Bezzwrotne wsparcie finansowe na otwarcie i prowadzenie własnego biznesu

Dzięki projektowi „Nowy Początek” jest szansa na otrzymanie wysokiego dofinansowania na otwarcie własnej działalności gospodarczej. Kilkadziesiąt osób otrzyma też pomoc finansową i doradczą, w początkowym okresie prowadzenia własnego biznesu.

Kto może dostać wsparcie?

Kierowane jest ono do osób:

- Powyżej 50 roku życia;

- Zarówno do kobiet jak i mężczyzn;

- Pozostających bez zatrudnienia - osób biernych zawodowo oraz  bezrobotnych;

- Posiadających wykształcenie maksymalnie średnie;

- Zamieszkujących  na terenie gmin subregionu białostockiego: Choroszcz, Czarna Białostocka, Dobrzyniewo Duże, Łapy, Supraśl, Turośń Kościelna, Wasilków, Zabłudów, Miasto Białystok, Juchnowiec Kościelny;

- Które w okresie 12 miesięcy przed przystąpieniem do projektu nie prowadziły działalności gospodarczej.

W projekcie przewidziano następujące formy wsparcia:

- Do projektu zostanie przyjętych 40 osób dla których przeprowadzone zostanie szkolenie „ABC przedsiębiorczości";

- 36 osób, które przedstawią pomysł na prowadzenie działalności gospodarczej, który będzie w ocenie Komisji Oceny Wniosków dawał szansę na sukces, otrzyma bezzwrotne wsparcie
finansowe w wysokości do 23 000,00 zł na wydatki inwestycyjne - zakup maszyn, urządzeń, wartości niematerialnych i prawnych;

- Dla każdej z 36 osób przewidziano także bezzwrotne wsparcie finansowe na pokrycie obligatoryjnych opłat w początkowym okresie prowadzenia działalności w wysokości: przez 6 miesięcy  1 400,00 zł, przez kolejne 6 miesięcy 470,00 zł;

- Wsparcie doradcze w postaci konsultacji ze specjalistą w zakresie pojawiających się problemów w trakcie prowadzenia nowego mikroprzedsiębiorstwa;

- Forum wymiany doświadczeń - polegające na wzajemnym wsparciu, synergii nowych działalności gospodarczych.

Projekt „Nowy Początek" jest realizowany w partnerstwie pomiędzy firmami Intacto Grzegorz Anyszko oraz Open Education Group, w ramach Osi Priorytetowej II. Przedsiębiorczość i aktywność zawodowa, Działanie 2.3 Wspieranie powstania i rozwoju podmiotów gospodarczych. Jego celem jest stworzenie od stycznia 2019 do maja 2020 sprzyjających warunków umożliwiających otwarcie działalności gospodarczej przez 36 osób, z terenów subregionu białostockiego województwo podlaskiego.

Uczestnicy, którzy wezmą udział w  projekcie będą zobowiązani do prowadzenia własnych działalności gospodarczych przez okres 12 miesięcy, jednak przy takim wsparciu z pewnością będą kontynuowali swoją przygodę z biznesem.

Formularze rekrutacyjne są dostępne na stronie www.intactoprojekt.pl.

Zapraszamy zainteresowanych do kontaktu:

tel. 504 213 315 
e-mail:
biuro@intactoprojekt.pl

www.intactoprojekt.pl

Biuro projektu:

Open Education Group Sp. z o.o. , ul. Jagienki 4, 15-480 Białystok.

facebook
Urząd Miejski w Wasilkowie