Zapraszamy do zgłaszania uwag - "Obóz Harcerski w Siemianach"

Zapraszamy do zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania publicznego pn.: Obóz Harcerski w Siemianach złożonej w trybie pozakonkursowym przez Związek Harcerstwa Polskiego, Chorągiew Białostocka ul. Pałacowa 3/1, 15-042 Białystok.

Uznając celowość realizacji zadania publicznego przez w/w podmiot, na podstawie art. 19 a ustawy z dnia 24 kwietnia 2013 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie zamieszcza się ofertę w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Wasilków, na stronie Urzędu Miejskiego w Wasilkowie oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Wasilkowie, ul. Białostocka 7.

Uwagi do oferty można zgłaszać do 19 lipca 2019 r. do godz. 8.30 w formie pisemnej:

  • osobiście w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Miejskiego w Wasilkowie,
  • za pośrednictwem poczty tradycyjnej (decyduje data wpływu do BOI),
  • za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: dral@wasilkow.pl.

Zalacznik

facebook
Urząd Miejski w Wasilkowie