Wasilków w kampanii ZMP „Jedno dla wszystkich, wszystkie dla jednego”

„Jedno dla wszystkich, wszystkie dla jednego” to hasło kampanii wizerunkowej Związku Miast Polskich, która podkreśla znaczenie współpracy środowiska samorządowego, wzmacnia poczucie wspólnotowości i promuje współdziałanie. Do ZMP należy ponad 300 miast, w tym także Wasilków.

Kampania ma charakter ogólnopolski, a zarazem lokalny. Przekaz skierowany zarówno do całego środowiska samorządowego ZMP, jak i do miast, które nie są jeszcze członkami Związku. Odbiorcami komunikatów są także mieszkańcy polskich miast. W przedsięwzięcie zaangażowało się 170 miast członkowskich ZMP, w tym również Wasilków, które zadeklarowały współpracę i aktywny udział w dystrybucji informacji na szczeblu lokalnym.

Na stronie internetowej http://www.miasta.pl będą przedstawiane informacje o najważniejszych działaniach i inicjatywach legislacyjnych, które ZMP podejmie w najbliższych miesiącach.

Kampanii wizerunkowej będą towarzyszyć debaty merytoryczne, dotyczące spraw istotnych dla miast, organizowane przez Senacką Komisję Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej oraz Związek Miast Polskich w Senacie. Podczas obrad zostaną poruszone tematy dotyczące stanu finansów samorządowych, gospodarki odpadami, zmian w ustawach ustrojowych czy roli organizacji samorządowych w życiu publicznym. Debaty zapoczątkują proces legislacyjny przygotowanych przez ZMP konkretnych projektów ustaw, które prezes Związku, senator Zygmunt Frankiewicz wniesie pod obrady Senatu. Pierwsza debata odbędzie się 2 marca i będzie dotyczyła finansów polskich miast i gmin. Obrady będą transmitowane online na profilu Związku na Facebooku i na stronie http://www.miasta.pl.

Na początku marca w Wrocławiu odbędzie się doroczne Zgromadzenie Ogólne ZMP, w którym udział weźmie także Burmistrz Wasilkowa Adrian Łuckiewicz. Jednym z ważniejszych tematów konferencji programowej w ramach Zgromadzenia Ogólnego będzie: „Samorząd miejski – liderzy zmian w Trzydziestoleciu wolnej Polski”, a także „Możliwości rozwoju miast a rosnące obciążenia finansowe”. Do Związku Miast Polskich należy aktualnie 328 miast, najwięcej w jego powojennej historii.

facebook
Urząd Miejski w Wasilkowie