informacje:

 • data wystąpienia niekorzystnych warunków atmosferycznych - opisać miejsce i czas zdarzenia;

 • rodzaj żywiołu;

 • rozmiary szkód powstałe w wyniku działania niekorzystnych warunków atmosferycznych (ilość gospodarstw rolnych, powierzchnie i rodzaje upraw, ilość budynków, inne straty w infrastrukturze - wymienić jakie);

Podstawa prawna:

 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 stycznia 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu i sposobów realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

Załączniki:

 • załącznik nr 1 – wniosek właściciela gospodarstwa rolnego o oszacowanie szkód, powstałych w wyniku niekorzystnego zjawiska atmosferycznego

 • załącznik nr 2 – oświadczenie o plonach, cenach i produkcji towarowej oraz kosztach nieponiesionych i poniesionych

 • załącznik nr 3 – oświadczenie o ilości zwierząt, produktach i ich cenach - instrukcja wyliczania stanów liczebnych stada zwierząt w gospodarstwie rolnym

 • załącznik nr 4 - zgoda na przetwarzanie danych osobowych (składana z wnioskiem rolnika)
facebook
Urząd Miejski w Wasilkowie