Zapytania ofertowe w zakresie dowożenia i odwożenia uczniów do/z dwóch szkół podstawowych

ZAPYTANIE OFERTOWE

Gmina Wasilków zaprasza do złożenia oferty w trybie zapytania ofertowego na świadczenie usługi polegającej na: „Dowożeniu i odwożeniu uczniów z terenu Gminy Wasilków do/z dwóch szkół podstawowych na terenie miasta Wasilkowa w okresie od 1 września 2017 r. do 31 grudnia 2017 r. wraz z zabezpieczeniem opiekunów”.

TERMIN SKŁADANIA OFERT

  1. Oferty należy złożyć w terminie do dnia 3 sierpnia 2017 r. za pośrednictwem poczty (decyduje data wpływu oferty do Urzędu) lub osobiście w Biurze Obsługi Interesanta w Urzędzie Miejskim w Wasilkowie ul. Białostocka 7, 16-010 Wasilków, w godzinach: 8.00-16.00 we wtorki, 7.30-15.30 w pozostałe dni robocze.
  2. Oferty złożone po terminie będą zwrócone Wykonawcom bez otwierania.

INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH I DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

Wymagane dokumenty od Wykonawcy:

  1. Wypełniony formularz ofertowy – zał. nr 1
  2. Oświadczenie dotyczące spełniania wymogów udziału w postępowaniu – zał. nr 2.
  3. Oświadczenie o zastępczych środkach transportu – zał. nr 3.
  4. Licencja na wykonywanie krajowego transportu drogowego osób.

Potrzebne załączniki, trasa dowozu i odwozu uczniów, przewidywana liczba uczniów i kilometrów jak również inne ważne informacje znajdują się na stronie:

http://bip.wasilkow.pl/przetargi/konkursy/dowozenie-i-odwozenie-uczniow-z-terenu-gminy-wasilkow-doz-dwoch-szkol-podstawowych-na-terenie-miasta-wasilkowa-w-okresie-od-1-ix-2017-r-do-1-xii-2017-r-wraz-z-zabezpieczeniem-opiekunow.html

Osobami uprawnionymi do kontaktowania się z Wykonawcami są:
Pani Katarzyna Łuba i Pani Joanna Owsieniuk-Rafałko 
 tel. (85) 7 185 400 wew. 33

(w godzinach: 8.00-16.00 we wtorki, 7.30-15.30 w pozostałe dni robocze).

facebook
Urząd Miejski w Wasilkowie