herb Wasilkowa - ilustracja

Powiadomienia SMS

dla mieszkańców

Gminy Wasilków

panel sms - ilustracja

 

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych Powiadomień SMS

TOŻSAMOŚĆ ADMINISTRATORA

Administratorem Państwa danych osobowych jest Gmina Wasilków (Urząd Miejski) z siedzibą w Wasilkowie przy ul. Białostockiej 7, 16-010 Wasilków, zwany dalej administratorem.

DANE KONTAKTOWE ADMINISTRATORA

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres e-mail:

kancelaria @ wasilkow.pl

lub pisemnie na adres siedziby administratora.

DANE KONTAKTOWE INSPEKTORA OCHRONY DANYCH

Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych z którym można się skontaktować poprzez adres e-mail:

iod @ wasilkow.pl

Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych.

CELE PRZETWARZANIA I PODSTAWA PRAWNA

Dane będą przetwarzane wyłącznie w celu przeprowadzenia powiadomień SMS dla mieszkańców. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie zgody zgodnie z art. 6 ust 1 lit. a, rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO).

ODBIORCY DANYCH LUB KATEGORIE ODBIORCÓW

Odbiorcą Państwa danych osobowych jest Administrator, a podmiotem przetwarzającym Województwo Podlaskie, w imieniu którego działa Zarząd Województwa Podlaskiego z siedzibą w Białymstoku przy ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 1, 15-888 Białystok oraz firma świadcząca usługi gwarancyjne i asysty, z którą podmiot przetwarzający ma podpisaną umowę gwarancyjną.

OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH

Okres przetwarzania Państwa danych osobowych jest uzależniony od celu w jakim dane są przetwarzane. Okres przez który Państwa dane osobowe będą przechowywane jest obliczany w oparciu o następujące kryteria:

a. przepisy prawa, które obligują administratora do przetwarzania danych przez określony czas, w tym do celów statystycznych i archiwizacyjnych,

b. okres na jaki została udzielona zgoda.

PRAWO PODMIOTÓW DANYCH

Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Osoba, której dane dotyczą, ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw – z przyczyn związanych z jej szczególną sytuacją – wobec przetwarzania jej danych osobowych.

ZAUTOMATYZOWANE PODEJMOWANIE DECYZJI

Państwa dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, co oznacza, że żadne decyzje wywołujące wobec Państwa skutki prawne lub w podobny sposób na Państwa istotnie wpływające nie będą oparte wyłącznie na automatycznym przetwarzaniu danych osobowych i nie wiążą się z taką automatycznie podejmowaną decyzją. Państwa dane będą profilowane zgodnie z tematem/ tematami powiadomień wybranym/-i w ankiecie SMS.

PRZEKAZYWANIE DANYCH OSOBOWYCH ZA GRANICĘ

Administrator nie zamierza przekazywać Państwa danych za granicę, do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej, chyba, że przepisy umów międzynarodowych stanowią inaczej.

PRAWO WNIESIENIA SKARGI DO ORGANU NADZORCZEGO

Mają Państwo prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (https://uodo.gov.pl/pl/p/kontakt) gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie danych osobowych Państwa dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

INFORMACJA O DOWOLNOŚCI LUB OBOWIĄZKU PODANIA DANYCH

Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne. Jeśli chcą Państwo otrzymywać powiadomienia, zobowiązani są Państwo do podania wszystkich danych wymaganych w formularzu, łącznie z prawidłowym numerem telefonu sieci komórkowej, którego są Państwo właścicielem. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie odrzucenie wniosku dotyczącego wysyłania bezpłatnych powiadomień SMS.

Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.

Instrukcja formularza

Należy odpowiedzieć na wszystkie pytania aby móc wysłać formularz przyciskiem "WYŚLIJ".

