XXIX sesja Rady Miejskiej w Wasilkowie.

O G Ł O S Z E N I E

Informuję, iż w dniu 29 grudnia 2016 roku, o godzinie 15-ej w Urzędzie Miejskim w Wasilkowie przy ulicy Białostockiej 7,

w sali konferencyjnej, na parterze odbędzie się XXIX sesja Rady Miejskiej w Wasilkowie.

PORZĄDEK OBRAD:

 1. Otwarcie obrad sesji.

 2. Sprawozdanie Burmistrza z działalności między sesjami Rady Miejskiej.

 3. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obszaru miasta Wasilkowa w rejonie ulicy Nadawki.

 4. Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy we wsi Nowodworce.

 5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVII/189/16 Rady Miejskiej
  w Wasilkowie z dnia 27 października 2016 r. w sprawie nadania nazwy ulicy we wsi Studzianki.

 6. Podjęcie uchwały w sprawie zbycia nieruchomości.

 7. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia zadania dotyczącego zimowego utrzymania dróg powiatowych na terenie gminy Wasilków.

 8. Podjęcie uchwały w sprawie nabycia nieruchomości oraz ustanowienia ograniczonych praw rzeczowych.

 9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr LI/369/14 Rady Miejskiej
  w Wasilkowie z dnia 26 czerwca 2014 r. w sprawie opłat za świadczenia przekraczające bezpłatne podstawy programowe przedszkoli i innych publicznych form wychowania przedszkolnego.

 10. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Planu Rozwoju Lokalnego Gminy Wasilków na lata 2016-2020.

 11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wasilków na lata 2016-2023.

 12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany do budżetu gminy na 2016 rok.

 13. Podjęcie uchwały w sprawie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2016.

 14. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wasilków na lata 2017-2023.

 15. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Wasilków na rok 2017.

 16. Przyjęcie planu pracy Rady Miejskiej w Wasilkowie na 2017 rok.

 17. Przyjęcie planów pracy komisji stałych Rady Miejskiej na 2017 rok.

 18. Zapytania i wolne wnioski.

 19. Sprawy różne.

 20. Przyjęcie protokołu z XXVIII sesji Rady Miejskiej.

 21. Zamknięcie obrad sesji.

Projekty uchwał , część 1

Projekty uchwał , część 2

Projekty uchwał , część 3

Obrady sesji są jawne.

Zaprasza się mieszkańców do wzięcia udziału w posiedzeniu.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Piotr Adam Półtorak

facebook
Urząd Miejski w Wasilkowie