Gmina Wasilków przystąpiła do tworzenia Lokalnego Programu Rewitalizacji

Gmina będzie mogła  znacząco poprawić jakość życia mieszkańców, poprzez:

 • rozwój infrastruktury użyteczności publicznej,
 • uporządkowanie przestrzeni, dbałość o tereny zielone,
 • nowe rozwiązania komunikacyjne,
 • poprawę bezpieczeństwa mieszkańców,
 • inwestycje i remonty zaniedbanych miejsc,
 • ożywienie kulturalne - tworzenie miejsc kultury,
 • lepsze warunki do wypoczynku i rekreacji mieszkańców,
 • możliwość powstania nowych miejsc pracy,
 • wspieranie aktywności mieszkańców i integrację społeczności lokalnej.

Program nie będzie zawierał żadnych regulacji ograniczających prawa własności (np. prawa pierwokupu).
Nie będzie też odrębnej uchwały wyznaczającej obszar zdegradowany i obszar objęty rewitalizacją.

Zapraszamy mieszkańców do wspólnej pracy na rzecz Gminy Wasilków!

Program przygotowany z aktywnym Państwa udziałem w większym stopniu zaspokoi Państwa potrzeby. W trakcie pracy nad programem będą prowadzone warsztaty i konsultacje. Serdecznie zapraszamy do udziału i zgłaszania swoich pomysłów.

Obszar zdegradowany wyznaczony jest na podstawie obiektywnych i weryfikowalnych mierników oraz metod badawczych. Występowanie konkretnych zjawisk o największym nasileniu czynników problemowych w porównaniu z innymi obszarami Gminy ustalane jest na podstawie analizy danych pozyskanych z różnych instytucji (Urząd Miejski, Powiatowy Urząd Pracy, Policja, MOPS, Szkoły, Urząd Statystyczny, itp.).

Obszar rewitalizacji obejmuje całość lub część obszaru zdegradowanego. Na tym terenie realizowanych jest szereg działań zaplanowanych w Lokalnym Programie Rewitalizacji, prowadzonych przez Gminę wspólnie z mieszkańcami. Ich celem jest podwyższenie jakości życia.

Zachęcamy do kontaktu:

 • osobiście: Urząd Miejski w Wasilkowie, ul. Białostocka 7, pok. nr 25
 • telefonicznie: 85 71-85-400 wew. 27
 • mailowo: rewitalizacja@wasilkow.pl

Szerzej o rewitalizacji Wasilkowa: www.rewitalizacja.wasilkow.pl

facebook
Urząd Miejski w Wasilkowie