Raport z przeprowadzonego etapu Indywidualnego Planu Konsultacji (IPK) w Gminie Wasilków

Raport z przeprowadzonego etapu Indywidualnego Planu

Konsultacji (IPK) w Gminie Wasilków

etap konsultacji (w rozumieniu Regulaminu konkursu POWR.02.19.00-IZ.00-00-004/15): drugi

etap IPK: pierwszy

I. PRZEDMIOT KONSULTACJI (nazwa dokumentu oraz podstawy prawnej jego sporządzenia):

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego części terenu miasta Wasilkowa („Centrum”) (Uchwała nr XXX/228/17 z dnia 23 lutego 2017 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części terenu miasta Wasilkowa (Centrum))

 II. INFORMACJA O PRZEBIEGU PROCESU KONSULTACJI SPOŁECZNYCH

1. Konsultacje przeprowadzono w terminie: sierpień – październik 2018 r.

 • Mapy interaktywne – sierpień – październik 2018 r.
 • Metoda punkt informacyjny – sierpień – październik 2018 r

2. Cele konsultacji:

 1. dotarcie do jak największej liczby mieszkańców Wasilkowa i zwrócenie ich uwagi na potrzeby zachowania harmonijnych walorów zabudowy, regulowanej zapisami powstającego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego;
 2. przekazanie informacji mieszkańcom o możliwości uczestniczenia w procesie planistycznym oraz zachęcenie do wzięcia udziału w świadomym kreowaniu otaczającej przestrzeni;
 3. wspólne wypracowanie pożądanej struktury terenu – wyznaczenie terenów przeznaczonych pod układ komunikacyjny, pod zabudowę mieszkaniową, usługową oraz tereny rekreacyjne;
 4. przekazanie informacji dotyczących walorów przedmiotowego terenu w sposób obiektywny i profesjonalny a jednocześnie dostępny i przekonujący;
 5. prezentacja różnych wariantów koncepcji planu, uwzględniająca:

- warte zachowania walory przestrzeni otwartych przestrzeni publicznych

- warte podkreślenia walory kulturowe (m.in. istniejące obiekty zabytkowe) i przyrodniczo-środowiskowe

- potrzebę zaspokojenia potrzeb w zakresie niezbędnego uzupełnienia istniejącej zabudowy

z zachowaniem wskaźników i standardów wynikających z innych opracowań planistycznych

- lokalizację inwestycji celu publicznego (w tym planowanej drogi wewnętrznej);

 1. zwrócenie uwagi osób zainteresowanych na potrzebę dostosowania architektury do lokalnych standardów i tradycji oraz wypracowanie przyszłych zapisów planu w tym zakresie.

 3. Konsultacje przeprowadzono na podstawie:

 1. a) Uchwały XXXI/250/17 z dn.30.03.2017 r w sprawie wprowadzenia Regulaminu konsultacji społecznych w Gminie Wasilków
 2. b) Kanonu Lokalnych Konsultacji Społecznych.

 4. Osoby odpowiedzialne za proces konsultacji (wraz z danymi kontaktowymi):

Gospodarz procesu konsultacji : Mirosław Bielawski – Burmistrz / Adrian Łuckiewicz - Burmistrz tel. 85 7185 400 wew. 017, e-mail: burmistrz@wasilkow.pl;

Koordynator organizacji procesu konsultacji: Joanna Kowalska-Wasilewska specjalista ds. organizacji pozarządowych i wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, tel. 85 7185 400 wew. 036, email: j.wasilewska@wasilkow.pl;

Osoba do obsługi punktu konsultacyjnego: Beata Grzegorczyk-Andrejczuk inspektor ds. planowania przestrzennego - Wydział Budownictwa, Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Wasilkowie, tel. 85 7185 400 wew. 026, email: b.grzegorczyk@wasilkow.pl;

Osoba do obsługi narzędzia opartego o system GIS Podlaskie: Beata Grzegorczyk-Andrejczuk  inspektor ds. planowania przestrzennego - Wydział Budownictwa, Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Wasilkowie, tel. 85 7185 400 wew. 026, email: b.grzegorczyk@wasilkow.pl.

 5. Informacja o działaniach podjętych w ramach Indywidualnego Planu Konsultacji wraz z omówieniem zastosowanych narzędzi konsultacyjnych

 

Lp.

Nazwa działania (techniki/metody konsultacji)

w ramach IPK

Opis wykonanych czynności i zastosowanych technik konsultacyjnych w ramach IPK / rezultaty

1.

