Pomoc przy usuwaniu wyrobów zawierających azbest

Burmistrz Wasilkowa informuje o przystąpieniu do tworzenia listy zainteresowanych
skorzystaniem z pomocy przy usuwaniu wyrobów zawierających azbest
z nieruchomości położonych na terenie Gminy Wasilków w 2018 r.

Gmina Wasilków planuje złożyć wniosek do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku o dofinansowanie kosztów związanych z usuwaniem i unieszkodliwieniem wyrobów zawierających azbest. Do projektu mogą przystąpić osoby fizyczne, jednostki samorządu terytorialnego, stowarzyszenia, fundacje, jednostki sektora finansów publicznych, kościoły i związki wyznaniowe oraz wspólnoty i spółdzielnie mieszkaniowe.

Dofinansowaniem zostanie objęty demontaż, transport oraz unieszkodliwienie wyrobów azbestowych w wysokości nawet do 100% poniesionych kosztów.
Uwaga: Koszty związane z zakupem i wykonaniem nowego pokrycia dachowego leżą po stronie właściciela nieruchomości.

Ww. prace realizowane będą przez uprawniony podmiot wyłoniony przez Urząd Miejski w Wasilkowie w wyniku procedury udzielania zamówienia publicznego.

Osoby zainteresowane skorzystaniem z pomocy, posiadające tytuł prawny do nieruchomości znajdujących się na terenie Gminy Wasilków, planujące w 2018 r. usunięcie wyrobów zawierających azbest, proszone są o złożenie wniosku wraz z wymaganymi załącznikami do dnia 25 kwietnia br. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Wasilkowie.

Wzory druków można otrzymać w siedzibie Urzędu Miejskiego w Wasilkowie (pokój nr 13) oraz pobrać ze strony internetowej (załączniki u dołu strony) lub www.bip.wasilkow.pl.

Wszelkie informacje dotyczące zasad pomocy przy usuwaniu azbestu można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Wasilkowie, pokój nr 13, tel. 85 718 54 00 wew. 021.

Sprawę prowadzi: Piotr Kruszewski

facebook
Urząd Miejski w Wasilkowie