Pytanie 1

Podajemy kolejno dziewięć cyfr telefonu komórkowego, którego jesteśmy właścicielem, bez znaków oddzielających i spacji np. 987654321, chyba że nr telefonu jest spoza Polski, obowiązkowo wtedy przed numerem podajemy kierunkowy kraju w postaci np.: +44.

Pytanie 2

Należy wybrać przynajmniej jeden z kilku wybrorów:

Jeśli internesują Ciebie wszystkie tematy (poza ostatnim) wybierz pole "wszystkie" lewym przyciskiem myszy,

Jeśli internesują Ciebie wybrane tematy - zaznacz lewym przyciskiem myszy wybrane tematy,

Jeśli chcesz wycofać swoją zgodę - koniecznie zaznacz ostatni wybór i wybierz tematy które Ciebie już nie interesują lub zaznacz pole "wszystkie" jeśli całkowicie rezygnujemy z subskrybcji SMS.

Pytanie 3

Należy zaznaczyć jedną opcję albo:

1. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych zgodnie z celami zaznaczonymi w formularzu.

albo

2. Nie wyrażam zgody - zgoda na przetwarzanie danych może być w każdej chwili cofnięta przez zaznaczenie w formularzu drugiej dostępnej opcji.

Pytanie 4

Podajemy najpierw Imię/Imiona, a następnie Nazwisko, oddzielając słowa spacją.

Pytanie 5

Podajemy wynik równania matematycznego lub przepisujemy kod powyżej pola edytowalnego zgodnie z pojawiającym się poleceniem (np. odwróć kolejność znaków).

Kiedy wypełnimy w pełni wszystkie dane konieczne formularza dopiero odblokuje nam się możliwość wysyłki przyciskiem "WYŚLIJ" . Po kilku minutach oczekujmy powiadomienia na e-mail podany w formularzu, aby potwierdzić prawdziwość podanych danych. Na telefon podany w ankiecie nie przyjdzie żadne potwierdzenie.

 

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych Powiadomień SMS

TOŻSAMOŚĆ ADMINISTRATORA

Administratorem Państwa danych osobowych jest Gmina Wasilków (Urząd Miejski) z siedzibą w Wasilkowie przy ul. Białostockiej 7, 16-010 Wasilków, zwany dalej administratorem.

DANE KONTAKTOWE ADMINISTRATORA

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres e-mail:

kancelaria @ wasilkow.pl

lub pisemnie na adres siedziby administratora.

DANE KONTAKTOWE INSPEKTORA OCHRONY DANYCH

Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych z którym można się skontaktować poprzez adres e-mail:

iod @ wasilkow.pl

Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych.

CELE PRZETWARZANIA I PODSTAWA PRAWNA

Dane będą przetwarzane wyłącznie w celu przeprowadzenia powiadomień SMS dla mieszkańców. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie zgody zgodnie z art. 6 ust 1 lit. a, rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO).

ODBIORCY DANYCH LUB KATEGORIE ODBIORCÓW

Odbiorcą Państwa danych osobowych jest Administrator, a podmiotem przetwarzającym Województwo Podlaskie, w imieniu którego działa Zarząd Województwa Podlaskiego z siedzibą w Białymstoku przy ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 1, 15-888 Białystok oraz firma świadcząca usługi gwarancyjne i asysty, z którą podmiot przetwarzający ma podpisaną umowę gwarancyjną.

OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH

Okres przetwarzania Państwa danych osobowych jest uzależniony od celu w jakim dane są przetwarzane. Okres przez który Państwa dane osobowe będą przechowywane jest obliczany w oparciu o następujące kryteria:

a. przepisy prawa, które obligują administratora do przetwarzania danych przez określony czas, w tym do celów statystycznych i archiwizacyjnych,

b. okres na jaki została udzielona zgoda.

PRAWO PODMIOTÓW DANYCH

Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Osoba, której dane dotyczą, ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw – z przyczyn związanych z jej szczególną sytuacją – wobec przetwarzania jej danych osobowych.