Analiza uwzględnienia wyników konsultacji przeprowadzonych w ramach I etapu w wykładanym projekcie dokumentu planistycznego

Przeanalizowano I etap konsultacji oraz zweryfikowano cele konsultacji. Przeanalizowano czy przyjęte wnioski zostały uwzględnione w dokumencie.

2.

Przygotowanie planu konsultacji

Optymalnie dobrano techniki konsultacji, zidentyfikowano zasoby zewnętrzne, w tym określono czas i miejsce na wdrożenie działań. Określono kanały informacji i komunikacji. Opracowano szczegółowy plan działań, w tym określono harmonogram i kosztorys realizacji poszczególnych technik konsultacji. Przygotowano materiały na potrzeby konsultacji tj. broszury informacyjne w języku nietechnicznym oraz plakaty informacyjne.

3.

Wdrożenie planu konsultacji poprzez współpracę z mieszkańcami i pracownią urbanistyczno – planistyczną na etapie wprowadzenia zmian

Wykonano materiały informacyjne na potrzeby konsultacji tj. broszury informacyjne w języku nietechnicznym oraz plakaty informacyjne. Umieszczono informacje o konsultacjach na stronie internetowej urzędu gminy i  na tablicach ogłoszeń, umieszczono plakaty informacyjne w miejscach realizacji działań i w prasie. W ramach metody mapy interaktywne umieszczono na stronie informację o możliwości korzystania z internetowego narzędzia konsultacyjnego opartego o GIS Podlaskie oraz hiperłącza do tego narzędzia. Za pomocą narzędzia zbierano uwagi. W ramach metody punkt konsultacyjny zakupiony został komputer wraz z oprogramowaniem do obsługi punktu. Punkt konsultacyjny został utworzony w oddzielnym pomieszczeniu Urzędu Miejskiego w Wasilkowie w Sali konferencyjnej mieszczącej się na parterze budynku. Miejsce było dostępne dla osób o szczególnych potrzebach, w tym dla osób niepełnosprawnych. Uczestnicy konsultacji mogli zapoznać się z dokumentacją dotyczącą dokumentu planistycznego oraz materiałami informacyjnymi, złożyć swoje uwagi, przedyskutować z kompetentną osobą interesujące ich kwestie. Do obsługi punktu został wyznaczony pracownik urzędu. Punkt konsultacyjny działał od 23 sierpnia 2018 r. do 3 października 2018 r. (co najmniej 21 dni) przez okres wyłożenia planu i zbierania uwag. Osoby korzystające z punktu mogły obejrzeć dokumentację związaną z projektem dokumentu planistycznego w tym mapy w wersji elektronicznej a także otrzymać ich wydruk.  Punkt prowadzony był w sposób systematyczny.

4.

Rozpatrzenie uwag oraz sformułowanie informacji o wynikach konsultacji

W trakcie procesu konsultacji uczestnicy konsultacji mieli możliwość zapoznania się i uzyskania wyjaśnień dotyczących projektu planu. Cztery osoby wyraziły swoją opinię, zgłaszając brak uwag. W ramach prowadzonego punktu konsultacyjnego nie wpłynęły żadne uwagi do projektu planu. Sformułowano informacje o wynikach konsultacji w postaci raportu z przeprowadzonego II etapu konsultacji społecznych. Dnia 10.09.2018 r. odbyła się dyskusja publiczna podczas której do Urzędu wpłynęły uwagi w ramach procedury planistycznej. Gospodarz konsultacji rozpatrzył uwagi uwzględniając interes publiczny. Raport przekazano pracowni architektoniczno-urbanistycznej. Raport został upubliczniony w ciągu 21 dni od dnia zakończenia procesu konsultacji za pomocą wszystkich dostępnych kanałów informacyjnych stosowanych w procesie konsultacji tj. BIP, strona internetowa gminy, platforma internetowa GIS, tablice informacyjne.

5.

Przygotowanie i przekazanie projektu dokumentu planistycznego radzie gminy do uchwalenia

Projekt planu 19 listopada 2018 r. został przekazany przez projektanta do uchwalenia.

