Obowiązki i zakazy związane z zimowym utrzymaniem czystości i porządku

Urząd Miejski w Wasilkowie przypomina
o obowiązkach i zakazach
związanych z zimowym utrzymaniem czystości i porządku:

 

  • Właściciele nieruchomości zapewniają utrzymanie czystości i porządku przez uprzątnięcie błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z chodników położonych wzdłuż nieruchomości, przy czym za taki chodnik uznaje się wydzieloną część drogi publicznej służącą dla ruchu pieszego położoną bezpośrednio przy granicy nieruchomości - art. 5 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz 1454 z późn. zm.).
  • Dopuszcza się możliwość pryzmowania śniegu i lodu na krawędzi chodnika lub w pasie zieleni przyulicznej, w sposób nieutrudniający ruchu pieszym i pojazdów. Zakazuje się zgarniania błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń na jezdnię - 4 pkt 4 Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Wasilków (Dz. Urz. Woj. Podl. z 2017 r., poz. 4634 z późn. zm.)
  • Zabrania się dokonywania w pasie drogowym czynności, które mogłyby powodować niszczenie lub uszkodzenie drogi i jej urządzeń albo zmniejszenie jej trwałości oraz zagrażać bezpieczeństwu ruchu drogowego - art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 2068 z późn. zm.).

Kto nie wykonuje ww. obowiązków podlega karze grzywny.


facebook
Urząd Miejski w Wasilkowie