Informujemy o możliwości składania uwag do oferty Harcerska Akcja Zimowa 2020

Zapraszamy do zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania publicznego pn.:

Harcerska Akcja Zimowa 2020

złożonej w trybie pozakonkursowym przez

Okręg Mazowiecki Związku Harcerstwa Rzeczypospolitej ul. Ursynowska 36/38,
02-605 Warszawa

 

Uznając celowość realizacji zadania publicznego przez w/w podmiot, na podstawie art. 19 a ustawy z dnia 24 kwietnia 2013 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie zamieszcza się ofertę w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Wasilków, na stronie Urzędu Miejskiego w Wasilkowie oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Wasilkowie, ul. Białostocka 7.

 

Uwagi do oferty można zgłaszać do 7 stycznia 2020 r. do godz. 15.30 w formie pisemnej:

  • osobiście w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Miejskiego w Wasilkowie,
  • za pośrednictwem poczty tradycyjnej (decyduje data wpływu do BOI)
  • za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: m.dral@wasilkow.pl.
facebook
Urząd Miejski w Wasilkowie