6. Informacja o tym, w jaki sposób zapewniono powszechność konsultacji, tzn. dostępność czasu i miejsca konsultacji dla wszystkich uczestników, w tym osób o szczególnych potrzebach (na podstawie IPK):

Zapewniono uczestnikom dostępność czasu poprzez organizację konsultacji w godzinach i poza godzinami pracy Urzędu. Zapewniono dostępność miejsca konsultacji dla wszystkich uczestników, w tym osób o szczególnych potrzebach. Zapewniono transport osobom niepełnosprawnym. Za pomocą narzędzia interaktywnego umożliwiono wszystkim niezależnie od wieku, płci, niepełnosprawności, o każdym czasie dostęp do informacji dotyczących tematu konsultacji. Umieszczono ogłoszenia o konsultacjach na stronie internetowej urzędu gminy i na tablicach ogłoszeń, umieszczano plakaty informacyjne w miejscach realizacji działań. Ogłoszenia, ulotki o konsultacjach oraz dokumenty dotyczące przedmiotu konsultacji sformułowane były w języku nietechnicznym. Umieszczono ogłoszenia o konsultacjach na stronie internetowej urzędu gminy i na tablicach ogłoszeń, umieszczono plakaty informacyjne w miejscach realizacji działań.

 III. INFORMACJA O ZEBRANYCH  UWAGACH (PROPOZYCJACH, OPINIACH I REKOMENDACJACH):

 W trakcie działania punktu konsultacyjnego, 4 osoby zapoznały się z projektem planu, uzyskały wymagane informacje. Osoby te nie wniosły uwag do projektu planu.

Lp.

Nazwa podmiotu /imię i nazwisko osoby zgłaszającej uwagę

Treść uwagi

Odniesienie się urzędu do wniesionej uwagi

(uzasadnienie)

Dyskusja publiczna 10.09.2018 r.

1.

Osoba fizyczna

Prośba o przesunięcie linii zabudowy w kierunku przestrzeni publicznych i pozostawienie mieszkańcom większej powierzchni terenu przed budynkami.

Zapisy projektu planu wprowadzają ujednolicenie istniejących nierównych granic działek od strony przestrzeni publicznych. W przyszłości zabudowa ma być projektowana wzdłuż obowiązujących linii zabudowy, tworząc zabudowę pierzejową, charakterystyczną dla centralnych przestrzeni publicznych (rynków). W projekcie planu dążono do zachowania historycznych wymiarów rynku w Wasilkowie: 200 m x 135 m).

2.

Osoba fizyczna

Nie wniosła uwag do projektu planu.

 

3.

Osoba fizyczna

Nie wniosła uwag do projektu planu.

 

Uwagi, które wpłynęły do Urzędu w ramach procedury planistycznej

1.

Osoba fizyczna

1. Zmiana obowiązującej linii zabudowy przy ul. Rynek Kościuszki, wyznaczonej dla terenu 3.1MN,U na linię nieprzekraczalną lub wyznaczenie obowiązującej linii zabudowy dla zabudowy o funkcji usługowej, a nieprzekraczalnej linii zabudowy dla zabudowy o funkcji mieszkaniowej;

Uwaga nieuwzględniona

W celu ochrony ładu przestrzennego, wyrażonego m.in. w jednakowym sposobie sytuowania przyszłej zabudowy, przy uwzględnieniu jej historycznego charakteru, wprowadzono obowiązek lokalizowania projektowanych budynków lub ich części wzdłuż obwiązującej linii zabudowy. Odstępstwa spowodują pogłębianie się istniejącego przypadkowego lokalizowania obudowy Rynku, która stanowić ma wizytówkę miasta.

Należy mieć na względzie, że zapisy zwarte w § 19 dopuszczają dotychczasowy sposób użytkowania do czasu realizacji zagospodarowania ustalonego niniejszym planem, co jest równoznaczne z możliwością zachowania istniejącej zabudowy mieszkaniowej.

 

 

 

2. Usytuowanie  linii rozgraniczającej ul. Rynek Kilińskiego (8KD-D) wyznaczonej dla terenu 3.1MN,U, po granicach działek;

Uwaga nieuwzględniona

W celu właściwego, kompleksowego zaprojektowania przestrzeni Rynku Kilińskiego, wzięto pod uwagę również jego obudowę, wskazując m.in. na konieczność poprowadzenia linii rozgraniczających po liniach zabudowy wyznaczonych po elewacjach budynków. W efekcie czego w wyniku długofalowych przekształceń Rynek zyska spójną i harmonijną obudowę. Wykupienie, w ramach realizacji inwestycji celu publicznego, części działek znajdujących się między projektowaną obowiązującą linią zabudowy (tj. elewacjami większości budynków) a granicami działek, pozwoli na zagospodarowanie tych fragmentów w sposób ujednolicony z pozostałymi przestrzeniami publicznymi pod względem zastosowanych materiałów, małej architektury, oświetlenia, wykończenia nawierzchni, oznakowania. Elementy te są tym ważniejsze, że ul. Rynek Kościuszki na omawianym odcinku może stanowić ciąg pieszy, w związku z czym istotny jest jej każdy detal i szczegół aranżacji.

