XLI sesja Rady Miejskiej w Wasilkowie

Informuję, iż w dniu 25 stycznia 2018 roku, o godzinie 15-ej 
w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Wasilkowie przy ulicy Białostockiej 19,
odbędzie się 

XLI sesja Rady Miejskiej w Wasilkowie.

 

PORZĄDEK OBRAD: 

 1. Otwarcie obrad sesji.
 2. Sprawozdanie Burmistrza z działalności między sesjami Rady Miejskiej.
 3. Uchwała w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części terenu miasta Wasilkowa ("Cmentarz w Świętej Wodzie").
 4. Uchwała o zmianie uchwały w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Wasilków.
 5. Uchwała w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVI/290/17 Rady Miejskiej w Wasilkowie w sprawie przyjęcia Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Wasilków na lata 2017 – 2023.
 6. Uchwała w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIX/345/17 z dnia 21 grudnia 2017 roku w sprawie powołania Rady Seniorów Gminy Wasilków i nadania jej statutu.
 7. Uchwała w sprawie nadania imienia Publicznej Szkole Podstawowej w Studziankach.
 8. Uchwała w sprawie zmian do budżetu gminy na 2018 rok.
 9. Sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej za 2017 rok.
 10. Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli za rok 2017.
 11. Zapytania i wolne wnioski.
 12. Sprawy różne.
 13. Przyjęcie protokołu z XXXIX i XL z sesji Rady Miejskiej.
 14. Zamknięcie obrad sesji.

 

 

Obrady sesji są jawne.

Zaprasza się mieszkańców do wzięcia udziału w posiedzeniu.

 

Projekt Uchwały ws. zminy LPR (2)>>

Projekty uchwał>>

 

Przewodniczący Rady Miejskiej
Piotr Adam Półtorak

facebook
Urząd Miejski w Wasilkowie