LGD Puszcza Knyszyńska ogłosiła nabory wniosków o przyznanie środków z Funduszy Europejskich

Informujemy, iż LGD Puszcza Knyszyńska w ramach LSR LGD Puszcza Knyszyńska 2014-2020 ogłosiła 7 naborów wniosków. Termin składania dokumentów: od 12 do 26 lutego br. Zapraszamy do zapoznania sie ze szczegółami, zawartymi w załącznikach.

Dwa nabory w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich:

    1. NABÓR nr 1/2020 w ramach przedsięwzięcia III.1.1. Promocja obszaru, w tym promowanie produktów i usług lokalnych na operacje w ramach Programu Rozwoju   Obszarów Wiejskich 2014-2020 z zakresu tematycznego: promowanie obszaru objętego LSR, w tym produktów lub usług lokalnych (Załącznik 1).

  1. NABÓR nr 2/2020 w ramach przedsięwzięcia III.2.3. Inkubator Inicjatyw Lokalnych na rzecz budowania kapitału społecznego, zachowania dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego oraz przeciwdziałania zmianom klimatycznym na operacje w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020 z zakresu tematycznego: wzmocnienie kapitału społecznego, w tym przez podnoszenie wiedzy społeczności lokalnej w zakresie ochrony środowiska i zmian klimatycznych, także z wykorzystaniem rozwiązań innowacyjnych (Załącznik 2). 

Trzy nabory w ramach Europejskiego Funduszu Rolnego i na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:

  1. NABÓR nr 3/2020-  w ramach przedsięwzięcia I.2.1  Infrastruktura integracji społecznej i aktywizacji zawodowej; Działanie 8.6. Inwestycje na rzecz rozwoju lokalnego, Oś priorytetowa VIII. Infrastruktura dla usług użyteczności publicznej, typ projektu nr 8: Projekty z zakresu infrastruktury społecznej (Załącznik 3).

    2. NABÓR nr 4/2020 - w ramach przedsięwzięcia I.2.2. Nadawanie nowych funkcji przestrzeni publicznej; Działanie 8.6. Inwestycje na rzecz rozwoju lokalnego, Oś priorytetowa VIII. Infrastruktura dla usług użyteczności publicznej, typ projektu nr 9 - Rewitalizacja małej skali (Załącznik 4).

  1. NABÓR nr 5/2020 - w ramach przedsięwzięcia I.2.3. Udostępnianie społeczności dziedzictwa kulturowego LGD Puszcza Knyszyńska, Działanie 8.6. Inwestycje na rzecz rozwoju lokalnego, Oś priorytetowa VIII. Infrastruktura dla usług użyteczności publicznej, typ projektu nr 7- Projekty dotyczące dziedzictwa kulturowego (Załącznik 5).

Dwa nabory w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego:

    1. NABÓR nr 6/2020- w ramach przedsięwzięcia I.1.1  Programy aktywności lokalnej;  Działanie 9.1 Rewitalizacja społeczna i kształtowanie kapitału społecznego, Oś priorytetowa IX. Rozwój lokalny RPOWP, typ projektu nr 6 Programy aktywności lokalnej (Zalącznik 6).

  1. NABÓR nr 7/2020- w ramach przedsięwzięcia I.1.4 Wsparcie rodzin w społecznościach lokalnych;  Działanie 9.1 Rewitalizacja społeczna i kształtowanie kapitału społecznego, Oś priorytetowa IX. Rozwój lokalny RPOWP, typ projektu nr 10: Działania skierowane do rodzin, w tym rodzin przeżywających trudności opiekuńczo-wychowawcze, dzieci i młodzieży zagrożonej wykluczeniem społecznym (Załącznik 7).
facebook
Urząd Miejski w Wasilkowie