Dodatkowo należy podkreślić, że zgodnie z ustawą o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, plan miejscowy nie może naruszać ustaleń Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego, a w dokumencie tym wskazano m.in. na potrzebę zachowania historycznych linii zabudowy oraz utrzymania, podkreślenia i utrwalenia zasadniczych elementów rozplanowania tj. kształtu placów (zaproponowane w projekcie planu linie rozgraniczające uwzględniają oryginalne, historyczne parametry placu tj. rozmiary 200 m na 135 m).

 

 

 

3. Zwiększenie minimalnej powierzchni biologicznie czynnej, zachowanie istniejącego drzewostanu.

Uwaga nieuwzględniona

W koncepcji zagospodarowania placu miejskiego w Wasilkowie (sporządzonej w 2015 r. na zlecenie Urzędu Miejskiego) uwzględniono istniejące drzewa wkomponowując je w projektowane zagospodarowanie (podkreślając  kształt placu, osie widokowe oraz ważne obiekty zabytkowe). Przyjęty w projekcie planu wskaźnik minimalnej powierzchni biologicznie czynnej na 10 % uwzględnia założenia koncepcji, a zwiększenie przedmiotowego wskaźnika może uniemożliwić realizację założeń w niej zwartych. Należy też mieć na względzie, że podany w projekcie planu wskaźnik jest wartością minimalną, jeśli więc w trakcie realizacji inwestycji zajdzie potrzeba zastosowania większej ilości zieleni będzie to nadal zgodne z ustaleniami planu. Projekt planu nie nakazuje również wycinki drzew, umożliwia pozostawienie istniejącego drzewostanu.

 

 

 

4. Wprowadzenie zakazu lokalizacji stacji paliw, obsługi samochodów osobowych, myjni samochodowych;

 

Uwaga nieuwzględniona

Projekt planu zawiera ustalenia, które pozwalają ograniczyć i  kontrolować lokalizację obiektów niespójnych z charakterem przestrzeni śródmiejskiej. Większość terenów objętych opracowaniem znajduje się w strefie ochrony konserwatorskiej B, dla której obowiązują zapisy zawarte w § 10 ust. 3. Ustalono w nich m.in. wymóg dostosowania nowej zabudowy i zagospodarowania terenu w zakresie skali i formy do stanu istniejącego oraz usunięcie lub odpowiednią przebudowę obiektów dysharmonizujących, kolidujących usytuowaniem, skalą i charakterem z historyczną strukturą przestrzenną, w tym układem drogowym. Dodatkowo projekt zagospodarowania i zabudowy każdej planowanej inwestycji  zlokalizowanej w strefie ochrony głównych przestrzeni publicznych wymaga uzyskania opinii Gminnej Komisji Urbanistyczno–Architektonicznej. Narzędzia te pozwolą na zablokowanie ewentualnych inwestycji wymienionych w treści uwagi

 

 

5. Dopuszczenie zachowania istniejącej zabudowy mieszkaniowej z możliwością jej rozbudowy w kierunku ulicy bez konieczności przestrzegania obowiązującej linii zabudowy;

Uwaga nieuwzględniona

Uzasadnienie takie jak dla uwagi

nr 1.

 

 

6. Dopuszczenie w § 4 ust. 1 pkt 4 lit c możliwości rozbudowy istniejących budynków;

Uwaga nieuwzględniona

Uzasadnienie takie jak dla uwagi

nr 1.

