Poprawa jakości powietrza w Gminie Wasilków poprzez wymianę kotłów węglowych

O G Ł O S Z E N I E

Burmistrz Wasilkowa zaprasza mieszkańców Gminy Wasilków do udziału w projekcie pn. „Poprawa jakości powietrza w Gminie Wasilków poprzez wymianę kotłów węglowych na ogrzewanie ekologiczne”. Projekt polega na trwałej likwidacji pieców/kotłów węglowych niespełniających normy klasy 5 wg PN-EN 3030-5:2012 i ich zamianę na ogrzewanie ekologiczne.

Warunkiem uczestnictwa w projekcie jest prawidłowe wypełnienie zgłoszenia, które jest dostępne do pobrania jako załącznik u dołu strony lub w Biurze Obsługi Interesanta i dostarczenie w terminie od 06.03.2019 do 27.03.2019 r. Zgłoszenia będą przyjmowane w Biurze Obsługi Interesanta (parter) w siedzibie Urzędu Miejskiego w Wasilkowie.

Szczegółowe warunki naboru określa Uchwała Nr V/65/19 Rady Miejskiej w Wasilkowie z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie zmiany uchwały określającej zasady udzielania dotacji celowej z budżetu Gminy Wasilków na zadania służące ochronie powietrza:

  • Wnioskodawcy posiadają tytuł prawny do dysponowania nieruchomością.
  • Wnioskodawcy zamieszkują daną nieruchomość i jednocześnie są zameldowani na pobyt stały na terenie Gminy Wasilków.
  • Pod adresem nieruchomości, w której ma zostać zainstalowane ekologiczne źródło ciepła nie może być prowadzona działalność gospodarcza.
  • Właściciel/właściciele nieruchomości nie mogą posiadać zaległości w zapłacie podatków i innych opłat lokalnych wobec Gminy Wasilków.
  • Dotacja będzie udzielana w wysokości 50 % poniesionych kosztów wymiany źródła ciepła, ale nie więcej niż 3 000 zł.

W 2019 r. Gmina przeznaczy na realizację projektu 150 tys. zł

Wymiana kotłów przyczyni się do poprawy jakości powietrza w Gminie Wasilków.

Kompletne i prawidłowo wypełnione wnioski będą rozpatrywane przez Burmistrza Wasilkowa według poniższych kryteriów:

Lp.

Kryterium oceny

Ilość punktów

1

Rodzaj zmodernizowanej kotłowni na:

- kocioł gazowy – 25 pkt

- pompa ciepła – 25 pkt

- piec elektryczny – 25 pkt

- kocioł olejowy – 20 pkt

- kocioł na biomasę – 15 pkt

- kocioł na ekogroszek – 10 pkt

10 – 25

2

Budynek jest zamieszkały przez osobę niepełnosprawną  (potwierdzone odpowiednim orzeczeniem lub innym stosownym dokumentem) w stopniu:

- znacznym  – 15 pkt

- umiarkowanym – 10 pkt

- lekkim – 5 pkt 

5 – 15

3

Nieruchomość znajduje się w obszarze rewitalizacji Gminy Wasilków zgodnie z uchwałą Nr XXXVI/290/17 z dnia 28.09.2017 r. w sprawie przyjęcia Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Wasilków na lata 2017 – 2023 z póź. zm.

30

4

W budynku nie zamontowano kolektorów słonecznych w ramach programu „Modernizacja indywidualnych źródeł energii cieplnej lub elektrycznej w Gminie Wasilków”

15

5

Wnioskodawca posiada „Kartę Dużej Rodziny”

20

6

Wnioskodawca jest osobą starszą w rozumieniu ustawy z dnia 11 września 2015 r. o osobach starszych (Dz.U. z 2015. poz.1705), prowadzi samodzielne gospodarstwo domowe, w skład którego wchodzą wyłącznie osoby starsze.

20

W przypadku otrzymania tej samej liczby punktów decyduje kolejność zgłoszeń.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: 85-718-54-00 w. 027. e-mail: a.radziszewski@wasilkow.pl

Zalacznik

facebook
Urząd Miejski w Wasilkowie