ZAUTOMATYZOWANE PODEJMOWANIE DECYZJI

Państwa dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, co oznacza, że żadne decyzje wywołujące wobec Państwa skutki prawne lub w podobny sposób na Państwa istotnie wpływające nie będą oparte wyłącznie na automatycznym przetwarzaniu danych osobowych i nie wiążą się z taką automatycznie podejmowaną decyzją. Państwa dane będą profilowane zgodnie z tematem/ tematami powiadomień wybranym/-i  w ankiecie SMS.

PRZEKAZYWANIE DANYCH OSOBOWYCH ZA GRANICĘ

Administrator nie zamierza przekazywać Państwa danych za granicę, do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej, chyba, że przepisy umów międzynarodowych stanowią inaczej.

PRAWO WNIESIENIA SKARGI DO ORGANU NADZORCZEGO

Mają Państwo prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (https://uodo.gov.pl/pl/p/kontakt) gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie danych osobowych Państwa dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

INFORMACJA O DOWOLNOŚCI LUB OBOWIĄZKU PODANIA DANYCH

Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne. Jeśli chcą Państwo otrzymywać powiadomienia, zobowiązani są Państwo  do podania wszystkich danych wymaganych w formularzu, łącznie z prawidłowym numerem telefonu sieci komórkowej, którego są Państwo właścicielem. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie odrzucenie wniosku dotyczącego wysyłania bezpłatnych powiadomień SMS.

Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.

 

Instrukcja formularza

Należy odpowiedzieć na wszystkie pytania aby móc wysłać formularz przyciskiem "WYŚLIJ".

Pytanie 1

Podajemy kolejno dziewięć cyfr telefonu komórkowego, którego jesteśmy właścicielem, bez znaków oddzielających i spacji np. 987654321, chyba że nr telefonu jest spoza Polski, obowiązkowo wtedy przed numerem podajemy kierunkowy kraju w postaci np.: +44.

Pytanie 2

Należy wybrać przynajmniej jeden z kilku wybrorów:

Jeśli internesują Ciebie wszystkie tematy (poza ostatnim) wybierz pole "wszystkie" lewym przyciskiem myszy,

Jeśli internesują Ciebie wybrane tematy - zaznacz lewym przyciskiem myszy wybrane tematy,

Jeśli chcesz wycofać swoją zgodę - koniecznie zaznacz ostatni wybór i wybierz tematy które Ciebie już nie interesują lub zaznacz pole "wszystkie" jeśli całkowicie rezygnujemy z subskrybcji SMS.

Pytanie 3

Należy zaznaczyć jedną opcję albo:

1. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych zgodnie z celami zaznaczonymi w formularzu.

albo

2. Nie wyrażam zgody - zgoda na przetwarzanie danych może być w każdej chwili cofnięta przez zaznaczenie w formularzu drugiej dostępnej opcji.

Pytanie 4

Podajemy najpierw Imię/Imiona, a następnie Nazwisko, oddzielając słowa spacją.

Pytanie 5

Podajemy wynik równania matematycznego lub przepisujemy kod powyżej pola edytowalnego zgodnie z pojawiającym się poleceniem (np. odwróć kolejność znaków).

Kiedy wypełnimy w pełni wszystkie dane konieczne formularza dopiero odblokuje nam się możliwość wysyłki przyciskiem "WYŚLIJ" . Po kilku minutach oczekujmy powiadomienia na e-mail podany w formularzu, aby potwierdzić prawdziwość podanych danych. Na telefon podany w ankiecie nie przyjdzie żadne potwierdzenie.

 

**Jeżeli nie chcesz dłużej otrzymywać powiadomień SMS możesz również zrezygnować z subskrypcji podając w temacie maila: "rezygnacja kompletna z subskrypcji SMS" lub wyszczególniając zakres subskrypcji z których chcesz zrezygnować.

 

Projekt finansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Budżetu Państwa

facebook
Urząd Miejski w Wasilkowie