 

 

7. Dopuszczenie w § 6 ust. 2 pkt 2 lit a możliwości rozbudowy istniejących budynków;

 

Uwaga nieuwzględniona

Zapis zawarty w § 6 ust. 2 lit. a dopuszcza zachowanie, remont i przebudowę istniejących budynków o parametrach i wskaźnikach zabudowy i zagospodarowania oraz funkcji innej, niż określono w ustaleniach planu. W myśl tego zapisu możliwe jest przeprowadzenie prac budowalnych, w ramach których nie zostanie zwiększona kubatura budynku, który nie spełnia wymogów stawianych w planie. W ten sposób nie dopuszcza się do utrwalania form niewłaściwych jednocześnie zachowując wymóg stawiany w art. 35 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Tereny, których przeznaczenie plan miejscowy zmienia, mogą być wykorzystywane w sposób dotychczasowy do czasu ich zagospodarowania zgodnie z tym planem, chyba że w planie ustalono inny sposób ich tymczasowego zagospodarowania).

Zaproponowane w uwadze dopuszczenie rozbudowy obiektów niezgodnych z ustaleniami projektu planu (mogą to być np.: usługi uciążliwe, produkcja, składy, obciążające okolicę hałasem, pyłami itp.), może w tym przypadku spowodować utrwalenia w zagospodarowaniu form niewłaściwych i kolidujących z charakterem ścisłego centrum miasta.  

 

 

 

8. Usunięcie lit. b z § 6 ust. 2;

 

Uwaga nieuwzględniona

Zapis zawarty w § 6 ust. 2 lit. b dopuszcza rozbudowę oraz nadbudowę istniejących budynków posiadających parametry i wskaźniki zabudowy i zagospodarowania inne niż określone w ustaleniach planu - zgodnie z zasadami zabudowy i zagospodarowania określonymi w ustaleniach planu dla poszczególnych terenów.

Tak więc, jeśli budynek istniejący o przeznaczeniu lub parametrach niezgodnych z wytycznymi planu ma zostać rozbudowany lub nadbudowany, to docelowa inwestycja musi spełniać założenia planistyczne. Ma to na celu umożliwianie podjęcia działań inwestycyjnych, bez konieczności wyburzania obiektów istniejących, jednocześnie bez utrwalania w zagospodarowania form niewłaściwych i kolidujących z charakterem ścisłego centrum miasta.

Poza tym zapis ma charakter dopuszczenia i nie musi być stosowany, gdy nie  jest to uzasadnione.

Usunięcie tego zapisu może spowodować znaczne ograniczenie możliwości inwestycyjnych, a zamierzenie budowlane na takich nieruchomościach będzie się wiązało z koniecznością  przeprowadzenia wyburzeń.

 

 

 

9. Dopuszczenie możliwości grodzenia od strony przestrzeni publicznej na całej szerokości posesji, na której jest zlokalizowana zabudowa mieszkaniowa.

Uwaga bezprzedmiotowa - zapisy planu umożliwiają grodzenie od strony przestrzeni publicznej na całej szerokości posesji.

 IV. INFORMACJA O DALSZYM POSTĘPOWANIU DOTYCZĄCYM KONSULTOWANEGO DOKUMENTU (dotyczy tylko raportu z realizacji ostatniego etapu IPK)

1. Informacja o formach przekazania uwag zebranych podczas konsultacji uczestnikom i opinii publicznej:

Po zakończeniu procesu konsultacji został sporządzony raport uwzględniający wniesione uwagi. Informacja o wynikach konsultacji została przekazana dla uczestników konsultacji w ciągu 21 dni od dnia zakończenia procesu konsultacji za pomocą kanałów informacyjnych w gminie:

 • BIP,
 • strona internetowa,
 • korespondencja tradycyjna,
 • tablice informacyjne.

Raport uwzględniający i nieuwzględniający wniesione uwagi został przekazany pracowni architektoniczno-urbanistycznej.

2. Informacja o tym, czy przeprowadzone konsultacje wpłynęły na kształt dokumentu i dalszy

proces podejmowanych decyzji:

Przeprowadzone konsultacje społeczne umożliwiły mieszkańcom:

- zapoznanie się z założeniami planu poza  godzinami pracy Urzędu;

- wysłuchanie wyjaśnień, udzielanych przez pracownika, dotyczących poszczególnych zapisów w treści planu i części rysunkowej;

- złożenie uwag do projektu planu.

Pracownicy Urzędu mogli w większym zakresie zapoznać się z wątpliwościami mieszkańców odnośnie projektu planu oraz ich potrzebami.

Ponadto konsultacje społeczne przyczyniły się do zwiększenia zaufania społecznego, gdyż mieszkańcy mogli aktywniej uczestniczyć w pracach planistycznych, nie tylko w ramach procedury planistycznej.

Zalacznik

facebook
Urząd Miejski w Wasilkowie