Raport z przeprowadzonego procesu konsultacji społecznych

PRZEDMIOT KONSULTACJI (nazwa dokumentu oraz podstawy prawnej jego sporządzenia): Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego części obszaru miasta Wasilkowa (cześć osiedla „Lisia Góra”) (Uchwała nr VI/73/19 Rady Miejskiej w Wasilkowie z dna 28 lutego 2019 roku w sprawie przystąpienia do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obszaru miasta Wasilkowa (cześć osiedla „Lisia Góra”))

 

INFORMACJA O PRZEBIEGU PROCESU KONSULTACJI SPOŁECZNYCH

  1. Konsultacje przeprowadzono w terminie: maj – wrzesień 2019 r.
  2. Cele konsultacji:

1) dotarcie do jak największej liczby mieszkańców Wasilkowa i zwrócenie ich uwagi na potrzeby zachowania harmonijnych walorów zabudowy, regulowanej zapisami powstającego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego;

2) przekazanie informacji mieszkańcom o możliwości uczestniczenia w procesie planistycznym oraz zachęcenie do wzięcia udziału w świadomym kreowaniu otaczającej przestrzeni;

3) wspólne wypracowanie pożądanej struktury terenu – wyznaczenie terenów przeznaczonych pod układ komunikacyjny, pod zabudowę mieszkaniową, usługową, produkcyjną oraz tereny rekreacyjne;

4)  przekazanie informacji dotyczących walorów przedmiotowego terenu w sposób obiektywny i profesjonalny a jednocześnie dostępny i przekonujący;

5) prezentacja różnych wariantów koncepcji planu, uwzględniająca:

- warte zachowania walory przestrzeni otwartych przestrzeni publicznych

- warte podkreślenia walory kulturowe i przyrodniczo-środowiskowe

- potrzebę zaspokojenia potrzeb w zakresie niezbędnego uzupełnienia istniejącej zabudowy z zachowaniem wskaźników i standardów wynikających z innych opracowań planistycznych

-  lokalizację inwestycji celu publicznego (w tym planowanej drogi lokalnej);

6) zwrócenie uwagi osób zainteresowanych na potrzebę dostosowania architektury do lokalnych standardów i tradycji oraz wypracowanie przyszłych zapisów planu w tym zakresie.

INFORMACJA O ZEBRANYCH  UWAGACH
(PROPOZYCJACH, OPINIACH I REKOMENDACJACH)

dostępna jest w załączniku u dołu strony
>>

 

facebook
Urząd Miejski w Wasilkowie